Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. × dodaj do ulubionych
garsonierka.pl > podgląd strony statycznej
Regulamin

 

  

Regulamin serwisu internetowego Garsonierka.pl

 

Rozdział I

[Postanowienia ogólne]

§ 1. [Definicje]

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1)     Operator - P.H.U. POLTRONEX Andrzej Węgliński, ul. Dębowa 45/6, 61-458 Poznań, NIP 7650002071, REGON 570085437, adres poczty elektronicznej (e-mail): bok@garsonierka.pl;

2)     Serwis - internetowa platforma teleinformatyczna, prowadzona przez Operatora, dostępna pod adresem internetowym www.garsonierka.pl , umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z jej zasobów oraz wprowadzanie własnych danych, w tym Ogłoszeń, na zasadach określonych w Regulaminie,

3)     Regulamin - niniejszy dokument regulujący w szczególności zasady funkcjonowania Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa i obowiązki Operatora,

4)     Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, która korzysta z Serwisu w jakikolwiek sposób, w szczególności odbiera dane z Serwisu lub umieszcza dane w Serwisie lub osoba fizyczna posiadająca częściową zdolność do czynności prawnych, która posiada zgodę jej przedstawiciela ustawowego na akceptację Regulaminu i korzystanie z Serwisu,

5)     Konto - miejsce w Serwisie dostępne dla Użytkownika po zalogowaniu, poprzez podanie loginu i hasła, za pośrednictwem którego wprowadza on dane do Serwisu, w szczególności Ogłoszenia, dane dotyczące Użytkownika, i zarządza nimi,

6)     Ogłoszenie - zamieszczony przez Użytkownika materiał, stanowiący informację o nieruchomości, którą Użytkownik zamierza sprzedać, oddać w najem albo dzierżawę, lub którą Użytkownik planuje kupić lub wziąć w najem albo dzierżawę bądź o treści dotyczącej innych towarów i usług związanych z rynkiem nieruchomości opublikowany w ramach Serwisu Garsonierka.pl na warunkach określonych w Regulaminie.

7)     Cennik - wykaz opłat pobieranych przez Operatora z tytułu usług świadczonych w ramach Serwisu Garsonierka.pl, będący załącznikiem do Regulaminu i stanowiący jego integralną część, dostępny na stronie internetowej Serwisu Garsonierka.pl

 

§ 2. [Podstawowe informacje dla Użytkowników]

1.      Operator udostępnia Użytkownikom adresy poczty elektronicznej (e-mail): przeznaczone do kontaktów z nim:

1)    adres bok@garsonierka.pl, na który Użytkownicy mogą kierować do Operatora wszelkie sugestie, uwagi i informacje związane z funkcjonowaniem lub korzystaniem z Serwisu, reklamacje, zapytania od reklamodawców, przedsiębiorstw współpracujących, zapytania dotyczące faktur VAT itp.,

2)     adres pomoc@garsonierka.pl, na który Użytkownicy mogą kierować do Operatora wszelkie zapytania w celu uzyskania pomocy dotyczącej funkcjonowania Serwisu i jego poszczególnych elementów.

2.      Ilekroć w treści Regulaminu mowa jest o powiadomieniu, zawiadomieniu lub jakiejkolwiek innej formie kontaktu z Operatorem, oznacza to wysłanie wiadomości e-mail na adres, o jakim mowa jest w ust. 1 pkt 1), chyba że inna forma kontaktu z Operatorem została zastrzeżona innymi postanowieniami Regulaminu.

3.     Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne, chyba że co innego wynika z innych, szczegółowych postanowień Regulaminu albo odrębnej umowy zawartej przez Użytkownika z Operatorem.

4.      Każdy podmiot przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień. Przy czym korzystanie z Serwisu oznacza akceptację i zobowiązanie się przez korzystającego z Serwisu (Użytkownika) do przestrzegania postanowień Regulaminu.

5.      Logo i nazwa Serwisu są dobrami prawnie chronionymi i przysługują Operatorowi. Jakiekolwiek wykorzystywanie logo lub nazwy Serwisu bez zgody Operatora, poza przypadkami dozwolonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jest zabronione. Ochronie prawnej podlega także wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych Serwisu.

