Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. × dodaj do ulubionych
garsonierka.pl > lista wyników wyszukiwania
dodaj do autoposzukiwacza

Sposób sortowania:

zdjecie Krośnice Data dodania: 29.07.22
Cena: 120000 PLN
Cena za m2: 1760 PLN
Powierzchnia: 68.2 m2
Krośnice, dnia 19 lipca 2022 r. RGMiR.6840.14.2.2022 OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, art. 39 ust.1, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity 2021.1899 ze zm.) oraz §3, §4, § 6 ust. 1-4, § 13 i § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U.2014.1490 ze zm.), zarządzenia nr 25/2022/RGMiR Wójta Gminy Krośnice z dnia 05 kwietnia 2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości z zasobu mienia komunalnego. WÓJT GMINY KROŚNICE OGŁASZA II (drugi) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości Poło ż enie Nieruchomość lokalowa - samodzielny lokal mieszkalny nr 2 znajdujący się w budynku mieszkalnym przy ul. Parkowej 26 w Krośnicach, Gmina Krośnice, działka nr 508/99 AM-1 o powierzchni 0,3776 ha. Wła ś ciciel Gmina Krośnice - ksi ę ga wieczysta dla działki 508/99 obręb Krośnice: nr WR1M/00033684/0 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Miliczu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Miliczu. Lokalizacja i opis nieruchomo ś ci Nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 2 w budynku przy ul. Parkowej nr 26 (budynek posiada jedną klatkę schodową), w Krośnicach - położony jest na parterze trzykondygnacyjnego, podpiwniczonego, wielolokalowego budynku mieszkalnego. Skład lokalu: L.p. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia użytkowa 1 kuchnia 10,57 m 2 2 pokój 29,48 m 2 3 pokój 11,06 m 2 4 przedpokój 9,26 m 2 5 łazienka 5,40 m 2 6 skrytka 2,38 m 2 Powierzchnia 68,15 m 2 Pomieszczenia przynależne: Pomieszczenie gospodarcze - 10,14 m 2 Pomieszczenie gospodarcze - 15,65 m 2 Udział w prawie współwłasności do nieruchomości wspólnej, tj. gruntu oraz części wspólnych budynku i urządzeń, nie służących do wyłącznego użytku właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych, wynosi: 1542/10000. Lokal jednostronny- okna zapewniają widok w kierunku południowym, pomieszczenia przechodnie a ich wysokość jest standardowa i wynosi - w zależności od pomieszczeń - 2,86 m - 3,05 m. Lokal położony w poziomie niskiego parteru - poziom podłogi znajduje się poniżej poziomu terenu. Na podłogach linoleum, płytki ceramiczne i panele. Ściany i sufity pomieszczeń są otynkowane, malowane. Stolarkę okienną stanowią okna PCV (pokoje) oraz drewniane podwójne skrzynkowe (przedpokój). Kuchnia, skrytka i łazienka bez okien. Stolarka drzwiowa - drzwi płycinowe. Lokal obecnie nie posiada instalacji centralnego ogrzewania. Wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną i elektroenergetyczną (kwalifikują się do wymiany). Lokal wymaga remontu kapitalnego ze względu na zły stan techniczny. Do lokalu przynależą dwa pomieszczenia gospodarcze o powierzchni użytkowej 10,14 m 2 i 15,65 m 2 znajdujące się w budynkach gospodarczych posadowionych na działce. Budynek jest zabytkiem, wzniesiony w 1890 r. w technologii tradycyjnej dla tego okresu. W budynku mieści się osiem lokali mieszkalnych, w tym przedmiotowy. Powierzchnia zabudowy budynku - 290 m 2 . Budynek nie jest ocieplony. Fundamenty wykonano jako murowane z kamienia polnego i cegły pełnej, ściany wykonane jako konstrukcja murowana z cegły, powyżej ściany nośne i osłonowe wykonane także w technologii tradycyjnej, murowanej z cegły pełnej. Ścianki działowe również z cegły pełnej. Stropy: drewniane, dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej kryty dachówką karpiówką. Elewację stanowi tynk wapienny. Nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka 508/99 obręb Krośnice posiada dostęp do drogi publicznej, stanowiącej drogę gminną o nawierzchni asfaltowej. Działka posiada kształt regularny - w rzucie zbliżony do prostokąta, jest zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz dwoma budynkami gospodarczymi. Teren działki częściowo ogrodzony, nie