Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. × dodaj do ulubionych
garsonierka.pl > podgląd strony statycznej
Ogólne Warunki Świadczenia Usług dla biur obrotu nieruchomościami

 

 I.  [ Postanowienia ogólne ]

Ogólne warunki świadczenia usług stanowią integralną część regulaminu Serwisu regulującą zakres współpracy z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami ( biura obrotu nieruchomości ) oraz budowy, sprzedaży lub wynajmu nowych nieruchomości ( deweloperzy ).

  II. [ Definicje ]

Użyte w Ogólnych Warunkach pojęcia oznaczają:

1.  Operator - P.H.U. POLTRONEX Andrzej Węgliński, ul. Dębowa 45/6, 61-458 Poznań, NIP 7650002071, REGON 570085437, adres poczty elektronicznej (e-mail): bok@garsonierka.pl;

2.  Serwis - internetowa platforma teleinformatyczna, prowadzona przez Operatora, dostępna pod adresem internetowym www.garsonierka.pl , umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z jej zasobów oraz wprowadzanie własnych danych, w tym Ogłoszeń, na zasadach określonych w Regulaminie,

3.   Regulamin - dokument regulujący w szczególności zasady funkcjonowania Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa i obowiązki Operatora,

4. Ogólne Warunki - niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług dla biur obrotu nieruchomościami,

5.  Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, która korzysta z Serwisu w jakikolwiek sposób, w szczególności odbiera dane z Serwisu lub umieszcza dane w Serwisie lub osoba fizyczna posiadająca częściową zdolność do czynności prawnych, która posiada zgodę jej przedstawiciela ustawowego na akceptację Regulaminu i korzystanie z Serwisu,

6. Partner - przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami ( biuro obrotu nieruchomościami ) bądź przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie budowy i sprzedaży lub wynajmu nowych nieruchomości ( deweloper ), którzy przystąpili do korzystania z Serwisu Garsonierka.pl na podstawie akceptacji Regulaminu i Ogólnych Warunków w procesie rejestracji konta firmowego,  

7.  Konto - miejsce w Serwisie dostępne dla Użytkownika po zalogowaniu, poprzez podanie loginu i hasła, za pośrednictwem którego wprowadza on dane do Serwisu, w szczególności Ogłoszenia, dane dotyczące Użytkownika, i zarządza nimi,

8. Ogłoszenie - zamieszczony przez Użytkownika materiał, stanowiący informację o nieruchomości, którą Użytkownik zamierza sprzedać, oddać w najem albo dzierżawę, lub którą Użytkownik planuje kupić lub wziąć w najem albo dzierżawę bądź o treści dotyczącej innych towarów i usług związanych z rynkiem nieruchomości opublikowany w ramach Serwisu Garsonierka.pl na warunkach określonych w Regulaminie.

9.  Cennik - wykaz opłat pobieranych przez Operatora z tytułu usług świadczonych w ramach Serwisu Garsonierka.pl, będący załącznikiem do Regulaminu i stanowiący jego integralną część, dostępny na stronie internetowej Serwisu Garsonierka.pl

10. Okres Rozliczeniowy - powtarzalny 30-dniowy okres świadczenia usług przez Operatora zakończony naliczeniem przez Partnera w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego prowizji w sposób i na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach, za który wystawiana jest przez Partnera faktura VAT z tytułu wynagrodzenia naliczonego od wysokości wypracowanego obrotu netto

11.  Program prowizyjny - system samoobsługowy za pomocą którego Partner nalicza 

       wypracowaną w minionym Okresie Rozliczeniowym prowizję

 

III.[ Program prowizyjny ]

Program prowizyjny jest systemem samoobsługowym. Partner sam nalicza wypracowaną w minionym Okresie Rozliczeniowym prowizję, wystawia fakturę i przesyła ją Operatorowi, który po pozytywnej weryfikacji wypłaca należną Partnerowi prowizję.

 

Zasady ogólne:

1.  Wysokość uzyskanego rabatu - prowizji zależna jest od wielkości sumarycznej kwoty netto poniesionej na opłatę za wyróżnienia ogłoszeń prezentowanych na stronach serwisu w minionym miesiącu kalendarzowym.

2.  W celu zarejestrowania w Koncie transakcji zapłaty za poszczególne usługi Partner musi być zalogowany do  serwisu.

3.  W sytuacji dokonania przez Partnera zapłaty za wybrane usługi bez wcześniejszego zalogowania się do serwisu system nie zarejestruje w Koncie Partnera wykonanych transakcji, czego konsekwencją będzie brak możliwości naliczenia prowizji dla Partnera od wydatkowanych kwot.

4.  Prowizja naliczana jest tylko od transakcji zapłaty zrealizowanych przelewem lub za pośrednictwem karty płatniczej lub kredytowej.

5.    Od transakcji zapłaty zrealizowanych SMS-em prowizja nie zostanie naliczona.   

 

 Sposób wyliczenia prowizji:

      1.   Na koniec Okresu Rozliczeniowego - w ostatni dzień miesiąca w Koncie - Profil użytkownika - Płatności, Partner chcący wyliczyć należną mu prowizję odfiltrowuje płatności opłacone przelewem, kartą płatniczą lub kredytową,

W tym celu należy:

     1.1. Wprowadzić do pól filtra odpowiedni zakres dat, gdzie data w polu „ od ” jest datą początku Okresu Rozliczeniowego - stanowiącego pierwszy dzień miesiąca w którym została opłacona usługa wyróżnienia ogłoszenia, a data w polu „ do ” jest datą końca Okresu Rozliczeniowego - stanowiącego ostatni dzień miesiąca w którym została opłacona usługa wyróżnienia ogłoszenia.

      1.2. Wybrać z rozwijanego pola: „ Sposób zapłaty ” - przelew/karta

      1.3. Po uzupełnieniu pól wyboru system automatycznie odfiltruje i podsumuje płatności

             zadane do wyszukania według wybranego zakresu dat i sposobu zapłaty

W drugim kroku Partner wylicza wysokość wypracowanej bonifikaty-prowizji według poniższego wzoru i przedstawionego poniżej systemu rabatowania.

 

  ( WARTOŚĆ NETTO )*  X  ( RABAT% )* = ( WYPRACOWANA BONIFIKATA - PROWIZJA )*

 

  ( WARTOŚĆ NETTO )*  - do pobrania z Konta-Profil użytkownika-Płatności po odfiltrowaniu wg sposobu zapłaty: przelew/karta za zadany wcześniej okres rozliczeniowy

 

  ( RABAT% )*  -  wynikający z tabeli rabatowania - odpowiedni dla wypracowanego w minionym Okresie                                                        Rozliczeniowym obrotu netto

 

   ( WYPRACOWANA BONIFIKATA - PROWIZJA )* - wartość netto na fakturę + 23% VAT

 

                Miesięczny obrót Partnera

                                ( netto )

 

                     Prowizja dla Partnera

                                 ( netto )

                                    

                  <  200,01 -  300,00   >

                                    15%

                  <  300,01 -  400,00   >

                                    17,5%

                  <  400,01 -  500,00   >            

                                    20%  

                  <  500,01 -  600,00   >

                                    22,5%

                  <  600,01 -  800,00   >    

                                    25%

                  <  800,01 - 1000,00  >   

                                    27,5%

                     powyżej <  1000,01

                                    30%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Wypłata prowizji:

1.      Po wyliczeniu wysokości wypracowanej bonifikaty-prowizji Partner wystawia

Operatorowi fakturę VAT i przesyła na adres: bok@garsonierka.pl

      2.   Operator po zweryfikowaniu faktury pod kątem prawidłowego naliczenia

            prowizji przez Partnera wypłaca należną Partnerowi prowizję w terminie 14 dni

            od otrzymania faktury na wskazany przez Partnera numer rachunku bankowego.    

 

Zasady uczestnictwa w Programie prowizyjnym:

      1.      W Programie prowizyjnym uczestniczyć mogą Użytkownicy tj. przedsiębiorcy  

               prowadzący działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami         

               ( biura obrotu nieruchomościami ), bądź przedsiębiorcy prowadzący działalność         

               gospodarczą w zakresie budowy i sprzedaży lub wynajmu nowych nieruchomości

               ( deweloperzy ).