6.      Operator zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie materiałów reklamowych i promocyjnych pochodzących od Operatora lub osób trzecich.

 

§ 3. [Warunki techniczne korzystania z Serwisu; zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym; zgłaszanie bezprawności treści]

1.      W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w Serwisie, w tym w celu skutecznego zarejestrowania i zalogowania się, niezbędne jest łącznie:

1)     połączenie z siecią Internet;

2)     posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;

3)     korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;

4)     w celu dokonania rejestracji w Serwisie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

2.      Operator wyraźnie zastrzega, iż kategorycznie zabronione jest umieszczanie w Serwisie jakichkolwiek treści, w tym fotografii lub video, o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, etc.

3.      W przypadku powzięcia przez Operatora wiedzy o zamieszczeniu w Serwisie przez jakiegokolwiek Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, dostęp do nich może zostać uniemożliwiony przez Operatora, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Na zasadach określonych w ww. ustawie, wyłączona jest odpowiedzialność Operatora wobec Użytkownika, który zamieścił takie dane, w szczególności odpowiedzialność odszkodowawcza, z  tytułu uniemożliwienia dostępu do takich danych.

4.      Każdy Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Operatora o przypadkach umieszczenia w Serwisie treści o charakterze bezprawnym. W tym celu należy wysłać do Operatora, na adres e-mail, o jakim mowa jest w § 2 ust. 1 pkt 1) Regulaminu, wiadomość z odpowiednią informacją, zawierającą link do podstrony Serwisu, na której znajdują się bezprawne treści lub inne wskazówki umożliwiające Operatorowi zlokalizowanie umiejscowienia w Serwisie bezprawnych treści. W stosunku do Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego powyższe zobowiązanie nie ma charakteru wiążącego. Operator zwraca się jednak z prośbą do takich Użytkowników o dobrowolne zgłaszanie przypadków umieszczenia w Serwisie treści o charakterze bezprawnym.

5.    Jeżeli jakakolwiek osoba trzecia wystąpi przeciwko Operatorowi z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z naruszeniem przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązującego prawa, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do sporu po stronie Operatora i doprowadzić do zwolnienia Operatora z jakiejkolwiek odpowiedzialności względem ww. osób. Nadto Użytkownik jest zobowiązany do naprawienia wyrządzonej Operatorowi szkody, jak również do zwrotu w pełnej wysokości wszelkich poniesionych przez Operatora kosztów, w szczególności kosztów sądowych, wynagrodzenia pełnomocników oraz zastępstwa procesowego, a nadto koszty postępowania egzekucyjnego i wynagrodzenia pełnomocników w tym postępowaniu. Postanowienia niniejszego ustępu nie mają zastosowania do Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 

Rozdział II

[Postanowienia dotyczące ZASAD REJESTRACJI w serwisie]

 

§ 4.      [Rejestracja; zasady korzystania z Serwisu]

1.      Operator umożliwia, za pośrednictwem Serwisu korzystanie z usług świadczonych przez Operatora w ramach Serwisu dostępnych nieodpłatnie lub odpłatnie dla zarejestrowanych Użytkowników, a także dla Użytkowników, którzy nie dokonali rejestracji.

2.      W celu dokonania rejestracji w Serwisie podmiot zainteresowany korzystaniem z usług świadczonych przez Operatora w ramach Serwisu dostępnych dla zarejestrowanych Użytkowników, zobowiązany jest wypełnić formularz rejestracyjny obejmujący następujące dane: adres email oraz ustalone samodzielnie przez Użytkownika hasło oraz zaakceptować aktualną treść Regulaminu, po czym uruchomić link znajdujący się pod przyciskiem „Zarejestruj się”. Następnie podmiot zainteresowany rejestracją w Serwisie powinien uruchomić link aktywacyjny, jaki zostanie mu przesłany przez Operatora na podany w formularzu adres email. Uruchomienie linku, o jakim mowa w zdaniu poprzedzającym kończy procedurę Rejestracji, a Operator zakłada dla Użytkownika Konto.