jest oświetlony, uzbrojony jest w sieć elektroenergetyczną, kanalizacji sanitarnej, teletechniczną i wodociągową. Klasyfikacja gruntów Według danych ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Miliczu identyfikator JRG: JRG 021302_2.0009.G.255, działka nr 508/99 (AM-1) sklasyfikowana jako: B - 0,3776 ha. Przeznaczenie nieruchomo ś ci Zgodnie z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krośnice zatwierdzonego przez Radę Gminy Krośnice, uchwałą nr XXXIII/186/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 751) działka nr 508/99 w obrębie wsi Krośnice, gmina Krośnice jest oznaczona symbolem: MW/10 - przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o średniej intensywności zabudowy. Dopuszczalne kierunki przekształceń : remonty, adaptacje i przebudowy istniejących budynków mieszkalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi. Zabrania się lokalizowania zakładów produkcyjnych, magazynowych oraz trwałego składowania surowców i materiałów masowych. Działka leży w strefie „A” ochrony konserwatorskiej, w strefie „B” ochrony konserwatorskiej, w strefie „OW” ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych. Na działce zlokalizowany jest obiekt wpisany do wykazu zabytków. Mapa Rzut lokalu Informacje o przetargach Termin poprzedniego przetargu: 06 lipca 2022 r. - zakończony wynikiem negatywnym. Kontakt Dodatkowe informacje można uzyskać w referacie Gospodarki Mieniem i Rolnictwa Urzędu Gminy, ul. Sportowa 4, pokój nr 3, tel. (71) 38 46 038. Przetarg odbędzie się dnia 25 sierpnia 2022 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Krośnice, ul. Sportowa 4 (sala konferencyjna). Cena wywoławcza wynosi: 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) Wadium: 12.000,00 zł Post ą pienie minimalne: 1.200,00 zł O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą. Przy sprzedaży niniejszej nieruchomości zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( tekst jednolity: Dz.U.2021.685 ze zm .). Zasady sprzedaży nieruchomości w trybie publicznego otwartego przetargu nieograniczonego. I. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości okre ś lonej w niniejszym ogłoszeniu, z takim rozliczeniem, aby nale ż na kwota znalazła si ę na koncie gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 sierpnia 2022 r. Wpłaty należy dokonać na konto Gminy Krośnice w Banku Spółdzielczym w Krośnicach nr konta 77 9582 1023 2002 0200 0101 0004. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Gminy Krośnice. II. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzeda ż y. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie pó ź niej ni ż w ci ą gu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamkni ę cia, uniewa ż nienia przetargu lub jego zako ń czenia wynikiem negatywnym. Wadium przepada na rzecz Gminy Krośnice, w razie uchylenia si ę uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzeda ż y w terminie podanym w zawiadomieniu. III. W przetargu mog ą uczestniczy ć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne. IV. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu oraz w oryginale: osoby fizyczne zobowi ą zane s ą przedstawi ć komisji przetargowej dokument stwierdzaj ą cy ich to ż samo ść , osoby fizyczne prowadz ą ce działalno ść gospodarcz ą za ś wiadczenie o wpisie do ewidencji działalno ś ci gospodarczej, umow ę spółki cywilnej; podmioty, na które przepisy ustaw nakładaj ą obowi ą zek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru S ą dowego - odpis z Krajowego Rejestru S ą dowego; pełnomocnicy - pełnomocnictwo oraz dokument stwierdzaj ą cy ich to ż samo ść . V. Przyst ę puj ą ce do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadz ą ce działalno ść gospodarcz ą ) pozostaj ą ce w zwi ą zku mał ż e ń skim i posiadaj ą ce wspólność maj ą tkową (ustawową lub umowną) obowi ą zane s ą zło ż y ć pisemne o ś wiadczenie współmał ż onka, i ż wyra ż a on zgod ę na nabycie nieruchomo ś ci b ę d ą cej przedmiotem przetargu, za cen ę wylicytowan ą w przetargu. VI. Cudzoziemcy w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - (tekst jednolity:Dz.U.2017.2278 ze zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie, które jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości w przypadkach gdy zgoda ta jest wymagana. VII . Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia (w dniu przetargu na liście obecności), że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Krośnice w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości (podst. Prawna art. 6 ust. 1 lit a ) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.UE.L.119/1 ze zmianami) oraz, że zapoznały się z nieruchomością w terenie, ze stanem technicznym budynków i nie wnoszą z tytułu stanu technicznego oraz ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń. VIII. Przetarg jest wa ż ny bez wzgl ę du na ilo ść uczestników, je ż eli cho ć jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno post ą pienie powy ż ej ceny wywoławczej. Po ustaniu zgłaszania post ą pie ń przewodnicz ą cy komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatni ą , najwy ż sz ą cen ę i zamyka przetarg, a nast ę pnie ogłasza imi ę i nazwisko albo nazw ę lub firm ę osoby, która przetarg wygrała. IX. Uczestnik przetargu mo ż e zaskar ż y ć czynno ś ci zwi ą zane z jego przeprowadzeniem do Wójta Gminy Krośnice w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu. X. Termin i miejsca zawarcia umowy sprzeda ż y (podpisanie aktu notarialnego) b ę d ą ustalone przez organizatora przetargu, po zako ń czeniu przetargu, nie pó ź niej ni ż do 3-ch tygodni licz ą c od daty przetargu. XI. Wójt Gminy Krośnice zastrzega sobie mo ż liwo ść odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu zostanie ogłoszona w formie wła ś ciwej dla ogłoszenia o przetargu. XII. Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomo ś ci dnia 19 lipca 2022 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Gminy w Krośnicach, na tablicach informacyjnych sołectw, na stronach internetowych Urzędu: http://bip.krosnice.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w dzienniku internetowym Infopublikator.pl oraz wyciąg z ogłoszenia o niniejszym przetargu w prasie lokalnej „Gazeta lokalna Milicz”. XIII . W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, ze zm.) przetarg ustny nieograniczony lub przetarg ograniczony może być przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z § 30a oraz § 30b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Wójt Gminy Krośnice na okres co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu, zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu go obsługującego informację o przeprowadzeniu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazując, w jaki sposób przy użyciu tych środków uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć. XIV . W przypadku sprzedaży nieruchomości: - o przeznaczeniu rolnym prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy jej dzierżawcy na warunkach określonych w ustawie z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego a w przypadku braku uprawnionego, o którym mowa wyżej albo niewykonania przez niego tego prawa, prawo pierwokupu przysługuje Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa działającemu na rzecz Skarbu Państwa w myśl art. 3 ust. 4 ww. ustawy, - obejmującej grunt pod śródlądowymi wodami stojącymi prawo pierwokupu przysługuje Skarbowi Państwa. Prawo pierwokupu wykonuje starosta w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej w myśl art. 217 ust. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, - oznaczonej jako las w ewidencji gruntów i budynków lub przeznaczonej do zalesienia określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego prawo pierwokupu przysługuje Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe w myśl. art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Nieruchomości zostaną sprzedane pod warunkiem nie wykonania ww. prawa pierwokupu. W przypadku wykonania prawa pierwokupu Gmina zobowiązuje się zwrócić Nabywcy zapłacone wadium oraz cenę za nabycie nieruchomości w terminie 3. dni od daty wykonania przez organ przysługującemu mu prawa pierwokupu Uwagi Zbycie nieruchomo ś ci odbywa si ę według stanu prawnego uwidocznionego w planie zagospodarowania przestrzennego i ewidencji gruntów. Gmina Krośnice nie ponosi odpowiedzialno ś ci za ewentualne pó ź niejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzenia prac geodezyjnych. Nadto, sprzeda ż odbywa si ę w stanie istniej ą cego uzbrojenia podziemnego i naziemnego terenu, okre ś lonego w dniu sprzeda ż y tej nieruchomo ś ci na mapie zasadniczej prowadzonej przez Powiatowy O ś rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Miliczu. Geodezyjne okazanie granic przez uprawnionego geodet ę mo ż e nast ą pi ć na wniosek nabywcy za dodatkowa opłat ą . Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi. Gmina Krośnice umożliwia przeprowadzenia przez oferenta na jego koszt wszelkich badań gruntu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami, w celu potwierdzenia możliwości realizacji zamierzonej przez oferenta inwestycji na przedmiotowej nieruchomości. Termin przeprowadzenia badań gruntu zostanie uprzednio ustalony z Wydziałem Gospodarki Mieniem i Rolnictwa Urzędu Gminy w Krośnicach. Gmina Krośnice nie ponosi odpowiedzialności za skład i nośność podłoża gruntowego przedmiotowej nieruchomości. Względem nieruchomości nie toczą się żadne postępowania administracyjne lub sądowe, których byłaby przedmiotem. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej przenosz ą cej własno ść w tym taksa notarialna i opłaty s ą dowe obci ąż aj ą nabywc ę . Kontakt: Dodatkowe informacje można uzyskać w referacie Gospodarki Mieniem i Rolnictwa Urzędu Gminy, ul. Sportowa 4, pokój nr 3, tel. (71) 38 46 038. Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
zdjecie Wrocław-Krzyki Data dodania: 16.11.21
Cena: 649000 PLN
Cena za m2: 9687 PLN
Powierzchnia: 67 m2
SUPER OFERTA!!! Do sprzedania dwupoziomowe mieszkanie o powierzchni użytkowej ok. 67m2 ( około 90m. powierzchni całkowitej po podłodze- dużo więcej miejsca). Mieszkanie znajduje się na 3cim piętrze ( ostatnim ) przez co jest naprawdę ciche. Mieszkanie jest naprawdę przestronne i daje duże możliwości aranżacji. Nowe, niskie budownictwo - budynek oddany w 2009 roku. Osiedle zamknięte z monitoringiem, dużym placem zabaw dla dzieci. W pobliżu przystanek linii 112, 113, osiedlowy stadion sportowy z trasą biegową, sklepy, najlepsze restauracje w mieście, przedszkola i szkoły. Blisko parku południowego oraz toru wyścigów konnych z trasą spacerowo/ biegową. Mieszkanie wymaga małego remontu/ drobnych napraw kosmetycznych lub całkowitej aranżacji wedle uznania nowych właścicieli. Układ pomieszczeń w mieszkaniu: Parter: - pokój dzienny z aneksem kuchennym - duża spiżarnia ( schowek ) z zabudową - toaleta - spory balkon - schody jesionowe - przedpokój z 2 szafami w zabudowie - na podłogach deska barlinecka Poziom II: - 2 sypialnie ( duża i mniejsza ) - łazienka - klimatyzacja na ciepłe dni Do mieszkania przynależy komórka lokatorska. GORĄCO POLECAM I ZAPRASZAM NA BEZPŁATNĄ PREZENTACJĘ!!! Interesuje Cię zakup tego mieszkania? ZADZWOŃ! 669 037 275 (tel.poniedziałek-piątek 09-19) Expresowy Sprzedawca: Vira Matieva e-mail: vira.matieva@homeexpert.pl numer oferty: 13209/3584/OMS.
zdjecie Wrocław-Śródmieście Data dodania: 15.11.21
Cena: 545000 PLN
Cena za m2: 11122 PLN
Powierzchnia: 49 m2
Na sprzedaż, piękne 2-pokojowe mieszkanie dwustronne na prestiżowym osiedlu Biskupin we Wrocławiu (Śródmieście) okolica ul. Dembowskiego OPIS LOKALU: · 2/3 piętro · Lokal dwustronny · Metraż: 48,60 m2 (wg księgi wieczystej) Mieszkanie składa się: - 1 pokój -salon z aneksem kuchennym z wyjściem na balkon, - 2 pokój-sypialnia z wyjściem na balkon, -łazienka, KW, pełna własność, brak zadłużenia Czynsz 570zł (w tym ogrzewanie miejskie) Lokal po kapitalnym remoncie w 2018 roku. Nowe AGD. Wyposażenie, meble i dekoracje w cenie. Świetna lokalizacja cisza i spokój dużo terenów zielonych. W najbliższym otoczeniu punkty usługowe