2.        Uczestnictwo w programie prowizyjnym wymaga od Użytkownika wskazanego       

   w ust.1 uzyskania statusu Partnera, a co za tym idzie spełnienia następujących

   warunków:

      2.1.   Poprawnej rejestracji konta firmowego,

      2.2.   Akceptacji treści Regulaminu i Ogólnych Warunków w procesie rejestracji

               konta firmowego

3.         Z chwilą akceptacji Ogólnych Warunków i Regulaminu serwisu przez Partnera

   bądź podmiot działający w jego imieniu dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy

   podmiotem rejestrowanym a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie

   usług drogą elektroniczną w zakresie korzystania z Serwisu Garsonierka.pl, na

   warunkach określonych w Regulaminie i Ogólnych Warunkach.

4.         Operator zastrzega sobie prawo do weryfikacji podmiotów gospodarczych        

   rejestrujących w serwisie konto firmowe uprawniające do uczestnictwa w

   niniejszym programie.

5.         Serwis Garsonierka.pl może uzależnić dalsze świadczenie usług od przesłania   

   przez Partnera na adres siedziby Operatora dokumentów uwiarygodniających

   dane zamieszczone przez Partnera w ustawieniach konta Partnera.

6.         Partner może dokonać rejestracji tylko jednego Konta w serwisie. Zarejestrowanie

    kolejnego konta przez tego samego Partnera może odbyć się wyłącznie za zgodą

    Operatora.

7.         Partner jest zobowiązany do aktualizowania swoich danych teleadresowych,

   zawartych w ustawieniach Konta.

8.         Zabronione są działania Partnera mogące utrudniać lub destabilizować działanie

   Serwisu Garsonierka.pl

 

IV. [ Zmiany Ogólnych Warunków ]

1.          Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Ogólnych Warunków.

2.          Wszelkie zmiany Ogólnych Warunków zostaną uwidocznione w Serwisie z co   najmniej       14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian.

3.          Zmiany Ogólnych Warunków wiążą Partnerów od dnia wskazanego przez Operatora jako dzień wejścia w życie zmian Ogólnych Warunków z zastrzeżeniem, że zmiany Cennika oraz Tabeli Rabatowania wchodzą w życie nie wcześniej niż od początku kolejnego okresu rozliczeniowego. Zalogowanie się Partnera do serwisu po uwidocznieniu przez Operatora zmian Ogólnych Warunków w serwisie oznacza akceptację przedmiotowych zmian. Za akceptację zmian uważa się również automatyczne odnowienie lub jakąkolwiek edycję Ogłoszeń wykonanych przez Partnera, choćby odbyło się bez logowania w Serwisie Garsonierka.pl.

4.          Partner, który nie akceptuje zmiany może rozwiązać umowę przed wejściem zmiany w życie. Jeżeli Partner nie złoży oświadczenia o rozwiązaniu umowy uznaje się, że akceptuje zmiany Ogólnych Warunków ( w tym Cennika ).

 

V. [ Postanowienia końcowe ]

     1.      Partner wyraża zgodę na umieszczenie logotypu firmy Partnera w module Partnerzy  

              znajdującym się na głównej stronie Serwisu - prezentowanym nieoznaczonemu

              kręgowi odbiorców.

     2.      Prezentacja logotypu firmy Partnera w module Partnerzy na stronie Operatora

              wygasa w chwili zakończenia współpracy Partnera z Operatorem lub cofnięcia

              przez Partnera udzielonej w pkt. 1 zgody.

              Cofnięcie zgody na prezentowanie logotypu wymaga formy pisemnej poprzez 

              przesłanie stosownego oświadczenia na adres siedziby Operatora.   

     3.      Ogólne Warunki obowiązują od dnia: 01.10.2014 r.

     4.       Aktualna treść Ogólnych Warunków dostępna jest pod adresem:

https://garsonierka.pl/podglad/ogolne-warunki-swiadczenia-uslug-dla-biur-obrotu-nieruchomosciami.html

              , a także w siedzibie Operatora.

     5.     Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Ogólnych Warunków okaże się nieważne, pozostałe   

              postanowienia Ogólnych Warunków pozostają w mocy.

     6.      Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności : Kodeks cywilny oraz

              ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz.U. z 2002

              Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

     7.    Wszelkie spory wynikłe między Operatorem a Partnerem będą rozwiązywane       

            ugodowo, a w razie nie dojścia do porozumienia, spór rozstrzygnie właściwy  

            rzeczowo sąd powszechny z siedzibą w Poznaniu. Postanowienia objęte zdaniem            

             poprzedzającym nie wiążą konsumentów w rozumieniu Kodeksu cywilnego.