3.      Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie. Niedozwolone jest udostępnianie przez Użytkownika danych umożliwiających zalogowanie się na Konto osobom trzecim. Cesja praw do Konta na osobę trzecią wymaga uprzedniej zgody Operatora.

4.      Zabronione jest prowadzenie przez Użytkowników jakichkolwiek działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu.

5.      Zabronione jest umieszczanie przez Użytkowników w Serwisie, w jakiejkolwiek formie, reklam lub materiałów promocyjnych dotyczących innych serwisów WWW, chyba że za uprzednią zgodą Operatora.

6.      Zasady określone w ust. 4 i 5 dotyczą również tych Użytkowników, którzy korzystają z Serwisu bez rejestracji.

 

§ 5. [Usługi dostępne dla Użytkowników]

1.        Każdy Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie, zgodnie z § 4 Regulaminu, może na zasadach określonych w Regulaminie, korzystać z następujących usług:

1)        przeglądać udostępnione przez Operatora lub innych Użytkowników w Serwisie dane, w szczególności Ogłoszenia,

2)        zamieszczać w Serwisie Ogłoszenia i aktualizować je, a także edytować ich treść,

3)        wyróżniać za pomocą udostępnionych przez Operatora sposobów wyróżniania Ogłoszenia

4)        zadawać Użytkownikom, którzy zamieścili w Serwisie Ogłoszenia, za pomocą dostępnego w Serwisie formularza, pytania dotyczące Ogłoszenia,

5)        korzystać z „Notesu” - narzędzia dostępnego w ramach Serwisu, które umożliwia przechowywanie danych o wybranych przez Użytkownika Ogłoszeniach,

6)        korzystać z „Autoposzukiwacza” - narzędzia dostępnego w ramach Serwisu, które umożliwia automatyczne otrzymywanie na podany przy rejestracji adres e-mail informacji o pojawiających się w Serwisie nowych Ogłoszeniach odpowiadających kryteriom zdefiniowanym wcześniej przez Użytkownika.

2.        Użytkownik niezarejestrowany może, na zasadach określonych w Regulaminie, korzystać z następujących usług:

1)        zamieszczać w Serwisie Ogłoszenia,

2)        przeglądać udostępnione przez Operatora lub innych Użytkowników w Serwisie dane, w szczególności Ogłoszenia.

3.        Za wyjątkiem zamieszczania w Serwisie Ogłoszeń i wyróżniania ich, usługi o jakich mowa w ust. 1 i 2 powyżej są świadczone przez Operatora nieodpłatnie.

 

§ 6 [Zamieszczanie Ogłoszeń]

1.     Zamieszczenie w Serwisie Ogłoszeń jest płatne.

2.     Wysokość opłat za zamieszczenie Ogłoszenia określona jest w aktualnym Cenniku, dostępnym w Serwisie pod adresem: www.garsonierka./podgląd/cennik.html

3.     Operator może umożliwić Użytkownikom zarejestrowanym w Serwisie nieodpłatne zamieszczanie Ogłoszeń, o ile wyraźnie wynika to z Cennika.

4.     Okres emisji Ogłoszenia, tj. czas przez jaki dane Ogłoszenie jest wyświetlane w Serwisie jak też okres wyróżnienia ogłoszenia są ograniczone i zależą od wysokości uiszczonej opłaty za zamieszczenie Ogłoszenia lub jego wyróżnienie; szczegółowe informacje dotyczące okresu emisji i wyróżnienia Ogłoszenia określa Cennik.

5.     Zamieszczając Ogłoszenie w Serwisie Użytkownik:

1)     określa treść ogłoszenia - maksymalnie 1.500 (tysiąc pięćset) znaków ze spacjami,

2)     może dodać zdjęcia, maksymalnie 12 (dwanaście) zdjęć o maksymalnej wielkości pliku zawierającego zdjęcie - 1MB (jeden megabajt) ,

3)     może dodać 1 (jeden) materiał wideo pochodzący wyłącznie z serwisu YouTube.