i gastronomiczne, dom kultury, kościół, sklepy (w tym Biedronka) -600 m do Parku Biskupińskiego (kort tenisowy, siłownia, boisko do koszykówki i futbolu) oraz do wałów Odry (trasy rowerowe i spacerowe), bliskość uczelni AWF i Uniwersytetu Przyrodniczego. - tramwaje:10 minut na Pl. Grunwaldzki, 15 do Galerii Dominikańskiej. Idealne dla singla, pary albo jako inwestycja GORĄCO POLECAM I ZAPRASZAM NA BEZPŁATNĄ PREZENTACJĘ!!! Interesuje Cię zakup tego mieszkania? ZADZWOŃ: 724 772 727 NAPISZ:joanna.malinowska@homeexpert.pl numer oferty: 13203/3584/OMS Doradca, Sprzedawca nieruchomości Joanna Malinowska Więcej podobnych ofert znajdziesz na WWW.HOMEEXPERT.PL Zapraszamy do naszego biura przy ul. Inżynierskiej 49/U25 (biurowiec CORTE VERONA)
zdjecie Wrocław-Krzyki Data dodania: 14.11.21
Cena: 519000 PLN
Cena za m2: 9981 PLN
Powierzchnia: 52 m2
Na sprzedaż mamy mieszkanie dwupokojowe o powierzchni 52 m2 po remoncie, w dzielnicy Krzyki we Wrocławiu, w pełni rozkładowe, dwustronne. Mieszkanie składa się z: salonu z wyjściem na duży balkon, sypialni, oddzielnej kuchni, łazienki z wanną i WC, pomieszczenia gospodarczego, przedpokoju oraz wiatrołapu. Do mieszkania przynależy piwnica. Okna są na wschód i na zachód, z pięknym widokiem (z 7 piętra). Spokojna okolica i sąsiedzi. Mieszkanie w końcowej fazie częściowego remontu sprzedawane wraz z nowym wyposażeniem. Blok z roku 1995 jest wyremontowany i ocieplony. Forma własności : spółdzielczo- własnościowe prawo do lokalu z Księgą Wieczystą. Czynsz: wynosi ok. 700 zł ( w tym zaliczki na ogrzewanie, wodę, gaz, utrzymanie części wspólnych i fundusz remontowy). W pobliżu znajdują się centrum Wrocławia, Sky Tower, Aquapark, Uniwersytet Ekonomiczny, bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura komunikacyjna. Zdjęcia nie oddają uroku mieszkania. Do Rynku 2 km, do Aqua Parku 1,5 km, Dworzec Główny PKP i PKS 1,5 km, Plac Grunwaldzki 4,5 km. Doskonała komunikacja dzięki licznym liniom autobusowym i tramwajowym GORĄCO POLECAM I ZAPRASZAM NA BEZPŁATNĄ PREZENTACJĘ!!! Interesuje Cię zakup tego mieszkania? ZADZWOŃ! 724 002 178 (tel.poniedziałek-piątek 09-19) Expresowy Sprzedawca: Jędrzej Grześkowiak e-mail: jedrzej.grzeskowiak@homeexpert.pl numer oferty:13196/3584/OMS
zdjecie Wrocław-Fabryczna Data dodania: 11.11.21
Cena: 358000 PLN
Cena za m2: 11933 PLN
Powierzchnia: 30 m2
OKAZJA ! Do sprzedania kawalerka o powierzchni 29m2 na Oporowie. Mieszkanie składa się z: - przedpokoju - dużego pokoju z aneksem kuchennym - łazienki Do mieszkania przynależy balkon. Mieszkanie jest w bardzo dobrym stanie. Sprzedawane wraz z meblami i wyposażeniem widocznym na zdjęciach. Gotowe do zamieszkanie. Lokal sprawdzi się jako inwestycja pod wynajem, bądź do zamieszkania. Ogrzewanie miejskie, niski czynsz ok. 330 zł Nowe budownictwo, niski dwupiętrowy blok z windą z 2015 roku. Ciche i spokojne osiedle w sąsiedztwie domów jednorodzinnych. Bardzo dobra lokalizacja. W okolicy sklepy, restauracje, dużo terenów zielonych i spacerowych (park Grabiszyński, rzeka Ślęza). Do centrum miasta ok. 15 min samochodem (oczywiście nie w godzinach szczytu). W odległości ok. 4 km są centra handlowe na Bielanach Wrocławskich. Świetna komunikacja, pod blokiem przystanek autobusowy, 1 km od bloku pętla tramwajowa. Do węzła Wrocław-Zachów AOW 3 km. Szybki wylot z miasta. W bloku są miejsca postojowe w garażu podziemnym. Istnieje możliwość kupienia miejsca z dużym boksem pełniącym funkcję komórki lokatorskiej, cena 40 tys. zł (osobna KW). Mieszkanie własnościowe z KW. GORĄCO POLECAM ! Zapraszam na bezpłatną prezentację Cena: 358 000 zł Kontakt: Jakub Gajewski telefon: 724 770 773 e-mail: jakub.gajewski@homeexpert.pl numer oferty: 13099/3584/OMS Więcej podobnych ofert znajdziesz na WWW.HOMEEXPERT.PL
legenda
Wyszukiwanie
 • wpisz kilka, oddzielając przecinkiem
 • wpisz kilka, oddzielając przecinkiem
 • wpisz kilka, oddzielając przecinkiem
 • wpisz kilka, oddzielając przecinkiem
 • -
 • -
 • -
 • -
Dodatkowe opcje rozwiń zwiń
 • -
 • -
 • -
 • Wyświetlaj oferty
Wyczyść kryteria