6.     Zamieszczanie Ogłoszeń w Serwisie dostępne jest także dla Użytkowników, którzy nie dokonali rejestracji, jednakże dla tej kategorii Użytkowników zamieszczenie Ogłoszenie jest zawsze płatne na zasadach i warunkach określonych w aktualnym Cenniku.

7.     Jeżeli zgodnie z obowiązującym Cennikiem zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie jest płatne, publikacja Ogłoszenia nastąpi z chwilą otrzymania przez Operatora z systemu transakcyjnego potwierdzenia uiszczenia opłaty w wynikającej z Cennika wysokości.

8.     Dostęp do Ogłoszenia zostanie uniemożliwiony (Ogłoszenie nie będzie wyświetlane w Serwisie) po upływie okresu emisji Ogłoszenia, o jakim mowa w ust. 4, chyba, że Użytkownik odpłatnie przedłuży okres emisji ogłoszenia. Przedłużenie emisji Ogłoszenia jest płatne, jeżeli wynika to z Cennika.

 

§ 7. [Płatności, faktury VAT]

1.     Aktualna informacja o formach o sposobach płatności dostępna jest w Serwisie w ramach Cennika.

2.     Wszystkie ceny określone w Cenniku stanowią ceny brutto i podane są w złotych polskich.

3.     Walutą transakcji płatniczych dokonywanych w związku z płatnościami za usługi świadczone w Serwisie jest złoty polski.

4.     Operator umożliwia Użytkownikowi dokonywanie płatności poprzez usługę SMS. W celu dokonania zapłaty za pośrednictwem usługi SMS należy:

     1) pobrać ze strony Operatora komendę i numer SMS Premium na który należy wysłać SMS-a wpisując w jego treści pobraną komendę,

     2) po zwrotnym otrzymaniu SMS-a z unikalnym kodem dostępowym otrzymany kod należy wpisać w przeznaczone do tego pole i zatwierdzić na stronie Operatora - w procesie opłaty ogłoszenia za przedłużenie jego emisji lub jego wyróżnienie.

5.     Operator zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych i transakcji płatniczych dokonywanych w ramach Serwisu poprzez zastosowanie protokołu SSL.

6.     O ile Użytkownik podał w ramach swojego konta dane do faktury, sporządzona przez Operatora po zaistnieniu przesłanek do sporządzenia faktury VAT, faktura VAT zostanie przesłana do Użytkownika w formie elektronicznej (plik w formacie pdf), jako załącznik do wiadomości e-mail przesłanej przez Operatora na adres e-mail Użytkownika podany w związku z rejestracją w Serwisie.

7.     Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT w formie elektronicznej, opisanej w ust. 5.

 

§ 8. [Licencja]

1.      Umieszczając w Serwisie Ogłoszenie, którego poszczególne elementy lub Ogłoszenie jako całość, stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, Użytkownik oświadcza, że stworzył je samodzielnie i/lub przysługuje mu do nich pełnia autorskich praw majątkowych albo uzyskał od podmiotu, któremu te prawa przysługują, licencję lub upoważnienie do umieszczenia takich danych (treści) w Serwisie, w co najmniej takim zakresie, by zgodnie z prawem Użytkownik mógł udzielić Operatorowi licencji na korzystanie z takich danych (treści), o jakiej mowa w ustępie kolejnym. Na potrzeby Regulaminu dane (treści), o jakich mowa jest w zdaniu poprzedzającym, określa się dalej jako: Własne Treści.

2.      Umieszczając w Serwisie Własne Treści Użytkownik udziela Operatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej terytorialnie oraz czasowo licencji na:

1)           korzystanie, w tym utrwalanie i zwielokrotnianie w jakikolwiek sposób i formie, oraz rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób Własnych Treści, w tym w celu udostępniania ich w ramach Serwisu, w szczególności w taki sposób, by każdy, w dowolnie wybranym czasie i miejscu, mógł mieć do nich dostęp, za pośrednictwem sieci Internet lub innej sieci służącej do przesyłu danych, odpłatnie lub nieodpłatnie, według swobodnego wyboru Operatora;

2)           dokonywanie modyfikacji Własnych Treści w takim zakresie, by umożliwić ich prawidłowe udostępnianie w ramach Serwisu, a także w celu dokonania korekty oczywistych błędów lub omyłek, w szczególności pisarskich, stylistycznych, ortograficznych, interpunkcyjnych.

3.      Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za Własne Treści umieszczane przez niego w Serwisie.

 

Rozdział III

[Dane Użytkowników – Polityka PRYWATNOŚCI]

 

§ 9. [Dane osobowe Użytkowników]

1.      Operator jest administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika w trakcie rejestracji w Serwisie. Przekazanie danych osobowych przez Użytkowników ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne (obowiązkowe), w zakresie następujących danych: adres e-mail, imię lub imię i nazwisko, a także w celu sporządzenia faktur VAT: firma, (obejmujące imię i nazwisko) adres, numer NIP.

2.      Dane osobowe będą wykorzystywane przez Operatora wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rejestracji Użytkownika w Serwisie oraz w celu właściwego świadczenia przez Operatora usług dostępnych w ramach Serwisu, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystywane przez Operatora w celach marketingowych i promocyjnych Operatora oraz Serwisu, wyłącznie za wyraźną zgodą Użytkowników. 

3.      Dane osobowe Użytkownika nie będą dostępne dla innych Użytkowników Serwisu, poza danymi, które Użytkownicy dobrowolnie zdecydują się udostępnić w ramach Ogłoszeń.

4.      Za wyjątkiem danych, o jakich mowa jest w ust. 1 powyżej, Operator nie jest administratorem danych osobowych Użytkowników umieszczonych przez nich w ramach Serwisu, w związku z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych w ramach Serwisu przez Operatora, w tym w szczególności danych umieszczanych w Serwisie w ramach umieszczania w nim Własnych Treści - przetwarza je, jako powierzone mu do przetwarzania.

5.  Każdy Użytkownik jest uprawniony do wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.

    Celem wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawienia lub żądania ich usunięcia należy skontaktować się z operatorem - administratorem danych osobowych drogą mailową: poltronex@o2.pl                                                                     

6.      Operator zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zapewnia, iż podjął wszelkie przewidziane ustawą środki zmierzające do zabezpieczenia zbiorów zarówno danych, których jest administratorem, jaki i danych powierzonych do przetwarzania.

 

§ 10. [Gromadzenie przez Operatora danych innych niż osobowe]

1.      Operator gromadzi informacje o adresach IP urządzeń, które łączą się z Serwisem dostępnym pod adresem http://www.garsonierka.pl. Zebrane w ten sposób dane służą analizie i weryfikacji działania Serwisu. W oparciu o te dane budowane są np. statystyki odwiedzin.

2.      Informacje o numerach IP wykorzystywane są także w celach technicznych.

3.      Niektóre obszary Serwisu wykorzystują cookies - pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu.

 

Rozdział IV

[ Wyłączenie odpowiedzialności OPERATORA, tryb reklamacyjny, tryb zmiany Regulaminu ]

§ 11. [Wyłączenie odpowiedzialności Operatora]

1.      Wszelkie wyłączenia odpowiedzialności Operatora, przewidziane w § 11 Regulaminu, stosuje się wyłącznie wobec Użytkowników nie będących konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Wobec Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego stosuje się w tym zakresie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2.      Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkownika, w szczególności odszkodowawczej, za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych Użytkownika, powstałe w wyniku działania siły wyższej, osób trzecich, a także w wyniku działania Operatora zmierzającego do poprawy funkcjonalności Serwisu. Operator zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników o zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności o przerwach konserwacyjnych.

3.      Operator nie odpowiada za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu funkcjonalności Serwisu lub materiałów umieszczonych w Serwisie.

4.      Operator nie odpowiada ponadto wobec Użytkowników i osób trzecich za:

1)   treść danych zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie,

2)   jakiekolwiek szkody Użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub

      odczytem danych pobieranych przez Użytkowników z Serwisu,

3)   szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego,

      awarii sieci energetycznej,

4)   niemożność zalogowania się w Serwisie spowodowaną w szczególności

     jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci

     energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Użytkownika;

 5.      Całkowitą odpowiedzialność za treść i zawartość wiadomości wysyłanych za pośrednictwem poczty email do Operatora lub innych Użytkowników ponosi Użytkownik z uwzględnieniem własnej odpowiedzialności karnej za działania niezgodne z prawem.

 

 § 12. [Reklamacje]

 1.      Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem serwisu.

 2.      Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje nierzetelnego wykonania przez Operatora usług w terminie 7 dni od daty zakończenia emisji Ogłoszenia.

 3.      Reklamacje należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie: http://garsonierka.pl/index.php/formularz-kontaktowy.html lub listownie na adres Operatora wskazany w § 1 pkt. 1. 

 4.      Składając reklamacje za pośrednictwem poczty elektronicznej ( e-mail ), Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie odpowiedzi na reklamację przez Operatora również w formie e-maila.

 5.      Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych licząc od daty ich doręczenia.           

 6.      Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji, z zastrzeżeniem postanowień ust.3 powyżej.

 7.      Reklamacje związane z nieprawidłowym działaniem usługi SMS ( nieotrzymanie SMS-a zwrotnego z kodem dostępowym ) należy składać drogą elektroniczną na adres dostawcy usługi: reklamacje@digitalvirgo.pl lub bezpośrednio pod numerem infolinii: 22 312 18 52.

 

§ 13 [Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną]

1.  Realizując swój obowiązek określony w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Operator informuje, że korzystanie z usług świadczonych w ramach Serwisu związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy publicznej sieci Internet, w związku z czym obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla sieci Internet.

2.  Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” urządzenia użytkownika sieci przez oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By zminimalizować zagrożenia z tym związane, ważne jest by Użytkownik zaopatrzył urządzenia, które wykorzystuje łącząc się z siecią Internet, w oprogramowanie antywirusowe oraz chroniące przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich (firewall) i stale je aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.

3.  Usługodawca informuje, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym opisanych w Regulaminie, wiążą się z działalnością osób trzecich, zmierzających do uzyskania nieuprawnionego dostępu zarówno do systemu Operatora, jak i Użytkownika między innymi w celu kradzieży danych. W związku z powyższym Operator zwraca uwagę, by ustalone przez Użytkownika hasło, przy pomocy którego Użytkownik loguje się do Serwisu nie było udostępniane osobom trzecim i nie było przechowywane w sposób, który osobom postronnym ułatwiałby dostęp do niego.

 

§ 14 [Zmiany Regulaminu]

 1.    Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.

 2.    Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Serwisie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian.

 3.    Zmiany Regulaminu wiążą Użytkowników od dnia wskazanego przez Operatora jako dzień wejścia w życie zmian Regulaminu, a w przypadku Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, od chwili ich akceptacji przez Użytkownika z zastrzeżeniem, że zmiany Cennika  wchodzą w życie nie wcześniej niż od początku kolejnego okresu rozliczeniowego. Zalogowanie się Użytkownika do serwisu po uwidocznieniu przez Operatora zmian Regulaminu w serwisie oznacza akceptację przedmiotowych zmian. Za akceptację zmian uważa się również automatyczne odnowienie lub jakąkolwiek edycję Ogłoszeń wykonanych przez Użytkownika, choćby odbyło się bez logowania w Serwisie Garsonierka.pl.

 

                                                          Rozdział V

                                           [Postanowienia końcowe]

 

 § 15. [Wejście w życie Regulaminu]

 Regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2012 r.

 § 16. [Dostępność treści Regulaminu]

 1.      Aktualna treść Regulaminu dostępna jest pod adresem:

http://garsonierka.pl/index.php/podglad/regulamin.html, a także w siedzibie Operatora.

 2.      Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu okaże się nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.

 § 17. [Prawo i właściwość sądu]

 1.      Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz.U. z 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn.zm. )

Wszelkie spory wynikłe między Operatorem a Użytkownikami będą rozwiązywane ugodowo, a w razie nie dojścia do porozumienia, spór rozstrzygnie właściwy rzeczowo sąd powszechny z siedzibą w Poznaniu. Postanowienia objęte zdaniem poprzedzającym nie wiążą konsumentów w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .