Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. × dodaj do ulubionych
garsonierka.pl > lista wyników wyszukiwania
dodaj do autoposzukiwacza

Sposób sortowania:

zdjecie Krośnice Data dodania: 29.07.22
Cena: 198000 PLN
Powierzchnia: 2637 m2
Krośnice, dnia 27 lipca 2022 r. RGMiR.6840.16.1.2022 OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity 2021.1899 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U.2014.1490 ze zm.), zarządzenia nr 36/2022/RGMiR Wójta Gminy Krośnice z dnia 07 czerwca 2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości z zasobu mienia komunalnego. WÓJT GMINY KROŚNICE OGŁASZA I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości Poło ż enie Wie ś Krośnice , Gmina Krośnice, działka nr 506/127 AM-1 o powierzchni 0,2637 ha, nieruchomość gruntowa niezabudowana. Wła ś ciciel Gmina Krośnice - ksi ę ga wieczysta nr WR1M/00022382/3 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Miliczu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Miliczu. Lokalizacja i opis nieruchomo ś ci Nieruchomość położona w północnej peryferyjnej części miejscowości, w sąsiedztwie różnorodnej zabudowy, o kształcie wielokąta utrudniającego racjonalne zagospodarowanie, z nierównościami terenu, zakrzaczona, zadrzewiona, częściowo ogrodzona. Działka skomunikowana z nieurządzoną drogą gminną (wydzielona geodezyjnie dz. nr. ew. 506/57). Przez teren działki przebiega sieć wodociągowa (nieczynna), kanalizacyjna sanitarna i gazowa, oraz sieć kanalizacyjna sanitarna i deszczowa w fazie projektowania. Ze względu na realizację budowy nowej sieci kanalizacyjnej sanitarnej przebiegającej w południowo-wschodniej części działki, planuje się unieczynnienie aktualnej sieci kanalizacyjnej przebiegającej przez przedmiotową działkę - szacowany termin unieczynnienia: maj 2023 r. Klasyfikacja gruntów Według danych ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Miliczu identyfikator JRG: JRG 021302_2.0009.G.255, działka nr 506/127 AM-1 sklasyfikowana jako: Ł IV- 0,0173 ha, Ps IV - 0,0419 ha, Lzr Ps IV - 0,2045 ha. Przeznaczenie nieruchomo ś ci Zgodnie z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krośnice zatwierdzonego przez Radę Gminy Krośnice, uchwałą nr XXXIII/186/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 751) działka nr 506/127 w obrębie wsi Krośnice, gmina Krośnice jest oznaczona symbolem: MNU/1 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług. Działka w części leży w strefie „A” ochrony konserwatorskiej, w części leży w strefie „B” ochrony konserwatorskiej, w strefie „OW” ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych. Mapa Cena wywoławcza 198.000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100). Przy sprzedaży niniejszej nieruchomości zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U.2022.931 ze zm.). Przetarg odbędzie się dnia 31 sierpnia 2022 roku o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Krośnice, ul. Sportowa 4 (sala konferencyjna). Cena wywoławcza wynosi: 198 000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100) + 23 % VAT od zaoferowanej ceny. Wadium: 19.800,00 zł Post ą pienie minimalne: 1.980,00 zł O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą. Przy sprzedaży niniejszej nieruchomości zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( tekst jednolity: Dz.U.2022.931 ze zm .). Zasady sprzedaży nieruchomości w trybie publicznego otwartego przetargu nieograniczonego. I. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości okre ś lonej w niniejszym ogłoszeniu, z takim rozliczeniem, aby nale ż na kwota znalazła si ę na koncie gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 sierpnia 2022 r. Wpłaty należy dokonać na konto Gminy Krośnice w Banku Spółdzielczym w Krośnicach nr konta 77 9582 1023 2002 0200 0101 0004. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Gminy Krośnice. II. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzeda ż y. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie pó ź niej ni ż w ci ą gu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamkni ę cia, uniewa ż nienia przetargu lub jego zako ń czenia wynikiem negatywnym. Wadium przepada na rzecz Gminy Krośnice, w razie uchylenia si ę uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzeda ż y w terminie podanym w zawiadomieniu. III. W przetargu mog ą uczestniczy ć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne. IV. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu oraz w oryginale: osoby fizyczne zobowi ą zane s ą przedstawi ć komisji przetargowej dokument stwierdzaj ą cy ich to ż samo ść , osoby fizyczne prowadz ą ce działalno ść gospodarcz ą za ś wiadczenie o wpisie do ewidencji działalno ś ci gospodarczej, umow ę spółki cywilnej; podmioty, na które przepisy ustaw nakładaj ą obowi ą zek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru S ą dowego - odpis z Krajowego Rejestru S ą dowego; pełnomocnicy - pełnomocnictwo oraz dokument stwierdzaj ą cy ich to ż samo ść . V. Przyst ę puj ą ce do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadz ą ce działalno ść gospodarcz ą ) pozostaj ą ce w zwi ą zku mał ż e ń skim i posiadaj ą ce wspólność maj ą tkową (ustawową lub umowną) obowi ą zane s ą zło ż y ć pisemne o ś wiadczenie współmał ż onka, i ż wyra ż a on zgod ę na nabycie nieruchomo ś ci b ę d ą cej przedmiotem przetargu, za cen ę wylicytowan ą w przetargu. VI. Cudzoziemcy w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - (tekst jednolity:Dz.U.2017.2278 ze zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie, które jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości w przypadkach gdy zgoda ta jest wymagana. VII . Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia (w dniu przetargu na liście obecności), że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Krośnice w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości (podst. Prawna art. 6 ust. 1 lit a ) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.UE.L.119/1 ze zmianami) oraz, że zapoznały się z nieruchomością w terenie, ze stanem technicznym budynków i nie wnoszą z tytułu stanu technicznego oraz ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń. VIII. Przetarg jest wa ż ny bez wzgl ę du na ilo ść uczestników, je ż eli cho ć jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno post ą pienie powy ż ej ceny wywoławczej. Po ustaniu zgłaszania post ą pie ń przewodnicz ą cy komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatni ą , najwy ż sz ą cen ę i zamyka przetarg, a nast ę pnie ogłasza imi ę i nazwisko albo nazw ę lub firm ę osoby, która przetarg wygrała. IX. Uczestnik przetargu mo ż e zaskar ż y ć czynno ś ci zwi ą zane z jego przeprowadzeniem do Wójta Gminy Krośnice w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu. X. Termin i miejsca zawarcia umowy sprzeda ż y (podpisanie aktu notarialnego) b ę d ą ustalone przez organizatora przetargu, po zako ń czeniu przetargu, nie pó ź niej ni ż do 3-ch tygodni licz ą c od daty przetargu. XI. Wójt Gminy Krośnice zastrzega sobie mo ż liwo ść odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu zostanie ogłoszona w formie wła ś ciwej dla ogłoszenia o przetargu. XII. Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomo ś ci dnia 27 lipca 2022 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Gminy w Krośnicach, na tablicach informacyjnych sołectw, na stronach internetowych Urzędu: http://bip.krosnice.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w dzienniku internetowym Infopublikator.pl oraz wyciąg z ogłoszenia o niniejszym przetargu w prasie lokalnej „Głos Milicza”. XIII . W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, ze zm.) przetarg ustny nieograniczony lub przetarg ograniczony może być przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z § 30a oraz § 30b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Wójt Gminy Krośnice na okres co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu, zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu go obsługującego informację o przeprowadzeniu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazując, w jaki sposób przy użyciu tych środków uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć. XIV . W przypadku sprzedaży nieruchomości: - o przeznaczeniu rolnym prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy jej dzierżawcy na warunkach określonych w ustawie z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego a w przypadku braku uprawnionego, o którym mowa wyżej albo niewykonania przez niego tego prawa, prawo pierwokupu przysługuje Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa działającemu na rzecz Skarbu Państwa w myśl art. 3 ust. 4 ww. ustawy, - obejmującej grunt pod śródlądowymi wodami stojącymi prawo pierwokupu przysługuje Skarbowi Państwa. Prawo pierwokupu wykonuje starosta w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej w myśl art. 217 ust. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, - oznaczonej jako las w ewidencji gruntów i budynków lub przeznaczonej do zalesienia określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego prawo pierwokupu przysługuje Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe w myśl. art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Nieruchomości zostaną sprzedane pod warunkiem nie wykonania ww. prawa pierwokupu. W przypadku wykonania prawa pierwokupu Gmina zobowiązuje się zwrócić Nabywcy zapłacone wadium oraz cenę za nabycie nieruchomości w terminie 3. dni od daty wykonania przez organ przysługującemu mu prawa pierwokupu. Uwagi 1. Zbycie nieruchomo ś ci odbywa si ę według stanu prawnego uwidocznionego w planie zagospodarowania przestrzennego i ewidencji gruntów. Gmina Krośnice nie ponosi odpowiedzialno ś ci za ewentualne pó ź niejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzenia prac geodezyjnych. 2. Nadto, sprzeda ż odbywa si ę w stanie istniej ą cego uzbrojenia podziemnego i naziemnego terenu, okre ś lonego w dniu sprzeda ż y tej nieruchomo ś ci na mapie zasadniczej prowadzonej przez Powiatowy O ś rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Miliczu. 3. Geodezyjne okazanie granic przez uprawnionego geodet ę mo ż e nast ą pi ć na wniosek nabywcy za dodatkowa opłat ą . 4. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi. 5. Z uwagi na fakt, iż przez działkę przebiega sieci kanalizacji sanitarnej będąca własnością Gminy Krośnice, Nabywca nieruchomości przy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości ustanowi na rzecz Gminy Krośnice służebność przesyłu płatną w kwocie 1 zł brutto (słownie: jeden złotych). Ponadto po zakończeniu budowy nowych sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej (obecnie projektowanych), Nabywca ustanowi na rzecz Gminy Krośnice służebność przesyłu płatną w kwocie 1 zł brutto (słownie: jeden złotych) za każdą sieć oddzielnie. 6. Gmina Krośnice umożliwia przeprowadzenia przez oferenta na jego koszt wszelkich badań gruntu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami, w celu potwierdzenia możliwości realizacji zamierzonej przez oferenta inwestycji na przedmiotowej nieruchomości. Termin przeprowadzenia badań gruntu zostanie uprzednio ustalony z Wydziałem Gospodarki Mieniem i Rolnictwa Urzędu Gminy w Krośnicach. Gmina Krośnice nie ponosi odpowiedzialności za skład i nośność podłoża gruntowego przedmiotowej nieruchomości. 7. Względem nieruchomości nie toczą się żadne postępowania administracyjne lub sądowe, których byłaby przedmiotem. 8. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej przenosz ą cej własno ść w tym taksa notarialna i opłaty s ą dowe obci ąż aj ą nabywc ę . Kontakt: Dodatkowe informacje można uzyskać w referacie Gospodarki Mieniem i Rolnictwa Urzędu Gminy, ul. Sportowa 4, pokój nr 3, tel. (71) 38 46 038, (71)3846013, (71) 38 46 016. Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
zdjecie Data dodania: 29.07.22
Cena: 130000 PLN
Powierzchnia: 3440 m2
Krośnice, dnia 26 lipca 2022 r. RGMiR.6840.15.1.2022 OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity 2021.1899 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U.2014.1490 ze zm.), zarządzenia nr 35/2022/RGMiR Wójta Gminy Krośnice z dnia 07 czerwca 2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości z zasobu mienia komunalnego. WÓJT GMINY KROŚNICE OGŁASZA I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości Poło ż enie Wie ś Łazy Wielkie , Gmina Krośnice, działka nr 86/17 AM-2 o powierzchni 0,3440 ha, nieruchomość gruntowa niezabudowana. Wła ś ciciel Gmina Krośnice - ksi ę ga wieczysta nr WR1M/00019297/6 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Miliczu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Miliczu. Lokalizacja i opis nieruchomo ś ci Nieruchomość położona na terenie lekko opadającym w kierunku południowym, w południowej części wsi, w sąsiedztwie różnorodnej zabudowy i terenów zielonych, o kształcie wielokąta, częściowo ogrodzona, zachwaszczona, z nielicznym drzewostanem. Działka skomunikowana z urządzoną drogą powiatową o nawierzchni asfaltowej oraz z nieurządzoną drogą gminną z możliwością podłączenia do sieci infrastruktury technicznej: elektroenergetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Przez północno-wschodni narożnik nieruchomości przebiega sieć telekomunikacyjna. Klasyfikacja gruntów Według danych ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Miliczu identyfikator JRG: JRG 021302_2.0013.G.142, działka nr 86/17 AM-2 sklasyfikowana jako: R VI- 0,3440 ha. Przeznaczenie nieruchomo ś ci Zgodnie z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krośnice zatwierdzonego przez Radę Gminy Krośnice, uchwałą nr XLIX/324/2022 z dnia 25 lutego 2022 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 1123) działka nr 86/17 w obrębie wsi Łazy Wielkie, gmina Krośnice jest oznaczona symbolem: MN13 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla których obowiązują następujące rodzaje przeznaczenia: Podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna: Dopuszczalne: usługi podstawowe wbudowane w budynkach mieszkalnych, o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku, obiekty i urządzenia towarzyszące oraz zieleń Mapa Cena wywoławcza 130.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100). Przy sprzedaży niniejszej nieruchomości zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U.2022.931 ze zm.). Przetarg odbędzie się dnia 31 sierpnia 2022 roku o godz. 09:00 w siedzibie Urzędu Gminy Krośnice, ul. Sportowa 4 (sala konferencyjna). Cena wywoławcza wynosi: 130 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100) + 23 % VAT od zaoferowanej ceny. Wadium: 13.000,00 zł Post ą pienie minimalne: 1.300,00 zł O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą. Przy sprzedaży niniejszej nieruchomości zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( tekst jednolity: Dz.U.2022.931 ze zm .). Zasady sprzedaży nieruchomości w trybie publicznego otwartego przetargu nieograniczonego. I. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości okre ś lonej w niniejszym ogłoszeniu, z takim rozliczeniem, aby nale ż na kwota znalazła si ę na koncie gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 sierpnia 2022 r. Wpłaty należy dokonać na konto Gminy Krośnice w Banku Spółdzielczym w Krośnicach nr konta 77 9582 1023 2002 0200 0101 0004. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Gminy Krośnice. II. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzeda ż y. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie pó ź niej ni ż w ci ą gu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamkni ę cia, uniewa ż nienia przetargu lub jego zako ń czenia wynikiem negatywnym. Wadium przepada na rzecz Gminy Krośnice, w razie uchylenia si ę uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzeda ż y w terminie podanym w zawiadomieniu. III. W przetargu mog ą uczestniczy ć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne. IV. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu oraz w oryginale: osoby fizyczne zobowi ą zane s ą przedstawi ć komisji przetargowej dokument stwierdzaj ą cy ich to ż samo ść , osoby fizyczne prowadz ą ce działalno ść gospodarcz ą za ś wiadczenie o wpisie do ewidencji działalno ś ci gospodarczej, umow ę spółki cywilnej; podmioty, na które przepisy ustaw nakładaj ą obowi ą zek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru S ą dowego - odpis z Krajowego Rejestru S ą dowego; pełnomocnicy - pełnomocnictwo oraz dokument stwierdzaj ą cy ich to ż samo ść . V. Przyst ę puj ą ce do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadz ą ce działalno ść gospodarcz ą ) pozostaj ą ce w zwi ą zku mał ż e ń skim i posiadaj ą ce wspólność maj ą tkową (ustawową lub umowną) obowi ą zane s ą zło ż y ć pisemne o ś wiadczenie współmał ż onka, i ż wyra ż a on zgod ę na nabycie nieruchomo ś ci b ę d ą cej przedmiotem przetargu, za cen ę wylicytowan ą w przetargu. VI. Cudzoziemcy w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - (tekst jednolity:Dz.U.2017.2278 ze zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie, które jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości w przypadkach gdy zgoda ta jest wymagana. VII . Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia (w dniu przetargu na liście obecności), że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Krośnice w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości (podst. Prawna art. 6 ust. 1 lit a ) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.UE.L.119/1 ze zmianami) oraz, że zapoznały się z nieruchomością w terenie, ze stanem technicznym budynków i nie wnoszą z tytułu stanu technicznego oraz ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń. VIII. Przetarg jest wa ż ny bez wzgl ę du na ilo ść uczestników, je ż eli cho ć jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno post ą pienie powy ż ej ceny wywoławczej. Po ustaniu zgłaszania post ą pie ń przewodnicz ą cy komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatni ą , najwy ż sz ą cen ę i zamyka przetarg, a nast ę pnie ogłasza imi ę i nazwisko albo nazw ę lub firm ę osoby, która przetarg wygrała. IX. Uczestnik przetargu mo ż e zaskar ż y ć czynno ś ci zwi ą zane z jego przeprowadzeniem do Wójta Gminy Krośnice w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu. X. Termin i miejsca zawarcia umowy sprzeda ż y (podpisanie aktu notarialnego) b ę d ą ustalone przez organizatora przetargu, po zako ń czeniu przetargu, nie pó ź niej ni ż do 3-ch tygodni licz ą c od daty przetargu. XI. Wójt Gminy Krośnice zastrzega sobie mo ż liwo ść odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu zostanie ogłoszona w formie wła ś ciwej dla ogłoszenia o przetargu. XII. Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomo ś ci dnia 26 lipca 2022 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Gminy w Krośnicach, na tablicach informacyjnych sołectw, na stronach internetowych Urzędu: http://bip.krosnice.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w dzienniku internetowym Infopublikator.pl oraz wyciąg z ogłoszenia o niniejszym przetargu w prasie lokalnej „Gazeta lokalna Milicz”. XIII . W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, ze zm.) przetarg ustny nieograniczony lub przetarg ograniczony może być przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z § 30a oraz § 30b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Wójt Gminy Krośnice na okres co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu, zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu go obsługującego informację o przeprowadzeniu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazując, w jaki sposób przy użyciu tych środków uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć. XIV . W przypadku sprzedaży nieruchomości: - o przeznaczeniu rolnym prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy jej dzierżawcy na warunkach określonych w ustawie z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego a w przypadku braku uprawnionego, o którym mowa wyżej albo niewykonania przez niego tego prawa, prawo pierwokupu przysługuje Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa działającemu na rzecz Skarbu Państwa w myśl art. 3 ust. 4 ww. ustawy, - obejmującej grunt pod śródlądowymi wodami stojącymi prawo pierwokupu przysługuje Skarbowi Państwa. Prawo pierwokupu wykonuje starosta w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej w myśl art. 217 ust. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, - oznaczonej jako las w ewidencji gruntów i budynków lub przeznaczonej do zalesienia określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego prawo pierwokupu przysługuje Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe w myśl. art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Nieruchomości zostaną sprzedane pod warunkiem nie wykonania ww. prawa pierwokupu. W przypadku wykonania prawa pierwokupu Gmina zobowiązuje się zwrócić Nabywcy zapłacone wadium oraz cenę za nabycie nieruchomości w terminie 3. dni od daty wykonania przez organ przysługującemu mu prawa pierwokupu. Uwagi 1. Zbycie nieruchomo ś ci odbywa si ę według stanu prawnego uwidocznionego w planie zagospodarowania przestrzennego i ewidencji gruntów. Gmina Krośnice nie ponosi odpowiedzialno ś ci za ewentualne pó ź niejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzenia prac geodezyjnych. 2. Nadto, sprzeda ż odbywa si ę w stanie istniej ą cego uzbrojenia podziemnego i naziemnego terenu, okre ś lonego w dniu sprzeda ż y tej nieruchomo ś ci na mapie zasadniczej prowadzonej przez Powiatowy O ś rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Miliczu. 3. Geodezyjne okazanie granic przez uprawnionego geodet ę mo ż e nast ą pi ć na wniosek nabywcy za dodatkowa opłat ą . 4. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi. 5. Gmina Krośnice umożliwia przeprowadzenia przez oferenta na jego koszt wszelkich badań gruntu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami, w celu potwierdzenia możliwości realizacji zamierzonej przez oferenta inwestycji na przedmiotowej nieruchomości. Termin przeprowadzenia badań gruntu zostanie uprzednio ustalony z Wydziałem Gospodarki Mieniem i Rolnictwa Urzędu Gminy w Krośnicach. Gmina Krośnice nie ponosi odpowiedzialności za skład i nośność podłoża gruntowego przedmiotowej nieruchomości. 6. Względem nieruchomości nie toczą się żadne postępowania administracyjne lub sądowe, których byłaby przedmiotem. 7. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej przenosz ą cej własno ść w tym taksa notarialna i opłaty s ą dowe obci ąż aj ą nabywc ę . Kontakt: Dodatkowe informacje można uzyskać w referacie Gospodarki Mieniem i Rolnictwa Urzędu Gminy, ul. Sportowa 4, pokój nr 3, tel. (71) 38 46 038. Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
zdjecie Krośnice Data dodania: 29.07.22
Cena: 119000 PLN
Powierzchnia: 1483 m2
Krośnice, dnia 26 lipca 2022 r. RGMiR.6840.17.1.2022 OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity 2021.1899 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U.2014.1490 ze zm.), zarządzenia nr 38/2022/RGMiR Wójta Gminy Krośnice z dnia 07 czerwca 2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości z zasobu mienia komunalnego. WÓJT GMINY KROŚNICE OGŁASZA I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości Poło ż enie Wie ś Krośnice , Gmina Krośnice, działka nr 506/128 AM-1 o powierzchni 0,1483 ha, nieruchomość gruntowa niezabudowana. Wła ś ciciel Gmina Krośnice - ksi ę ga wieczysta nr WR1M/00022382/3 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Miliczu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Miliczu. Lokalizacja i opis nieruchomo ś ci Nieruchomość położona w północnej peryferyjnej części miejscowości, w sąsiedztwie różnorodnej zabudowy, o kształcie wielokąta, częściowo ogrodzona, z nielicznym drzewostanem. Działka skomunikowana z nieurządzoną drogą gminną (ul. Kwiatowa) oraz z nieurządzoną drogą gminną (wydzielona geodezyjnie dz. nr. ew. 506/57). Przez teren działki przebiega sieć kanalizacyjna (południowo zachodni narożnik działki) i sieć elektroenergetyczna wzdłuż jej wschodniej granicy oraz posadowiona jest studzienka kanalizacyjna (północno-zachodni narożnik działki). Ze względu na realizację budowy nowej sieci kanalizacyjnej przebiegającej poza granicami działki, planuje się unieczynnienie sieci kanalizacyjnej przebiegającej przez przedmiotową działkę - szacowany termin unieczynnienia: maj 2023 r. Klasyfikacja gruntów Według danych ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Miliczu identyfikator JRG: JRG 021302_2.0009.G.255, działka nr 506/128 AM-1 sklasyfikowana jako: R IV b- 0,1483 ha. Przeznaczenie nieruchomo ś ci Zgodnie z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krośnice zatwierdzonego przez Radę Gminy Krośnice, uchwałą nr XXXIII/186/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 751) działka nr 506/128 w obrębie wsi Krośnice, gmina Krośnice jest oznaczona symbolem: MNU/1 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług. Działka leży w strefie „OW” ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych. Mapa Cena wywoławcza 119.000,00 zł (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy złotych 00/100). Przy sprzedaży niniejszej nieruchomości zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U.2022.931 ze zm.). Przetarg odbędzie się dnia 31 sierpnia 2022 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Krośnice, ul. Sportowa 4 (sala konferencyjna). Cena wywoławcza wynosi: 119 000,00 zł ( słownie: sto dziewiętnaście tysięcy złotych 00/100) + 23 % VAT od zaoferowanej ceny. Wadium: 11.900,00 zł Post ą pienie minimalne: 1.190,00 zł O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą. Przy sprzedaży niniejszej nieruchomości zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( tekst jednolity: Dz.U.2022.931 ze zm .). Zasady sprzedaży nieruchomości w trybie publicznego otwartego przetargu nieograniczonego. I. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości okre ś lonej w niniejszym ogłoszeniu, z takim rozliczeniem, aby nale ż na kwota znalazła si ę na koncie gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 sierpnia 2022 r. Wpłaty należy dokonać na konto Gminy Krośnice w Banku Spółdzielczym w Krośnicach nr konta 77 9582 1023 2002 0200 0101 0004. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Gminy Krośnice. II. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzeda ż y. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie pó ź niej ni ż w ci ą gu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamkni ę cia, uniewa ż nienia przetargu lub jego zako ń czenia wynikiem negatywnym. Wadium przepada na rzecz Gminy Krośnice, w razie uchylenia si ę uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzeda ż y w terminie podanym w zawiadomieniu. III. W przetargu mog ą uczestniczy ć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne. IV. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu oraz w oryginale: osoby fizyczne zobowi ą zane s ą przedstawi ć komisji przetargowej dokument stwierdzaj ą cy ich to ż samo ść , osoby fizyczne prowadz ą ce działalno ść gospodarcz ą za ś wiadczenie o wpisie do ewidencji działalno ś ci gospodarczej, umow ę spółki cywilnej; podmioty, na które przepisy ustaw nakładaj ą obowi ą zek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru S ą dowego - odpis z Krajowego Rejestru S ą dowego; pełnomocnicy - pełnomocnictwo oraz dokument stwierdzaj ą cy ich to ż samo ść . V. Przyst ę puj ą ce do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadz ą ce działalno ść gospodarcz ą ) pozostaj ą ce w zwi ą zku mał ż e ń skim i posiadaj ą ce wspólność maj ą tkową (ustawową lub umowną) obowi ą zane s ą zło ż y ć pisemne o ś wiadczenie współmał ż onka, i ż wyra ż a on zgod ę na nabycie nieruchomo ś ci b ę d ą cej przedmiotem przetargu, za cen ę wylicytowan ą w przetargu. VI. Cudzoziemcy w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - (tekst jednolity:Dz.U.2017.2278 ze zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie, które jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości w przypadkach gdy zgoda ta jest wymagana. VII . Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia (w dniu przetargu na liście obecności), że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Krośnice w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości (podst. Prawna art. 6 ust. 1 lit a ) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.UE.L.119/1 ze zmianami) oraz, że zapoznały się z nieruchomością w terenie, ze stanem technicznym budynków i nie wnoszą z tytułu stanu technicznego oraz ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń. VIII. Przetarg jest ważny bez względu na ilość uczestników, jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powy ż ej ceny wywoławczej. Po ustaniu zgłaszania post ą pie ń przewodnicz ą cy komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatni ą , najwy ż sz ą cen ę i zamyka przetarg, a nast ę pnie ogłasza imi ę i nazwisko albo nazw ę lub firm ę osoby, która przetarg wygrała. IX. Uczestnik przetargu mo ż e zaskar ż y ć czynno ś ci zwi ą zane z jego przeprowadzeniem do Wójta Gminy Krośnice w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu. X. Termin i miejsca zawarcia umowy sprzeda ż y (podpisanie aktu notarialnego) b ę d ą ustalone przez organizatora przetargu, po zako ń czeniu przetargu, nie pó ź niej ni ż do 3-ch tygodni licz ą c od daty przetargu. XI. Wójt Gminy Krośnice zastrzega sobie mo ż liwo ść odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu zostanie ogłoszona w formie wła ś ciwej dla ogłoszenia o przetargu. XII. Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomo ś ci dnia 26 lipca 2022 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Gminy w Krośnicach, na tablicach informacyjnych sołectw, na stronach internetowych Urzędu: http://bip.krosnice.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w dzienniku internetowym Infopublikator.pl oraz wyciąg z ogłoszenia o niniejszym przetargu w prasie lokalnej „Gazeta lokalna Milicz”. XIII . W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, ze zm.) przetarg ustny nieograniczony lub przetarg ograniczony może być przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z § 30a oraz § 30b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Wójt Gminy Krośnice na okres co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu, zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu go obsługującego informację o przeprowadzeniu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazując, w jaki sposób przy użyciu tych środków uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć. XIV . W przypadku sprzedaży nieruchomości: - o przeznaczeniu rolnym prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy jej dzierżawcy na warunkach określonych w ustawie z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego a w przypadku braku uprawnionego, o którym mowa wyżej albo niewykonania przez niego tego prawa, prawo pierwokupu przysługuje Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa działającemu na rzecz Skarbu Państwa w myśl art. 3 ust. 4 ww. ustawy, - obejmującej grunt pod śródlądowymi wodami stojącymi prawo pierwokupu przysługuje Skarbowi Państwa. Prawo pierwokupu wykonuje starosta w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej w myśl art. 217 ust. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, - oznaczonej jako las w ewidencji gruntów i budynków lub przeznaczonej do zalesienia określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego prawo pierwokupu przysługuje Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe w myśl. art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Nieruchomości zostaną sprzedane pod warunkiem nie wykonania ww. prawa pierwokupu. W przypadku wykonania prawa pierwokupu Gmina zobowiązuje się zwrócić Nabywcy zapłacone wadium oraz cenę za nabycie nieruchomości w terminie 3. dni od daty wykonania przez organ przysługującemu mu prawa pierwokupu. Uwagi: 1.Zbycie nieruchomo ś ci odbywa si ę według stanu prawnego uwidocznionego w planie zagospodarowania przestrzennego i ewidencji gruntów. Gmina Krośnice nie ponosi odpowiedzialno ś ci za ewentualne pó ź niejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzenia prac geodezyjnych. 2. Nadto, sprzeda ż odbywa si ę w stanie istniej ą cego uzbrojenia podziemnego i naziemnego terenu, okre ś lonego w dniu sprzeda ż y tej nieruchomo ś ci na mapie zasadniczej prowadzonej przez Powiatowy O ś rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Miliczu. 3. Geodezyjne okazanie granic przez uprawnionego geodet ę mo ż e nast ą pi ć na wniosek nabywcy za dodatkowa opłat ą . 4. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi. 5. Z uwagi na fakt, iż przez działkę przebiega sieć kanalizacji sanitarnej (południowo—zachodni narożnik działki) i posadowiona jest studzienka kanalizacyjna (północno-zachodni narożnik działki) będące własnością Gminy Krośnice, Nabywca nieruchomości przy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości ustanowi na rzecz Gminy Krośnice służebność przesyłu płatną w kwocie 1 zł (słownie: jeden złotych brutto). 6. Gmina Krośnice umożliwia przeprowadzenia przez oferenta na jego koszt wszelkich badań gruntu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami, w celu potwierdzenia możliwości realizacji zamierzonej przez oferenta inwestycji na przedmiotowej nieruchomości. Termin przeprowadzenia badań gruntu zostanie uprzednio ustalony z Wydziałem Gospodarki Mieniem i Rolnictwa Urzędu Gminy w Krośnicach. Gmina Krośnice nie ponosi odpowiedzialności za skład i nośność podłoża gruntowego przedmiotowej nieruchomości. 7. Względem nieruchomości nie toczą się żadne postępowania administracyjne lub sądowe, których byłaby przedmiotem. 8. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej przenosz ą cej własno ść w tym taksa notarialna i opłaty s ą dowe obci ąż aj ą nabywc ę . Kontakt: Dodatkowe informacje można uzyskać w referacie Gospodarki Mieniem i Rolnictwa Urzędu Gminy, ul. Sportowa 4, pokój nr 3, tel. (71) 38 46 038. Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
zdjecie Krośnice Data dodania: 29.07.22
Cena: 88145 PLN
Powierzchnia: 1037 m2
Krośnice, dnia 19 lipca 2022 r. RGMiR.6840.12.2.2022 OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, art.39 ust.1, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity 2021.1899 ze zm.) oraz §3, §4, § 6 ust. 1-4, § 13 i § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U.2014.1490 ze zm.), zarządzenia nr 23/2022/RGMiR Wójta Gminy Krośnice z dnia 05 kwietnia 2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości z zasobu mienia komunalnego. WÓJT GMINY KROŚNICE OGŁASZA II (drugi) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości Poło ż enie Wie ś Krośnice , Gmina Krośnice, działka nr 812/19 AM-1 o powierzchni 0,1037 ha, nieruchomość gruntowa niezabudowana. Wła ś ciciel Gmina Krośnice - ksi ę ga wieczysta nr WR1M/00021299/7 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Miliczu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Miliczu. Lokalizacja i opis nieruchomo ś ci Działka gruntu o numerze ewidencyjnym 812/19 AM-1 o powierzchni 0,1037 ha posiada kształt nieregularny, w rzucie zbliżony do trapezu, ale bez utrudnień w zagospodarowaniu zgodnie z przeznaczeniem. Działka jest niezabudowana, nieogrodzona, nie znajdują się na niej żadne obiekty. Sieć uzbrojenia terenu : działka w bezpośrednim zasięgu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, sieć gazowa w fazie projektowanej (patrz mapa poniżej). Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej - ul. Piaskowa, obecnie nieurządzonej, gruntowej. Lokalizacja : w północnej części wsi, na granicy obrębu Krośnice i Dąbrowa, na wysokości ul. Sportowej. W bezpośrednim sąsiedztwie istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, jednorodzinna i gospodarcza oraz tereny niezabudowane uprawiane rolniczo. Okolica cicha i spokojna, ul. Sportowa jest drogą gminną o nawierzchni asfaltowej, o niskim natężeniu ruchu kołowego. Klasyfikacja gruntów Według danych ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Miliczu identyfikator JRG: JRG 021302_2.0009.G.255, działka nr 812/19 (AM-1) sklasyfikowana jako: Ps IV- 0,1037 ha. Przeznaczenie nieruchomo ś ci Zgodnie z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krośnice zatwierdzonego przez Radę Gminy Krośnice, uchwałą nr XXXIII/186/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 751) działka nr 812/19 w obrębie wsi Krośnice, gmina Krośnice jest oznaczona symbolem: MN/4 - przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojąca lub bliźniacza, o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 2 mieszkań w budynku). Dopuszczalne funkcje towarzyszące : - usługi wbudowane w części parterowej, urządzenia towarzyszące, zieleń urządzona, Dopuszcza się jako funkcje towarzyszące: garaże i budynki gospodarcze wolnostojące na tyłach działki, nie przekraczających 25% powierzchni użytkowej zabudowy działki. Działka leży w strefie „OW” ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych . Mapa Informacje o przetargach Termin poprzedniego przetargu: 06 lipca 2022 r. - zakończony wynikiem negatywnym. Kontakt Dodatkowe informacje można uzyskać w referacie Gospodarki Mieniem i Rolnictwa Urzędu Gminy, ul. Sportowa 4, pokój nr 3, tel. (71) 38 46 038. Przetarg odbędzie się dnia 24 sierpnia 2022 roku o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Krośnice, ul. Sportowa 4 (sala konferencyjna). Cena wywoławcza wynosi: 88.145,00 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy sto czterdzieści pięć złotych 00/100) + 23 % VAT od zaoferowanej ceny. Wadium: 8.815,00 zł Post ą pienie minimalne: 890,00 zł O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą. Przy sprzedaży niniejszej nieruchomości zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( tekst jednolity: Dz.U.2021.685 ze zm .). Zasady sprzedaży nieruchomości w trybie publicznego otwartego przetargu nieograniczonego. I. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości okre ś lonej w niniejszym ogłoszeniu, z takim rozliczeniem, aby nale ż na kwota znalazła si ę na koncie gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 sierpnia 2022 r. Wpłaty należy dokonać na konto Gminy Krośnice w Banku Spółdzielczym w Krośnicach nr konta 77 9582 1023 2002 0200 0101 0004. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Gminy Krośnice. II. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzeda ż y. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie pó ź niej ni ż w ci ą gu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamkni ę cia, uniewa ż nienia przetargu lub jego zako ń czenia wynikiem negatywnym. Wadium przepada na rzecz Gminy Krośnice, w razie uchylenia si ę uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzeda ż y w terminie podanym w zawiadomieniu. III. W przetargu mog ą uczestniczy ć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne. IV. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu oraz w oryginale: osoby fizyczne zobowi ą zane s ą przedstawi ć komisji przetargowej dokument stwierdzaj ą cy ich to ż samo ść , osoby fizyczne prowadz ą ce działalno ść gospodarcz ą za ś wiadczenie o wpisie do ewidencji działalno ś ci gospodarczej, umow ę spółki cywilnej; podmioty, na które przepisy ustaw nakładaj ą obowi ą zek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru S ą dowego - odpis z Krajowego Rejestru S ą dowego; pełnomocnicy - pełnomocnictwo oraz dokument stwierdzaj ą cy ich to ż samo ść . V. Przyst ę puj ą ce do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadz ą ce działalno ść gospodarcz ą ) pozostaj ą ce w zwi ą zku mał ż e ń skim i posiadaj ą ce wspólność maj ą tkową (ustawową lub umowną) obowi ą zane s ą zło ż y ć pisemne o ś wiadczenie współmał ż onka, i ż wyra ż a on zgod ę na nabycie nieruchomo ś ci b ę d ą cej przedmiotem przetargu, za cen ę wylicytowan ą w przetargu. VI. Cudzoziemcy w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - (tekst jednolity:Dz.U.2017.2278 ze zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie, które jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości w przypadkach gdy zgoda ta jest wymagana. VII . Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia (w dniu przetargu na liście obecności), że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Krośnice w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości (podst. Prawna art. 6 ust. 1 lit a ) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.UE.L.119/1 ze zmianami) oraz, że zapoznały się z nieruchomością w terenie, ze stanem technicznym budynków i nie wnoszą z tytułu stanu technicznego oraz ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń. VIII. Przetarg jest wa ż ny bez wzgl ę du na ilo ść uczestników, je ż eli cho ć jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno post ą pienie powy ż ej ceny wywoławczej. Po ustaniu zgłaszania post ą pie ń przewodnicz ą cy komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatni ą , najwy ż sz ą cen ę i zamyka przetarg, a nast ę pnie ogłasza imi ę i nazwisko albo nazw ę lub firm ę osoby, która przetarg wygrała. IX. Uczestnik przetargu mo ż e zaskar ż y ć czynno ś ci zwi ą zane z jego przeprowadzeniem do Wójta Gminy Krośnice w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu. X. Termin i miejsca zawarcia umowy sprzeda ż y (podpisanie aktu notarialnego) b ę d ą ustalone przez organizatora przetargu, po zako ń czeniu przetargu, nie pó ź niej ni ż do 3-ch tygodni licz ą c od daty przetargu. XI. Wójt Gminy Krośnice zastrzega sobie mo ż liwo ść odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu zostanie ogłoszona w formie wła ś ciwej dla ogłoszenia o przetargu. XII. Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomo ś ci dnia 19 lipca 2022 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Gminy w Krośnicach, na tablicach informacyjnych sołectw, na stronach internetowych Urzędu: http://bip.krosnice.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w dzienniku internetowym Infopublikator.pl oraz wyciąg z ogłoszenia o niniejszym przetargu w prasie lokalnej „Gazeta lokalna Milicz”. XIII . W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, ze zm.) przetarg ustny nieograniczony lub przetarg ograniczony może być przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z § 30a oraz § 30b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Wójt Gminy Krośnice na okres co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu, zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu go obsługującego informację o przeprowadzeniu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazując, w jaki sposób przy użyciu tych środków uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć. XIV . W przypadku sprzedaży nieruchomości: - o przeznaczeniu rolnym prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy jej dzierżawcy na warunkach określonych w ustawie z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego a w przypadku braku uprawnionego, o którym mowa wyżej albo niewykonania przez niego tego prawa, prawo pierwokupu przysługuje Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa działającemu na rzecz Skarbu Państwa w myśl art. 3 ust. 4 ww. ustawy, - obejmującej grunt pod śródlądowymi wodami stojącymi prawo pierwokupu przysługuje Skarbowi Państwa. Prawo pierwokupu wykonuje starosta w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej w myśl art. 217 ust. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, - oznaczonej jako las w ewidencji gruntów i budynków lub przeznaczonej do zalesienia określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego prawo pierwokupu przysługuje Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe w myśl. art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Nieruchomości zostaną sprzedane pod warunkiem nie wykonania ww. prawa pierwokupu. W przypadku wykonania prawa pierwokupu Gmina zobowiązuje się zwrócić Nabywcy zapłacone wadium oraz cenę za nabycie nieruchomości w terminie 3. dni od daty wykonania przez organ przysługującemu mu prawa pierwokupu Uwagi Zbycie nieruchomo ś ci odbywa si ę według stanu prawnego uwidocznionego w planie zagospodarowania przestrzennego i ewidencji gruntów. Gmina Krośnice nie ponosi odpowiedzialno ś ci za ewentualne pó ź niejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzenia prac geodezyjnych. Nadto, sprzeda ż odbywa si ę w stanie istniej ą cego uzbrojenia podziemnego i naziemnego terenu, okre ś lonego w dniu sprzeda ż y tej nieruchomo ś ci na mapie zasadniczej prowadzonej przez Powiatowy O ś rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Miliczu. Geodezyjne okazanie granic przez uprawnionego geodet ę mo ż e nast ą pi ć na wniosek nabywcy za dodatkowa opłat ą . Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi. Gmina Krośnice umożliwia przeprowadzenia przez oferenta na jego koszt wszelkich badań gruntu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami, w celu potwierdzenia możliwości realizacji zamierzonej przez oferenta inwestycji na przedmiotowej nieruchomości. Termin przeprowadzenia badań gruntu zostanie uprzednio ustalony z Wydziałem Gospodarki Mieniem i Rolnictwa Urzędu Gminy w Krośnicach. Gmina Krośnice nie ponosi odpowiedzialności za skład i nośność podłoża gruntowego przedmiotowej nieruchomości. Względem nieruchomości nie toczą się żadne postępowania administracyjne lub sądowe, których byłaby przedmiotem. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej przenosz ą cej własno ść w tym taksa notarialna i opłaty s ą dowe obci ąż aj ą nabywc ę . Kontakt: Dodatkowe informacje można uzyskać w referacie Gospodarki Mieniem i Rolnictwa Urzędu Gminy, ul. Sportowa 4, pokój nr 3, tel. (71) 38 46 038. Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
zdjecie Krośnice Data dodania: 29.07.22
Cena: 101150 PLN
Powierzchnia: 1190 m2
Krośnice, dnia 19 lipca 2022 r. RGMiR.6840.13.2.2022 OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, art. 39 ust.1, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity 2021.1899 ze zm.) oraz §3, §4, § 6 ust. 1-4, § 13 i § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U.2014.1490 ze zm.), zarządzenia nr 24/2022/RGMiR Wójta Gminy Krośnice z dnia 05 kwietnia 2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości z zasobu mienia komunalnego. WÓJT GMINY KROŚNICE OGŁASZA II (drugi) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości Poło ż enie Wie ś Krośnice , Gmina Krośnice, działka nr 812/20 AM-1 o powierzchni 0,1190 ha, nieruchomość gruntowa niezabudowana. Wła ś ciciel Gmina Krośnice - ksi ę ga wieczysta nr WR1M/00021299/7 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Miliczu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Miliczu. Lokalizacja i opis nieruchomo ś ci Działka gruntu o numerze ewidencyjnym 812/20 AM-1 o powierzchni 0,1190 ha posiada kształt regularny, w rzucie zbliżony do prostokąta o wymiarach około 30 m x 41 m, bez utrudnień w zagospodarowaniu zgodnie z przeznaczeniem. Działka jest niezabudowana, nieogrodzona, nie znajdują się na niej żadne obiekty. Sieć uzbrojenia terenu : działka w bezpośrednim zasięgu sieci wodociągowej, elektroenergetycznej, gazowej, teletechnicznej oraz przez działkę przebiegają dwie sieci kanalizacji sanitarnej przy czym jedna z nich jest nieczynna (patrz mapa poniżej). Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej - ul. Sportowa, o nawierzchni asfaltowej od strony zachodniej oraz do nieurządzonej drogi gminnej od strony północnej - ul. Piaskowa. Lokalizacja : w północnej części wsi, na granicy obrębu Krośnice i Dąbrowa, na wysokości ul. Sportowej. W bezpośrednim sąsiedztwie istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, jednorodzinna i gospodarcza oraz tereny niezabudowane uprawiane rolniczo. Okolica cicha i spokojna, ul. Sportowa jest drogą gminną o nawierzchni asfaltowej, o niskim natężeniu ruchu kołowego. Klasyfikacja gruntów Według danych ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Miliczu identyfikator JRG: JRG 021302_2.0009.G.255, działka nr 812/20 (AM-1) sklasyfikowana jako: Ps IV- 0,1190 ha. Przeznaczenie nieruchomo ś ci Zgodnie z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krośnice zatwierdzonego przez Radę Gminy Krośnice, uchwałą nr XXXIII/186/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 751) działka nr 812/20 w obrębie wsi Krośnice, gmina Krośnice jest oznaczona symbolem: MN/4 - przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojąca lub bliźniacza, o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 2 mieszkań w budynku). Dopuszczalne funkcje towarzyszące : - usługi wbudowane w części parterowej, urządzenia towarzyszące, zieleń urządzona, Dopuszcza się jako funkcje towarzyszące: garaże i budynki gospodarcze wolnostojące na tyłach działki, nie przekraczających 25% powierzchni użytkowej zabudowy działki. Działka leży w strefie „OW” ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych . Mapa Uwagi Z uwagi na fakt, iż przez część działki, przebiega sieć kanalizacji sanitarnej, będąca własnością Gminy Krośnice, Nabywca nieruchomości przy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości ustanowi na rzecz Gminy Krośnice służebność przesyłu płatną w kwocie 1 zł (słownie: jeden złotych). Informacje o przetargach Termin poprzedniego przetargu: 06 lipca 2022 r. - zakończony wynikiem negatywnym. Kontakt Dodatkowe informacje można uzyskać w referacie Gospodarki Mieniem i Rolnictwa Urzędu Gminy, ul. Sportowa 4, pokój nr 3, tel. (71) 38 46 038. Przetarg odbędzie się dnia 24 sierpnia 2022 roku o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Krośnice, ul. Sportowa 4 (sala konferencyjna). Cena wywoławcza wynosi: 101.150,00 zł (słownie: sto jeden tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100) + 23 % VAT od zaoferowanej ceny. Wadium: 10.115,00 zł Post ą pienie minimalne: 1.020,00 zł O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą. Przy sprzedaży niniejszej nieruchomości zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( tekst jednolity: Dz.U.2021.685 ze zm .). Zasady sprzedaży nieruchomości w trybie publicznego otwartego przetargu nieograniczonego. I. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości okre ś lonej w niniejszym ogłoszeniu, z takim rozliczeniem, aby nale ż na kwota znalazła si ę na koncie gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 sierpnia 2022 r. Wpłaty należy dokonać na konto Gminy Krośnice w Banku Spółdzielczym w Krośnicach nr konta 77 9582 1023 2002 0200 0101 0004. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Gminy Krośnice. II. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzeda ż y. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie pó ź niej ni ż w ci ą gu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamkni ę cia, uniewa ż nienia przetargu lub jego zako ń czenia wynikiem negatywnym. Wadium przepada na rzecz Gminy Krośnice, w razie uchylenia si ę uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzeda ż y w terminie podanym w zawiadomieniu. III. W przetargu mog ą uczestniczy ć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne. IV. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu oraz w oryginale: osoby fizyczne zobowi ą zane s ą przedstawi ć komisji przetargowej dokument stwierdzaj ą cy ich to ż samo ść , osoby fizyczne prowadz ą ce działalno ść gospodarcz ą za ś wiadczenie o wpisie do ewidencji działalno ś ci gospodarczej, umow ę spółki cywilnej; podmioty, na które przepisy ustaw nakładaj ą obowi ą zek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru S ą dowego - odpis z Krajowego Rejestru S ą dowego; pełnomocnicy - pełnomocnictwo oraz dokument stwierdzaj ą cy ich to ż samo ść . V. Przyst ę puj ą ce do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadz ą ce działalno ść gospodarcz ą ) pozostaj ą ce w zwi ą zku mał ż e ń skim i posiadaj ą ce wspólność maj ą tkową (ustawową lub umowną) obowi ą zane s ą zło ż y ć pisemne o ś wiadczenie współmał ż onka, i ż wyra ż a on zgod ę na nabycie nieruchomo ś ci b ę d ą cej przedmiotem przetargu, za cen ę wylicytowan ą w przetargu. VI. Cudzoziemcy w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - (tekst jednolity:Dz.U.2017.2278 ze zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie, które jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości w przypadkach gdy zgoda ta jest wymagana. VII . Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia (w dniu przetargu na liście obecności), że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Krośnice w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości (podst. Prawna art. 6 ust. 1 lit a ) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.UE.L.119/1 ze zmianami) oraz, że zapoznały się z nieruchomością w terenie, ze stanem technicznym budynków i nie wnoszą z tytułu stanu technicznego oraz ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń. VIII. Przetarg jest wa ż ny bez wzgl ę du na ilo ść uczestników, je ż eli cho ć jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno post ą pienie powy ż ej ceny wywoławczej. Po ustaniu zgłaszania post ą pie ń przewodnicz ą cy komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatni ą , najwy ż sz ą cen ę i zamyka przetarg, a nast ę pnie ogłasza imi ę i nazwisko albo nazw ę lub firm ę osoby, która przetarg wygrała. IX. Uczestnik przetargu mo ż e zaskar ż y ć czynno ś ci zwi ą zane z jego przeprowadzeniem do Wójta Gminy Krośnice w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu. X. Termin i miejsca zawarcia umowy sprzeda ż y (podpisanie aktu notarialnego) b ę d ą ustalone przez organizatora przetargu, po zako ń czeniu przetargu, nie pó ź niej ni ż do 3-ch tygodni licz ą c od daty przetargu. XI. Wójt Gminy Krośnice zastrzega sobie mo ż liwo ść odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu zostanie ogłoszona w formie wła ś ciwej dla ogłoszenia o przetargu. XII. Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomo ś ci dnia 19 lipca 2022 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Gminy w Krośnicach, na tablicach informacyjnych sołectw, na stronach internetowych Urzędu: http://bip.krosnice.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w dzienniku internetowym Infopublikator.pl oraz wyciąg z ogłoszenia o niniejszym przetargu w prasie lokalnej „Gazeta lokalna Milicz”. XIII . W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, ze zm.) przetarg ustny nieograniczony lub przetarg ograniczony może być przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z § 30a oraz § 30b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Wójt Gminy Krośnice na okres co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu, zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu go obsługującego informację o przeprowadzeniu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazując, w jaki sposób przy użyciu tych środków uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć. XIV . W przypadku sprzedaży nieruchomości: - o przeznaczeniu rolnym prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy jej dzierżawcy na warunkach określonych w ustawie z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego a w przypadku braku uprawnionego, o którym mowa wyżej albo niewykonania przez niego tego prawa, prawo pierwokupu przysługuje Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa działającemu na rzecz Skarbu Państwa w myśl art. 3 ust. 4 ww. ustawy, - obejmującej grunt pod śródlądowymi wodami stojącymi prawo pierwokupu przysługuje Skarbowi Państwa. Prawo pierwokupu wykonuje starosta w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej w myśl art. 217 ust. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, - oznaczonej jako las w ewidencji gruntów i budynków lub przeznaczonej do zalesienia określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego prawo pierwokupu przysługuje Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe w myśl. art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Nieruchomości zostaną sprzedane pod warunkiem nie wykonania ww. prawa pierwokupu. W przypadku wykonania prawa pierwokupu Gmina zobowiązuje się zwrócić Nabywcy zapłacone wadium oraz cenę za nabycie nieruchomości w terminie 3. dni od daty wykonania przez organ przysługującemu mu prawa pierwokupu Uwagi Zbycie nieruchomo ś ci odbywa si ę według stanu prawnego uwidocznionego w planie zagospodarowania przestrzennego i ewidencji gruntów. Gmina Krośnice nie ponosi odpowiedzialno ś ci za ewentualne pó ź niejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzenia prac geodezyjnych. Nadto, sprzeda ż odbywa si ę w stanie istniej ą cego uzbrojenia podziemnego i naziemnego terenu, okre ś lonego w dniu sprzeda ż y tej nieruchomo ś ci na mapie zasadniczej prowadzonej przez Powiatowy O ś rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Miliczu. Geodezyjne okazanie granic przez uprawnionego geodet ę mo ż e nast ą pi ć na wniosek nabywcy za dodatkowa opłat ą . Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi. Gmina Krośnice umożliwia przeprowadzenia przez oferenta na jego koszt wszelkich badań gruntu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami, w celu potwierdzenia możliwości realizacji zamierzonej przez oferenta inwestycji na przedmiotowej nieruchomości. Termin przeprowadzenia badań gruntu zostanie uprzednio ustalony z Wydziałem Gospodarki Mieniem i Rolnictwa Urzędu Gminy w Krośnicach. Gmina Krośnice nie ponosi odpowiedzialności za skład i nośność podłoża gruntowego przedmiotowej nieruchomości. Względem nieruchomości nie toczą się żadne postępowania administracyjne lub sądowe, których byłaby przedmiotem. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej przenosz ą cej własno ść w tym taksa notarialna i opłaty s ą dowe obci ąż aj ą nabywc ę . Z uwagi na fakt, iż przez część działki, przebiega sieć kanalizacji sanitarnej, będąca własnością Gminy Krośnice, Nabywca nieruchomości przy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości ustanowi na rzecz Gminy Krośnice służebność przesyłu płatną w kwocie 1 zł (słownie: jeden złotych). Kontakt: Dodatkowe informacje można uzyskać w referacie Gospodarki Mieniem i Rolnictwa Urzędu Gminy, ul. Sportowa 4, pokój nr 3, tel. (71) 38 46 038. Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
zdjecie Krośnice Data dodania: 29.07.22
Cena: 2056000 PLN
Powierzchnia: 99999.9 m2
Krośnice, dnia 26 lipca 2022 r. RGMiR.6840.1.2.2022 OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, art. 39 ust.1, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity 2021.1899 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U.2014.1490 ze zm.), zarządzenia nr 12/2022/RGMiR Wójta Gminy Krośnice z dnia 01 marca 2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości z zasobu mienia komunalnego. WÓJT GMINY KROŚNICE OGŁASZA II (drugi) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości Poło ż enie Wie ś Krośnice , Gmina Krośnice, działka nr 25/1 AM-1 o powierzchni 10,8301 ha, nieruchomość gruntowa niezabudowana. Wła ś ciciel Gmina Krośnice - Akt notarialny Repertorium A numer: 7688/96, ksi ę ga wieczysta nr WR1M/00020206/2 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Miliczu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Miliczu. Lokalizacja i opis nieruchomo ś ci Działka gruntu o powierzchni położona w południowo-wschodnich rejonach obrębu wsi Krośnice, na granicy obrębów geodezyjnych Krośnice i Police - rejon peryferyjny obrębu Krośnice, zlokalizowana w odległości około 2 km od miejscowości gminnej. Działka przeznaczona pod zabudowę produkcyjną (P/2), kształt nieforemny w rzucie zbliżony do trójkąta. W ewidencji gruntów całość stanowi użytek RV. Teren nie wykazuje zmiany rzędnych wysokości, dający możliwość racjonalnego zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem. Na działce nie znajdują się obiekty kubaturowe, jest uprawiona rolniczo, nieogrodzona. Przez teren działki przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna SN, sieć kanalizacji sanitarnej, teletechniczna oraz gazociąg Ø200 wysokociśnieniowy DN200 PN8, 4MPa relacji Brzostowo - Wierzchowice (PN 6,3 MPa), rurociąg g57, PN 6,4 MPa oraz rurociąg w89, PN 6,4 MPa służące do zatłaczania wody złożowej do odwiertu Wierzchowice-11. Sieć wodociągowa w zasięgu działki - wzdłuż drogi do której działka przylega. Na działce z znajdują się dwie mniejsze działki (o powierzchni: 21 m 2 - działka 25/2 i 23 m 2 - dz. 25/3), które nie posiadają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej i nie są własnością Gminy Krośnice. Na wydzielonej działce 25/3 znajduje się zespół zaporowo upustowy (ZZU) Police będący integralną częścią ww. gazociągu. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - drogi wojewódzkiej nr 448, do której przylega (droga i nawierzchni asfaltowej). Nieruchomość obciążona jest dwiema umowami: - umową dzierżawy działki nr 25/1 o pow. 10,8301 ha, na okres od dnia 27 października 2021 r. do dnia 30 września 2023 r. z miesięcznym okresem wypowiedzenia - na cele działalności rolniczej, - umową dzierżawy części nieruchomości o powierzchni 0,0150 ha zajętej pod Układ Zaporowo - Upustowy na gazociągu DN 200 relacji Brzostowo - Wierzchowice od dnia 01.02.2019 r. do 31.10.2022 r. Klasyfikacja gruntów Według danych ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Miliczu identyfikator JRG: JRG 021302_2.0009.G.255, działka nr 25/1 (AM-1) sklasyfikowana jako: grunty orne RV- 10,8301 ha. Przeznaczenie nieruchomo ś ci Zgodnie z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krośnice zatwierdzonego przez Radę Gminy Krośnice, uchwałą nr XXXIII/186/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 751) działka nr 25/1 w obrębie wsi Krośnice, gmina Krośnice jest oznaczona symbolem: P/2. P/1, P/2 - przeznaczenie podstawowe - tereny działalności produkcyjnej: w tym handel hurtowy i półhurtowy , obowiązuje: Dopuszczalne funkcje uzupełniające : bazy, składy i magazyny, obiekty biurowe, obiekty rzemieślnicze, tereny obsługi komunikacyjnej i transportu, elementy reklamowe, zieleń urządzona, urządzenia towarzyszące. Dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych na terenach własnych inwestorów, służące obsłudze terenów na których są zlokalizowane oraz terenów sąsiednich. Działka leży w strefie „OW” ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych . W związku, że obszar objęty planem znajduje się w obrębie wsi o metryce średniowiecznej wprowadza się strefę ochrony konserwatorskiej „OW” dla zabytków archeologicznych. Przez działkę przebiega linia sieci elektroenergetycznej średniego napięcia . Przez obszar objęty planem przechodzą linie napowietrzne 20kV - obowiązują strefy ograniczonego użytkowania zgodnie z przepisami odrębnymi. Przez działkę przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia DN200 PN8,4MPa . Przez teren planu przebiega i DN100 PN 1,6MPa, dla których obowiązuje strefa kontrolowana, w granicach której obowiązuje strefa kontrolowana, w granicach której obowiązują ograniczenia w użytkowaniu zgodnie z przepisami odrębnymi. Działka nr 25/1 leży w granicy obszaru specjalnej ochrony ptaków (OSO) Natura 2000: PLB 020001 „Dolina Baryczy”. Działka nr 25/1 leży w granicy projektowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk (SOO) Natura 2000: PHL 020041 „Ostoja nad Baryczą”. Działka nr 25/1 leży w granicy Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”. Na obszarze, o którym mowa wyżej obowiązują przepisy odrębne w zakresie ochrony przyrody. Rada Gminy Krośnice dnia 08 marca 2021 r. podjęła Uchwałę Nr XXXIII/229/2021 o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice obejmującej swoimi granicami m. in. działkę o nr ewidencyjnym: 25/1 obręb Krośnice w celu dopuszczenia w rozmieszczeniu urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW (z wyłączeniem urządzeń wytwarzających energię z wykorzystaniem siły wiatru). Mapa Informacje o przetargach Termin poprzedniego przetargu: 13 lipca 2022 r. - zakończony wynikiem negatywnym. Przetarg odbędzie się dnia 29 września 2022 roku o godz. 09:00 w siedzibie Urzędu Gminy Krośnice, ul. Sportowa 4 (sala konferencyjna). Cena wywoławcza wynosi: 2 056 000,00 zł (słownie dwa miliony pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych ) + 23 % VAT od zaoferowanej ceny. Wadium: 205.600,00 zł Post ą pienie minimalne: 20.560,00 zł P wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą. Przy sprzedaży niniejszej nieruchomości zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( tekst jednolity: Dz.U.2022.931 ze zm .). Zasady sprzedaży nieruchomości w trybie publicznego otwartego przetargu nieograniczonego. I. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości okre ś lonej w niniejszym ogłoszeniu, z takim rozliczeniem, aby nale ż na kwota znalazła si ę na koncie gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 września 2022 r. Wpłaty należy dokonać na konto Gminy Krośnice w Banku Spółdzielczym w Krośnicach nr konta 77 9582 1023 2002 0200 0101 0004. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Gminy Krośnice. II. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzeda ż y. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie pó ź niej ni ż w ci ą gu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamkni ę cia, uniewa ż nienia przetargu lub jego zako ń czenia wynikiem negatywnym. Wadium przepada na rzecz Gminy Krośnice, w razie uchylenia si ę uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzeda ż y w terminie podanym w zawiadomieniu. III. W przetargu mog ą uczestniczy ć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne. IV. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu oraz w oryginale: osoby fizyczne zobowi ą zane s ą przedstawi ć komisji przetargowej dokument stwierdzaj ą cy ich to ż samo ść , osoby fizyczne prowadz ą ce działalno ść gospodarcz ą za ś wiadczenie o wpisie do ewidencji działalno ś ci gospodarczej, umow ę spółki cywilnej; podmioty, na które przepisy ustaw nakładaj ą obowi ą zek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru S ą dowego - odpis z Krajowego Rejestru S ą dowego; pełnomocnicy - pełnomocnictwo oraz dokument stwierdzaj ą cy ich to ż samo ść . V. Przyst ę puj ą ce do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadz ą ce działalno ść gospodarcz ą ) pozostaj ą ce w zwi ą zku mał ż e ń skim i posiadaj ą ce wspólność maj ą tkową (ustawową lub umowną) obowi ą zane s ą zło ż y ć pisemne o ś wiadczenie współmał ż onka, i ż wyra ż a on zgod ę na nabycie nieruchomo ś ci b ę d ą cej przedmiotem przetargu, za cen ę wylicytowan ą w przetargu. VI. Cudzoziemcy w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - (tekst jednolity:Dz.U.2017.2278 ze zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie, które jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości w przypadkach gdy zgoda ta jest wymagana. VII . Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia (w dniu przetargu na liście obecności), że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Krośnice w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości (podst. Prawna art. 6 ust. 1 lit a ) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.UE.L.119/1 ze zmianami) oraz, że zapoznały się z nieruchomością w terenie, ze stanem technicznym budynków i nie wnoszą z tytułu stanu technicznego oraz ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń. VIII. Przetarg jest wa ż ny bez wzgl ę du na ilo ść uczestników, je ż eli cho ć jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno post ą pienie powy ż ej ceny wywoławczej. Po ustaniu zgłaszania post ą pie ń przewodnicz ą cy komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatni ą , najwy ż sz ą cen ę i zamyka przetarg, a nast ę pnie ogłasza imi ę i nazwisko albo nazw ę lub firm ę osoby, która przetarg wygrała. IX. Uczestnik przetargu mo ż e zaskar ż y ć czynno ś ci zwi ą zane z jego przeprowadzeniem do Wójta Gminy Krośnice w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu. X. Termin i miejsca zawarcia umowy sprzeda ż y (podpisanie aktu notarialnego) b ę d ą ustalone przez organizatora przetargu, po zako ń czeniu przetargu, nie pó ź niej ni ż do 3-ch tygodni licz ą c od daty przetargu. XI. Wójt Gminy Krośnice zastrzega sobie mo ż liwo ść odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu zostanie ogłoszona w formie wła ś ciwej dla ogłoszenia o przetargu. XII. Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomo ś ci dnia 26 lipca 2022 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Gminy w Krośnicach, na tablicach informacyjnych sołectw, na stronach internetowych Urzędu: http://bip.krosnice.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w dzienniku internetowym Infopublikator.pl oraz wyciąg z ogłoszenia o niniejszym przetargu w prasie lokalnej „Gazeta lokalna Milicz”. XIII . W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, ze zm.) przetarg ustny nieograniczony lub przetarg ograniczony może być przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z § 30a oraz § 30b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Wójt Gminy Krośnice na okres co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu, zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu go obsługującego informację o przeprowadzeniu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazując, w jaki sposób przy użyciu tych środków uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć. XIV . W przypadku sprzedaży nieruchomości: - o przeznaczeniu rolnym prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy jej dzierżawcy na warunkach określonych w ustawie z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego a w przypadku braku uprawnionego, o którym mowa wyżej albo niewykonania przez niego tego prawa, prawo pierwokupu przysługuje Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa działającemu na rzecz Skarbu Państwa w myśl art. 3 ust. 4 ww. ustawy, - obejmującej grunt pod śródlądowymi wodami stojącymi prawo pierwokupu przysługuje Skarbowi Państwa. Prawo pierwokupu wykonuje starosta w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej w myśl art. 217 ust. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, - oznaczonej jako las w ewidencji gruntów i budynków lub przeznaczonej do zalesienia określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego prawo pierwokupu przysługuje Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe w myśl. art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Nieruchomości zostaną sprzedane pod warunkiem nie wykonania ww. prawa pierwokupu. W przypadku wykonania prawa pierwokupu Gmina zobowiązuje się zwrócić Nabywcy zapłacone wadium oraz cenę za nabycie nieruchomości w terminie 3. dni od daty wykonania przez organ przysługującemu mu prawa pierwokupu. Uwagi Zbycie nieruchomo ś ci odbywa si ę według stanu prawnego uwidocznionego w planie zagospodarowania przestrzennego i ewidencji gruntów. Gmina Krośnice nie ponosi odpowiedzialno ś ci za ewentualne pó ź niejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzenia prac geodezyjnych. Nadto, sprzeda ż odbywa si ę w stanie istniej ą cego uzbrojenia podziemnego i naziemnego terenu, okre ś lonego w dniu sprzeda ż y tej nieruchomo ś ci na mapie zasadniczej prowadzonej przez Powiatowy O ś rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Miliczu. Geodezyjne okazanie granic przez uprawnionego geodet ę mo ż e nast ą pi ć na wniosek nabywcy za dodatkowa opłat ą . Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi. Względem nieruchomości nie toczą się żadne postępowania administracyjne lub sądowe, których byłaby przedmiotem Nieruchomość obciążona jest dwiema umowami: umową dzierżawy działki nr 25/1 o pow. 10,8301 ha, na okres od dnia 27 października 2021 r. do dnia 30 września 2023 r. z miesięcznym okresem wypowiedzenia oraz umową dzierżawy części nieruchomości o powierzchni 0,0150 ha zajętej pod Układ Zaporowo - Upustowy na gazociągu DN 200 relacji Brzostowo - Wierzchowice od dnia 01.02.2019 r. do 31.10.2022 r Z uwagi na fakt, iż wzdłuż granicy działki przebiega sieć kanalizacyjna, będąca własnością Gminy Krośnice, Nabywca nieruchomości przy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości ustanowi na rzecz Gminy Krośnice służebność przesyłu płatną w kwocie 1 zł (słownie: jeden złotych). Gmina Krośnice umożliwia przeprowadzenia przez oferenta na jego koszt wszelkich badań gruntu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami, w celu potwierdzenia możliwości realizacji zamierzonej przez oferenta inwestycji na przedmiotowej nieruchomości. Termin przeprowadzenia badań gruntu zostanie uprzednio ustalony z Wydziałem Gospodarki Mieniem i Rolnictwa Urzędu Gminy Krośnice. Gmina Krośnice nie ponosi odpowiedzialności za skład i nośność podłoża gruntowego przedmiotowej nieruchomości. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej przenosz ą cej własno ść w tym taksa notarialna i opłaty s ą dowe obci ąż aj ą nabywc ę . Rada Gminy Krośnice podjęła uchwałę nr XXXIII/229/2021 Rady Gminy Krośnice z dnia 8 marca 2021 r., o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice, w granicami działek o nr ewidencyjnych m.in.: 25/1, 712/10, 712/11, 712/12, 813/1, 813/2, 813/3 i 813/4 obręb Krośnice. Wprowadzane zmiany w studium będą zmierzać do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym obszaru, a także do poprawy stanu środowiska. Zakres zmiany studium ogranicza się do dopuszczenia rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW oraz określenia zasad rozmieszczania tych urządzeń. Kontakt: Dodatkowe informacje można uzyskać w referacie Gospodarki Mieniem i Rolnictwa Urzędu Gminy, ul. Sportowa 4, pokój nr 3, tel. (71) 38 46 038. Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
zdjecie Krośnice Data dodania: 22.07.22
Cena: 343600 PLN
Powierzchnia: 16654 m2
Krośnice, dnia 19 lipca 2022 r. RGMiR.6840.3.2.2022 OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, art. 39 ust.1, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity 2021.1899 ze zm.) oraz §3, §4, § 6 ust. 1-4, § 13 i § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U.2014.1490 ze zm.), zarządzenia nr 12/2022/RGMiR Wójta Gminy Krośnice z dnia 01 marca 2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości z zasobu mienia komunalnego. WÓJT GMINY KROŚNICE OGŁASZA II (drugi) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości Poło ż enie Wie ś Krośnice , Gmina Krośnice, działka nr 813/1 (AM-1) o powierzchni 1,6654 ha nieruchomość gruntowa niezabudowana. Wła ś ciciel Gmina Krośnice na podstawie aktu notarialnego repertorium A nr 7688/96. Ksi ę ga wieczysta nr WR1M/00020206/2 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Miliczu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Miliczu. Lokalizacja i opis nieruchomo ś ci Wyceniana nieruchomość położona jest w południowo-wschodnich rejonach obrębu wsi Krośnice, na granicy obrębów geodezyjnych Krośnice i Police - rejon peryferyjny obrębu Krośnice. Działka gruntu nr 813/1 o powierzchni 1,6654 ha przeznaczona pod tereny działalności produkcyjnej (P/1), kształt foremny w rzucie zbliżony do prostokąta, bez utrudnień w zagospodarowaniu. Działka położona w peryferyjnych rejonach obrębu Krośnice, poza terenami zabudowy, w sąsiedztwie gruntów rolnych i leśnych, w odległości ok. 2 km od Krośnic, przy granicy obrębu Police. Teren nie wykazuje zmiany rzędnych wysokości, dający możliwość racjonalnego zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem. Nieruchomość nie jest zainwestowana obiektami kubaturowymi, jest uprawiana rolniczo, nieogrodzona. Uzbrojenie - działka nie jest uzbrojona w żadne media - sieć elektroenergetyczna, wodociągowa i kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 488, a wiec w odległości około 300 m. Dojazd do nieruchomości nieurządzoną drogą gruntową na odcinku około 300 m. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - drogi wojewódzkiej nr 448 o nawierzchni asfaltowej. Działka w użytkowaniu rolniczym: jest obciążona umową dzierżawy do 30 września 2023 roku z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, którego bieg rozpoczyna się od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu. Klasyfikacja gruntów Według danych ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Miliczu identyfikator JRG: JRG 021302_2.0009.G.124, działka nr 813/1 (AM-1) sklasyfikowana jako: grunty orne RV- 1,6654 ha. Przeznaczenie nieruchomo ś ci Zgodnie z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krośnice zatwierdzonego przez Radę Gminy Krośnice, uchwałą nr XXXIII/186/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 751) działka nr 813/1 w obrębie wsi Krośnice, gmina Krośnice jest oznaczona symbolem: P/1 - przeznaczenie podstawowe - tereny działalności produkcyjnej: w tym handel hurtowy i półhurtowy , obowiązuje: Dopuszczalne funkcje uzupełniające : bazy, składy i magazyny, obiekty biurowe, obiekty rzemieślnicze, tereny obsługi komunikacyjnej i transportu, elementy reklamowe, zieleń urządzona, urządzenia towarzyszące. Dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych na terenach własnych inwestorów, służące obsłudze terenów na których są zlokalizowane oraz terenów sąsiednich. Działka leży w strefie „OW” ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych. W związku, że obszar objęty planem znajduje się w obrębie wsi o metryce średniowiecznej wprowadza się strefę ochrony konserwatorskiej „OW” dla zabytków archeologicznych. Map Informacje o przetargach Termin poprzedniego przetargu: 22 czerwca 2022 r. - zakończony wynikiem negatywnym. Kontakt Dodatkowe informacje można uzyskać w referacie Gospodarki Mieniem i Rolnictwa Urzędu Gminy, ul. Sportowa 4, pokój nr 3, tel. (71) 38 46 038. Przetarg odbędzie się dnia 23 sierpnia 2022 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Krośnice, ul. Sportowa 4 (sala konferencyjna). Cena wywoławcza wynosi: 343.600,00 zł (słownie : słownie: trzysta czterdzieści trzy tysiące sześćset złotych ) + 23 % VAT od zaoferowanej ceny. Wadium: 34.360,00 zł Post ą pienie minimalne: 3.440,00 zł O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą. Przy sprzedaży niniejszej nieruchomości zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( tekst jednolity: Dz.U.2021.685 ze zm .). Zasady sprzedaży nieruchomości w trybie publicznego otwartego przetargu nieograniczonego. I. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości okre ś lonej w niniejszym ogłoszeniu, z takim rozliczeniem, aby nale ż na kwota znalazła si ę na koncie gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 sierpnia 2022 r. Wpłaty należy dokonać na konto Gminy Krośnice w Banku Spółdzielczym w Krośnicach nr konta 77 9582 1023 2002 0200 0101 0004. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Gminy Krośnice. II. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzeda ż y. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie pó ź niej ni ż w ci ą gu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamkni ę cia, uniewa ż nienia przetargu lub jego zako ń czenia wynikiem negatywnym. Wadium przepada na rzecz Gminy Krośnice, w razie uchylenia si ę uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzeda ż y w terminie podanym w zawiadomieniu. III. W przetargu mog ą uczestniczy ć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne. IV. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu oraz w oryginale: osoby fizyczne zobowi ą zane s ą przedstawi ć komisji przetargowej dokument stwierdzaj ą cy ich to ż samo ść , osoby fizyczne prowadz ą ce działalno ść gospodarcz ą za ś wiadczenie o wpisie do ewidencji działalno ś ci gospodarczej, umow ę spółki cywilnej; podmioty, na które przepisy ustaw nakładaj ą obowi ą zek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru S ą dowego - odpis z Krajowego Rejestru S ą dowego; pełnomocnicy - pełnomocnictwo oraz dokument stwierdzaj ą cy ich to ż samo ść . V. Przyst ę puj ą ce do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadz ą ce działalno ść gospodarcz ą ) pozostaj ą ce w zwi ą zku mał ż e ń skim i posiadaj ą ce wspólność maj ą tkową (ustawową lub umowną) obowi ą zane s ą zło ż y ć pisemne o ś wiadczenie współmał ż onka, i ż wyra ż a on zgod ę na nabycie nieruchomo ś ci b ę d ą cej przedmiotem przetargu, za cen ę wylicytowan ą w przetargu. VI. Cudzoziemcy w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - (tekst jednolity:Dz.U.2017.2278 ze zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie, które jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości w przypadkach gdy zgoda ta jest wymagana. VII . Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia (w dniu przetargu na liście obecności), że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Krośnice w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości (podst. Prawna art. 6 ust. 1 lit a ) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.UE.L.119/1 ze zmianami) oraz, że zapoznały się z nieruchomością w terenie, ze stanem technicznym budynków i nie wnoszą z tytułu stanu technicznego oraz ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń. VIII. Przetarg jest ważny bez względu na ilość uczestników, jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powy ż ej ceny wywoławczej. Po ustaniu zgłaszania post ą pie ń przewodnicz ą cy komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatni ą , najwy ż sz ą cen ę i zamyka przetarg, a nast ę pnie ogłasza imi ę i nazwisko albo nazw ę lub firm ę osoby, która przetarg wygrała. IX. Uczestnik przetargu mo ż e zaskar ż y ć czynno ś ci zwi ą zane z jego przeprowadzeniem do Wójta Gminy Krośnice w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu. X. Termin i miejsca zawarcia umowy sprzeda ż y (podpisanie aktu notarialnego) b ę d ą ustalone przez organizatora przetargu, po zako ń czeniu przetargu, nie pó ź niej ni ż do 3-ch tygodni licz ą c od daty przetargu. XI. Wójt Gminy Krośnice zastrzega sobie mo ż liwo ść odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu zostanie ogłoszona w formie wła ś ciwej dla ogłoszenia o przetargu. XII. Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomo ś ci dnia 19 lipca 2022 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Gminy w Krośnicach, na tablicach informacyjnych sołectw, na stronach internetowych Urzędu: http://bip.krosnice.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w dzienniku internetowym Infopublikator.pl oraz wyciąg z ogłoszenia o niniejszym przetargu w prasie lokalnej „Gazeta lokalna Milicz”. XIII . W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, ze zm.) przetarg ustny nieograniczony lub przetarg ograniczony może być przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z § 30a oraz § 30b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Wójt Gminy Krośnice na okres co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu, zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu go obsługującego informację o przeprowadzeniu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazując, w jaki sposób przy użyciu tych środków uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć. XIV . W przypadku sprzedaży nieruchomości: - o przeznaczeniu rolnym prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy jej dzierżawcy na warunkach określonych w ustawie z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego a w przypadku braku uprawnionego, o którym mowa wyżej albo niewykonania przez niego tego prawa, prawo pierwokupu przysługuje Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa działającemu na rzecz Skarbu Państwa w myśl art. 3 ust. 4 ww. ustawy, - obejmującej grunt pod śródlądowymi wodami stojącymi prawo pierwokupu przysługuje Skarbowi Państwa. Prawo pierwokupu wykonuje starosta w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej w myśl art. 217 ust. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, - oznaczonej jako las w ewidencji gruntów i budynków lub przeznaczonej do zalesienia określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego prawo pierwokupu przysługuje Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe w myśl. art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Nieruchomości zostaną sprzedane pod warunkiem nie wykonania ww. prawa pierwokupu. W przypadku wykonania prawa pierwokupu Gmina zobowiązuje się zwrócić Nabywcy zapłacone wadium oraz cenę za nabycie nieruchomości w terminie 3. dni od daty wykonania przez organ przysługującemu mu prawa pierwokupu. Uwagi Zbycie nieruchomo ś ci odbywa si ę według stanu prawnego uwidocznionego w planie zagospodarowania przestrzennego i ewidencji gruntów. Gmina Krośnice nie ponosi odpowiedzialno ś ci za ewentualne pó ź niejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzenia prac geodezyjnych. Nadto, sprzeda ż odbywa si ę w stanie istniej ą cego uzbrojenia podziemnego i naziemnego terenu, okre ś lonego w dniu sprzeda ż y tej nieruchomo ś ci na mapie zasadniczej prowadzonej przez Powiatowy O ś rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Miliczu. Geodezyjne okazanie granic przez uprawnionego geodet ę mo ż e nast ą pi ć na wniosek nabywcy za dodatkowa opłat ą . Względem nieruchomości nie toczą się żadne postępowania administracyjne lub sądowe, których byłaby przedmiotem. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej przenosz ą cej własno ść w tym taksa notarialna i opłaty s ą dowe obci ąż aj ą nabywc ę . Gmina Krośnice umożliwia przeprowadzenia przez oferenta na jego koszt wszelkich badań gruntu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami, w celu potwierdzenia możliwości realizacji zamierzonej przez oferenta inwestycji na przedmiotowej nieruchomości. Termin przeprowadzenia badań gruntu zostanie uprzednio ustalony z Wydziałem Gospodarki Mieniem i Rolnictwa Urzędu Gminy Krośnice. Gmina Krośnice nie ponosi odpowiedzialności za skład i nośność podłoża gruntowego przedmiotowej nieruchomości. Nieruchomość jest obciążona umową dzierżawy do 30 września 2023 roku z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, którego bieg rozpoczyna się od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu. Ponadto nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi. Nie istnieją żadne nie wykonane roszczenia prywatnoprawne osób trzecich a nadto nie toczą się żadne postępowania administracyjne lub sądowe, których byłaby przedmiotem. Rada Gminy Krośnice podjęła uchwałę nr XXXIII/229/2021 Rady Gminy Krośnice z dnia 8 marca 2021 r., o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice, w granicami działek o nr ewidencyjnych m.in.: 25/1, 712/10, 712/11, 712/12, 813/1, 813/2, 813/3 i 813/4 obręb Krośnice. Wprowadzane zmiany w studium będą zmierzać do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym obszaru, a także do poprawy stanu środowiska. Zakres zmiany studium ogranicza się do dopuszczenia rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW oraz określenia zasad rozmieszczania tych urządzeń. Kontakt: Dodatkowe informacje można uzyskać w referacie Gospodarki Mieniem i Rolnictwa Urzędu Gminy, ul. Sportowa 4, pokój nr 3, tel. (71) 38 46 038. . Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
zdjecie Krośnice Data dodania: 22.07.22
Cena: 216700 PLN
Powierzchnia: 10506 m2
Krośnice, dnia 19 lipca 2022 r. RGMiR.6840.5.2.2022 OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, art. 39 ust.1, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity 2021.1899 ze zm.) oraz §3, §4, § 6 ust. 1-4, § 13 i § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U.2014.1490 ze zm.), zarządzenia nr 12/2022/RGMiR Wójta Gminy Krośnice z dnia 01 marca 2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości z zasobu mienia komunalnego. WÓJT GMINY KROŚNICE OGŁASZA II (drugi) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości Poło ż enie Wie ś Krośnice , Gmina Krośnice, działka nr 813/3 (AM-1) o powierzchni 1,0506 ha nieruchomość gruntowa niezabudowana. Wła ś ciciel Gmina Krośnice na podstawie aktu notarialnego repertorium A nr 7688/96. Ksi ę ga wieczysta nr WR1M/00020206/2 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Miliczu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Miliczu. Lokalizacja i opis nieruchomo ś ci Wyceniana nieruchomość położona jest w południowo-wschodnich rejonach obrębu wsi Krośnice, na granicy obrębów geodezyjnych Krośnice i Police - rejon peryferyjny obrębu Krośnice. Działka zlokalizowana w odległości około 2 km od miejscowości gminnej. Najbliższy trakt komunikacyjny tj. droga wojewódzka nr 448 Milicz- Syców w odległości ok. 300 m. Dostęp do nieruchomości nieurządzoną drogą gruntową na odcinku ok. 300 m. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią: grunty rolne uprawiane rolniczo o podobnym przeznaczeniu (P/1) i tereny leśne. Teren działek niezabudowany o regularnym kształcie. Działka położona poza terenami zabudowy, w najbliższym jej otoczeniu tylko grunty leśne, rolne. Nieruchomość niezabudowana o powierzchni 1,0506 ha, położona na granicy obrębów: Krośnice i Police (geodezyjnie w obrębie Krośnice), w sąsiedztwie terenów niezabudowanych, uprawianych rolniczo i leśnych. Od strony południowej działka sąsiaduje z rowem. Kształt działki nieregularny, w rzucie zbliżony do trapezu. Działka nieogrodzona, użytkowana rolniczo. Dostęp do drogi publicznej (DW nr 448) nieurządzoną drogą gruntową Uzbrojenie - działka nie jest uzbrojona w żadne media, sieć energetyczna, wodociągowa i kanalizacji sanitarnej w zasięgu tj. wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448. Przez działkę przebiega linia średniego napięcia 20kV. Działka leży w strefie „OW” ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych. DW nr 448 w odległości około 200 m. Dostęp do drogi publicznej nieurządzoną drogą gruntową. Nieruchomo ść jest obciążona umową dzierżawy na okres do 30 września 2023 roku z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, którego bieg rozpoczyna się od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu. Klasyfikacja gruntów Według danych ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Miliczu identyfikator JRG: JRG 021302_2.0009.G.124, działka nr 813/3 (AM-1) sklasyfikowana jako: grunty orne RV- 1,0226 ha, rowy W RV - 0,0280 ha. Przeznaczenie nieruchomo ś ci Zgodnie z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krośnice zatwierdzonego przez Radę Gminy Krośnice, uchwałą nr XXXIII/186/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 751) działka nr 813/3 w obrębie wsi Krośnice, gmina Krośnice jest oznaczona symbolem: P/1 - przeznaczenie podstawowe - tereny działalności produkcyjnej: w tym handel hurtowy i półhurtowy , obowiązuje: Dopuszczalne funkcje uzupełniające : bazy, składy i magazyny, obiekty biurowe, obiekty rzemieślnicze, tereny obsługi komunikacyjnej i transportu, elementy reklamowe, zieleń urządzona, urządzenia towarzyszące. Dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych na terenach własnych inwestorów, służące obsłudze terenów na których są zlokalizowane oraz terenów sąsiednich. Działka leży w strefie „OW” ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych. W związku, że obszar objęty planem znajduje się w obrębie wsi o metryce średniowiecznej wprowadza się strefę ochrony konserwatorskiej „OW” dla zabytków archeologicznych. Zasięg strefy uznaje się za równoznaczny z obszarem ujętym w wykazie zabytków. Obowiązują ustalenia: dla inwestycji związanych z pracami ziemnymi, wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi. Przez działkę przebiega linia sieci elektroenergetycznej średniego napięcia . Przez obszar objęty planem przechodzą linie napowietrzne 20kV - obowiązują strefy ograniczonego użytkowania zgodnie z przepisami odrębnymi. Mapa Informacje o przetargach Termin poprzedniego przetargu: 22 czerwca 2022 r. - zakończony wynikiem negatywnym. Kontakt Dodatkowe informacje można uzyskać w referacie Gospodarki Mieniem i Rolnictwa Urzędu Gminy, ul. Sportowa 4, pokój nr 3, tel. (71) 38 46 038. Przetarg odbędzie się dnia 23 sierpnia 2022 roku o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Krośnice, ul. Sportowa 4 (sala konferencyjna). Cena wywoławcza wynosi: 216.700,00 zł ( słownie: dwieście szesnaście tysięcy siedemset złotych ) + 23 % VAT od zaoferowanej ceny. Wadium: 21.670,00 zł Post ą pienie minimalne: 2.170,00 zł o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą. Przy sprzedaży niniejszej nieruchomości zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( tekst jednolity: Dz.U.2021.685 ze zm .). Zasady sprzedaży nieruchomości w trybie publicznego otwartego przetargu nieograniczonego. I. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości okre ś lonej w niniejszym ogłoszeniu, z takim rozliczeniem, aby nale ż na kwota znalazła si ę na koncie gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 sierpnia 2022 r. Wpłaty należy dokonać na konto Gminy Krośnice w Banku Spółdzielczym w Krośnicach nr konta 77 9582 1023 2002 0200 0101 0004. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Gminy Krośnice. II. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzeda ż y. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie pó ź niej ni ż w ci ą gu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamkni ę cia, uniewa ż nienia przetargu lub jego zako ń czenia wynikiem negatywnym. Wadium przepada na rzecz Gminy Krośnice, w razie uchylenia si ę uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzeda ż y w terminie podanym w zawiadomieniu. III. W przetargu mog ą uczestniczy ć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne. IV. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu oraz w oryginale: osoby fizyczne zobowi ą zane s ą przedstawi ć komisji przetargowej dokument stwierdzaj ą cy ich to ż samo ść , osoby fizyczne prowadz ą ce działalno ść gospodarcz ą za ś wiadczenie o wpisie do ewidencji działalno ś ci gospodarczej, umow ę spółki cywilnej; podmioty, na które przepisy ustaw nakładaj ą obowi ą zek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru S ą dowego - odpis z Krajowego Rejestru S ą dowego; pełnomocnicy - pełnomocnictwo oraz dokument stwierdzaj ą cy ich to ż samo ść . V. Przyst ę puj ą ce do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadz ą ce działalno ść gospodarcz ą ) pozostaj ą ce w zwi ą zku mał ż e ń skim i posiadaj ą ce wspólność maj ą tkową (ustawową lub umowną) obowi ą zane s ą zło ż y ć pisemne o ś wiadczenie współmał ż onka, i ż wyra ż a on zgod ę na nabycie nieruchomo ś ci b ę d ą cej przedmiotem przetargu, za cen ę wylicytowan ą w przetargu. VI. Cudzoziemcy w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - (tekst jednolity:Dz.U.2017.2278 ze zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie, które jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości w przypadkach gdy zgoda ta jest wymagana. VII . Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia (w dniu przetargu na liście obecności), że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Krośnice w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości (podst. Prawna art. 6 ust. 1 lit a ) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.UE.L.119/1 ze zmianami) oraz, że zapoznały się z nieruchomością w terenie, ze stanem technicznym budynków i nie wnoszą z tytułu stanu technicznego oraz ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń. VIII. Przetarg jest ważny bez względu na ilość uczestników, jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powy ż ej ceny wywoławczej. Po ustaniu zgłaszania post ą pie ń przewodnicz ą cy komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatni ą , najwy ż sz ą cen ę i zamyka przetarg, a nast ę pnie ogłasza imi ę i nazwisko albo nazw ę lub firm ę osoby, która przetarg wygrała. IX. Uczestnik przetargu mo ż e zaskar ż y ć czynno ś ci zwi ą zane z jego przeprowadzeniem do Wójta Gminy Krośnice w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu. X. Termin i miejsca zawarcia umowy sprzeda ż y (podpisanie aktu notarialnego) b ę d ą ustalone przez organizatora przetargu, po zako ń czeniu przetargu, nie pó ź niej ni ż do 3-ch tygodni licz ą c od daty przetargu. XI. Wójt Gminy Krośnice zastrzega sobie mo ż liwo ść odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu zostanie ogłoszona w formie wła ś ciwej dla ogłoszenia o przetargu. XII. Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomo ś ci dnia 19 lipca 2022 r . poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Gminy w Krośnicach, na tablicach informacyjnych sołectw, na stronach internetowych Urzędu: http://bip.krosnice.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w dzienniku internetowym Infopublikator.pl oraz wyciąg z ogłoszenia o niniejszym przetargu w prasie lokalnej „Gazeta lokalna Milicz”. XIII . W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, ze zm.) przetarg ustny nieograniczony lub przetarg ograniczony może być przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z § 30a oraz § 30b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Wójt Gminy Krośnice na okres co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu, zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu go obsługującego informację o przeprowadzeniu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazując, w jaki sposób przy użyciu tych środków uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć. XIV . W przypadku sprzedaży nieruchomości: - o przeznaczeniu rolnym prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy jej dzierżawcy na warunkach określonych w ustawie z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego a w przypadku braku uprawnionego, o którym mowa wyżej albo niewykonania przez niego tego prawa, prawo pierwokupu przysługuje Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa działającemu na rzecz Skarbu Państwa w myśl art. 3ust. 4 ww. ustawy, - obejmującej grunt pod śródlądowymi wodami stojącymi prawo pierwokupu przysługuje Skarbowi Państwa. Prawo pierwokupu wykonuje starosta w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej w myśl art. 217 ust. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, - oznaczonej jako las w ewidencji gruntów i budynków lub przeznaczonej do zalesienia określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego prawo pierwokupu przysługuje Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe w myśl. art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Nieruchomości zostaną sprzedane pod warunkiem nie wykonania ww. prawa pierwokupu. W przypadku wykonania prawa pierwokupu Gmina zobowiązuje się zwrócić Nabywcy zapłacone wadium oraz cenę za nabycie nieruchomości w terminie 3. dni od daty wykonania przez organ przysługującemu mu prawa pierwokupu. Uwagi Zbycie nieruchomo ś ci odbywa si ę według stanu prawnego uwidocznionego w planie zagospodarowania przestrzennego i ewidencji gruntów. Gmina Krośnice nie ponosi odpowiedzialno ś ci za ewentualne pó ź niejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzenia prac geodezyjnych. Nadto, sprzeda ż odbywa si ę w stanie istniej ą cego uzbrojenia podziemnego i naziemnego terenu, okre ś lonego w dniu sprzeda ż y tej nieruchomo ś ci na mapie zasadniczej prowadzonej przez Powiatowy O ś rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Miliczu. Geodezyjne okazanie granic przez uprawnionego geodet ę mo ż e nast ą pi ć na wniosek nabywcy za dodatkowa opłat ą . Względem nieruchomości nie toczą się żadne postępowania administracyjne lub sądowe, których byłaby przedmiotem. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej przenosz ą cej własno ść w tym taksa notarialna i opłaty s ą dowe obci ąż aj ą nabywc ę . Gmina Krośnice umożliwia przeprowadzenia przez oferenta na jego koszt wszelkich badań gruntu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami, w celu potwierdzenia możliwości realizacji zamierzonej przez oferenta inwestycji na przedmiotowej nieruchomości. Termin przeprowadzenia badań gruntu zostanie uprzednio ustalony z Wydziałem Gospodarki Mieniem i Rolnictwa Urzędu Gminy Krośnice. Gmina Krośnice nie ponosi odpowiedzialności za skład i nośność podłoża gruntowego przedmiotowej nieruchomości. Nieruchomość jest obciążona umową dzierżawy do 30 września 2023 roku z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, którego bieg rozpoczyna się od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu. Ponadto nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi. Nie istnieją żadne nie wykonane roszczenia prywatnoprawne osób trzecich a nadto nie toczą się żadne postępowania administracyjne lub sądowe, których byłaby przedmiotem Rada Gminy Krośnice podjęła uchwałę nr XXXIII/229/2021 Rady Gminy Krośnice z dnia 8 marca 2021 r., o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice, w granicami działek o nr ewidencyjnych m.in.: 25/1, 712/10, 712/11, 712/12, 813/1, 813/2, 813/3 i 813/4 obręb Krośnice. Wprowadzane zmiany w studium będą zmierzać do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym obszaru, a także do poprawy stanu środowiska. Zakres zmiany studium ogranicza się do dopuszczenia rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW oraz określenia zasad rozmieszczania tych urządzeń. Kontakt: Dodatkowe informacje można uzyskać w referacie Gospodarki Mieniem i Rolnictwa Urzędu Gminy, ul. Sportowa 4, pokój nr 3, tel. (71) 38 46 038. Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
zdjecie Krośnice Data dodania: 21.07.22
Cena: 284100 PLN
Powierzchnia: 12895 m2
Krośnice, dnia 19 lipca 2022 r. RGMiR.6840.6.2.2022 OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, art. 39 ust.1, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity 2021.1899 ze zm.) oraz §3, §4, § 6 ust. 1-4, § 13 i § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U.2014.1490 ze zm.), zarządzenia nr 12/2022/RGMiR Wójta Gminy Krośnice z dnia 01 marca 2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości z zasobu mienia komunalnego. WÓJT GMINY KROŚNICE OGŁASZA II (drugi) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości Poło ż enie Wie ś Krośnice , Gmina Krośnice, działka nr 813/4 (AM-1) o powierzchni 1,2895 ha nieruchomość gruntowa niezabudowana. Wła ś ciciel Gmina Krośnice na podstawie aktu notarialnego repertorium A nr 7688/96. Ksi ę ga wieczysta nr WR1M/00020206/2 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Miliczu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Miliczu. Lokalizacja i opis nieruchomo ś ci Wyceniana nieruchomość położona jest w południowo-wschodnich rejonach obrębu wsi Krośnice, na granicy obrębów geodezyjnych Krośnice i Police - rejon peryferyjny obrębu Krośnice. Działka zlokalizowana w odległości około 2 km od miejscowości gminnej. Najbliższy trakt komunikacyjny tj. droga wojewódzka nr 448 Milicz- Syców w odległości ok. 300 m. Dostęp do nieruchomości nieurządzoną drogą gruntową na odcinku ok. 300 m. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią: grunty rolne uprawiane rolniczo o podobnym przeznaczeniu (P/1) i tereny leśne. Teren działek niezabudowany o regularnym kształcie. Działka położona poza terenami zabudowy, w najbliższym jej otoczeniu tylko grunty leśne, rolne. Nieruchomość niezabudowana o powierzchni 1,2895 ha, położona na granicy obrębów: Krośnice i Police (geodezyjnie w obrębie Krośnice), w sąsiedztwie terenów niezabudowanych, uprawianych rolniczo i leśnych. Od strony południowej działka sąsiaduje z rowem. Kształt działki nieregularny, w rzucie zbliżony do trapezu. Działka nieogrodzona, użytkowana rolniczo. Dostęp do drogi publicznej (DW nr 448) nieurządzoną drogą gruntową. Uzbrojenie - działka nie jest uzbrojona w żadne media, sieć energetyczna, wodociągowa i kanalizacji sanitarnej w zasięgu tj. wydłuż drogi wojewódzkiej nr 448. Przez działkę przebiega linia średniego napięcia 20 kV. Działka leży w strefie „OW” ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych. DW nr 448 w odległości ok. 150 m. Dostęp do drogi publicznej nieurządzoną drogą gruntową. Nieruchomość jest obciążona umową dzierżawy do 30 września 2023 roku z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, którego bieg rozpoczyna się od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu. Klasyfikacja gruntów Według danych ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Miliczu identyfikator JRG: JRG 021302_2.0009.G.124, działka nr 813/4 (AM-1) sklasyfikowana jako: grunty orne RV- 1,2449 ha, rowy W- 0,446 ha. Przeznaczenie nieruchomo ś ci Teren na którym położona jest działka nr 813/4 , posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XXXIII/186/2017 Rady Gminy Krośnice z dnia 31 stycznia 2017 r. ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz. 751. Działka nr 813/4 w obrębie wsi Krośnice, gmina Krośnice jest oznaczona symbolem: P/1. P/1, P/2 - przeznaczenie podstawowe - tereny działalności produkcyjnej: w tym handel hurtowy i półhurtowy, obowiązuje: Dopuszczalne funkcje uzupełniające : bazy, składy i magazyny, obiekty biurowe, obiekty rzemieślnicze, tereny obsługi komunikacyjnej i transportu, elementy reklamowe, zieleń urządzona, urządzenia towarzyszące. Dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych na terenach własnych inwestorów, służące obsłudze terenów na których są zlokalizowane oraz terenów sąsiednich. Działka leży w strefie „OW” ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych . W związku, że obszar objęty planem znajduje się w obrębie wsi o metryce średniowiecznej wprowadza się strefę ochrony konserwatorskiej „OW” dla zabytków archeologicznych. Zasięg strefy uznaje się za równoznaczny z obszarem ujętym w wykazie zabytków. Obowiązują ustalenia: dla inwestycji związanych z pracami ziemnymi, wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi. Przez działkę przebiega linia sieci elektroenergetycznej średniego napięcia . Przez obszar objęty planem przechodzą linie napowietrzne 20kV - obowiązują strefy ograniczonego użytkowania zgodnie z przepisami odrębnymi. Mapa Informacje o przetargach Termin poprzedniego przetargu: 22 czerwca 2022 r. - zakończony wynikiem negatywnym. Kontakt Dodatkowe informacje można uzyskać w referacie Gospodarki Mieniem i Rolnictwa Urzędu Gminy, ul. Sportowa 4, pokój nr 3, tel. (71) 38 46 038. Przetarg odbędzie się dnia 23 sierpnia 2022 roku o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Krośnice, ul. Sportowa 4 (sala konferencyjna). Cena wywoławcza wynosi: 284.100,00 zł ( słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sto złotych ) + 23 % VAT od zaoferowanej ceny. Wadium: 28.410,00 zł Post ą pienie minimalne: 2.850,00 zł O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą. Przy sprzedaży niniejszej nieruchomości zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( tekst jednolity: Dz.U.2021.685 ze zm .). Zasady sprzedaży nieruchomości w trybie publicznego otwartego przetargu nieograniczonego. I. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości okre ś lonej w niniejszym ogłoszeniu, z takim rozliczeniem, aby nale ż na kwota znalazła si ę na koncie gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 sierpnia 2022 r. Wpłaty należy dokonać na konto Gminy Krośnice w Banku Spółdzielczym w Krośnicach nr konta 77 9582 1023 2002 0200 0101 0004. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Gminy Krośnice. II. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzeda ż y. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie pó ź niej ni ż w ci ą gu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamkni ę cia, uniewa ż nienia przetargu lub jego zako ń czenia wynikiem negatywnym. Wadium przepada na rzecz Gminy Krośnice, w razie uchylenia si ę uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzeda ż y w terminie podanym w zawiadomieniu. III. W przetargu mog ą uczestniczy ć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne. IV. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu oraz w oryginale: osoby fizyczne zobowi ą zane s ą przedstawi ć komisji przetargowej dokument stwierdzaj ą cy ich to ż samo ść , osoby fizyczne prowadz ą ce działalno ść gospodarcz ą za ś wiadczenie o wpisie do ewidencji działalno ś ci gospodarczej, umow ę spółki cywilnej; podmioty, na które przepisy ustaw nakładaj ą obowi ą zek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru S ą dowego - odpis z Krajowego Rejestru S ą dowego; pełnomocnicy - pełnomocnictwo oraz dokument stwierdzaj ą cy ich to ż samo ść . V. Przyst ę puj ą ce do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadz ą ce działalno ść gospodarcz ą ) pozostaj ą ce w zwi ą zku mał ż e ń skim i posiadaj ą ce wspólność maj ą tkową (ustawową lub umowną) obowi ą zane s ą zło ż y ć pisemne o ś wiadczenie współmał ż onka, i ż wyra ż a on zgod ę na nabycie nieruchomo ś ci b ę d ą cej przedmiotem przetargu, za cen ę wylicytowan ą w przetargu. VI. Cudzoziemcy w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - (tekst jednolity:Dz.U.2017.2278 ze zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie, które jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości w przypadkach gdy zgoda ta jest wymagana. VII . Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia (w dniu przetargu na liście obecności), że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Krośnice w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości (podst. Prawna art. 6 ust. 1 lit a ) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.UE.L.119/1 ze zmianami) oraz, że zapoznały się z nieruchomością w terenie, ze stanem technicznym budynków i nie wnoszą z tytułu stanu technicznego oraz ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń. VIII. Przetarg jest ważny bez względu na ilość uczestników, jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powy ż ej ceny wywoławczej. Po ustaniu zgłaszania post ą pie ń przewodnicz ą cy komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatni ą , najwy ż sz ą cen ę i zamyka przetarg, a nast ę pnie ogłasza imi ę i nazwisko albo nazw ę lub firm ę osoby, która przetarg wygrała. IX. Uczestnik przetargu mo ż e zaskar ż y ć czynno ś ci zwi ą zane z jego przeprowadzeniem do Wójta Gminy Krośnice w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu. X. Termin i miejsca zawarcia umowy sprzeda ż y (podpisanie aktu notarialnego) b ę d ą ustalone przez organizatora przetargu, po zako ń czeniu przetargu, nie pó ź niej ni ż do 3-ch tygodni licz ą c od daty przetargu. XI. Wójt Gminy Krośnice zastrzega sobie mo ż liwo ść odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu zostanie ogłoszona w formie wła ś ciwej dla ogłoszenia o przetargu. XII. Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomo ś ci dnia 19 lipca 2022 r . poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Gminy w Krośnicach, na tablicach informacyjnych sołectw, na stronach internetowych Urzędu: http://bip.krosnice.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w dzienniku internetowym Infopublikator.pl oraz wyciąg z ogłoszenia o niniejszym przetargu w prasie lokalnej „Gazeta lokalna Milicz”. XIII . W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, ze zm.) przetarg ustny nieograniczony lub przetarg ograniczony może być przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z § 30a oraz § 30b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Wójt Gminy Krośnice na okres co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu, zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu go obsługującego informację o przeprowadzeniu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazując, w jaki sposób przy użyciu tych środków uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć. XIV . W przypadku sprzedaży nieruchomości: - o przeznaczeniu rolnym prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy jej dzierżawcy na warunkach określonych w ustawie z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego a w przypadku braku uprawnionego, o którym mowa wyżej albo niewykonania przez niego tego prawa, prawo pierwokupu przysługuje Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa działającemu na rzecz Skarbu Państwa w myśl art. 3 ust. 4 ww. ustawy, - obejmującej grunt pod śródlądowymi wodami stojącymi prawo pierwokupu przysługuje Skarbowi Państwa. Prawo pierwokupu wykonuje starosta w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej w myśl art. 217 ust. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, - oznaczonej jako las w ewidencji gruntów i budynków lub przeznaczonej do zalesienia określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego prawo pierwokupu przysługuje Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe w myśl. art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Nieruchomości zostaną sprzedane pod warunkiem nie wykonania ww. prawa pierwokupu. W przypadku wykonania prawa pierwokupu Gmina zobowiązuje się zwrócić Nabywcy zapłacone wadium oraz cenę za nabycie nieruchomości w terminie 3. dni od daty wykonania przez organ przysługującemu mu prawa pierwokupu. Uwagi Zbycie nieruchomo ś ci odbywa si ę według stanu prawnego uwidocznionego w planie zagospodarowania przestrzennego i ewidencji gruntów. Gmina Krośnice nie ponosi odpowiedzialno ś ci za ewentualne pó ź niejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzenia prac geodezyjnych. Nadto, sprzeda ż odbywa si ę w stanie istniej ą cego uzbrojenia podziemnego i naziemnego terenu, okre ś lonego w dniu sprzeda ż y tej nieruchomo ś ci na mapie zasadniczej prowadzonej przez Powiatowy O ś rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Miliczu. Geodezyjne okazanie granic przez uprawnionego geodet ę mo ż e nast ą pi ć na wniosek nabywcy za dodatkowa opłat ą . Względem nieruchomości nie toczą się żadne postępowania administracyjne lub sądowe, których byłaby przedmiotem. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej przenosz ą cej własno ść w tym taksa notarialna i opłaty s ą dowe obci ąż aj ą nabywc ę . Nieruchomość jest obciążona umową dzierżawy do 30 września 2021 roku z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, którego bieg rozpoczyna się od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu. Ponadto nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi. Nie istnieją żadne nie wykonane roszczenia prywatnoprawne osób trzecich a nadto nie toczą się żadne postępowania administracyjne lub sądowe, których byłaby przedmiotem. Gmina Krośnice umożliwia przeprowadzenia przez oferenta na jego koszt wszelkich badań gruntu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami, w celu potwierdzenia możliwości realizacji zamierzonej przez oferenta inwestycji na przedmiotowej nieruchomości. Termin przeprowadzenia badań gruntu zostanie uprzednio ustalony z Wydziałem Gospodarki Mieniem i Rolnictwa Urzędu Gminy Krośnice. Gmina Krośnice nie ponosi odpowiedzialności za skład i nośność podłoża gruntowego przedmiotowej nieruchomości. Rada Gminy Krośnice podjęła uchwałę nr XXXIII/229/2021 Rady Gminy Krośnice z dnia 8 marca 2021 r., o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice, w granicami działek o nr ewidencyjnych m.in.: 25/1, 712/10, 712/11, 712/12, 813/1, 813/2, 813/3 i 813/4 obręb Krośnice. Wprowadzane zmiany w studium będą zmierzać do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym obszaru, a także do poprawy stanu środowiska. Zakres zmiany studium ogranicza się do dopuszczenia rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW oraz określenia zasad rozmieszczania tych urządzeń. Kontakt: Dodatkowe informacje można uzyskać w referacie Gospodarki Mieniem i Rolnictwa Urzędu Gminy, ul. Sportowa 4, pokój nr 3, tel. (71) 38 46 038. Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
zdjecie Krośnice Data dodania: 21.07.22
Cena: 264700 PLN
Powierzchnia: 12833 m2
Krośnice, dnia 19 lipca 2022 r. RGMiR.6840.4.2.2022 OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, art. 39 ust.1, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity 2021.1899 ze zm.) oraz §3, §4, § 6 ust. 1-4, § 13 i § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U.2014.1490 ze zm.), zarządzenia nr 12/2022/RGMiR Wójta Gminy Krośnice z dnia 01 marca 2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości z zasobu mienia komunalnego. WÓJT GMINY KROŚNICE OGŁASZA II (drugi) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości Poło ż enie Wie ś Krośnice , Gmina Krośnice, działka nr 813/2 (AM-1) o powierzchni 1,2833 ha nieruchomość gruntowa niezabudowana. Wła ś ciciel Gmina Krośnice na podstawie aktu notarialnego repertorium A nr 7688/96. Ksi ę ga wieczysta nr WR1M/00020206/2 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Miliczu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Miliczu. Lokalizacja i opis nieruchomo ś ci Wyceniana nieruchomość położona jest w południowo-wschodnich rejonach obrębu wsi Krośnice, na granicy obrębów geodezyjnych Krośnice i Police - rejon peryferyjny obrębu Krośnice. Działka zlokalizowana w odległości około 2 km od miejscowości gminnej. Najbliższy trakt komunikacyjny tj. droga wojewódzka nr 448 Milicz- Syców w odległości ok. 300 m. Dostęp do nieruchomości nieurządzoną drogą gruntową na odcinku ok. 300 m. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią: grunty rolne uprawiane rolniczo o podobnym przeznaczeniu (P/1) i tereny leśne. Teren działek niezabudowany o regularnym kształcie. Działka położona poza terenami zabudowy, w najbliższym jej otoczeniu tylko grunty leśne, rolne. Działka gruntu nr 813/2 o powierzchni 1,2833 ha przeznczona pod tereny działalności produkcyjnej (P/1), kształt foremny w rzucie zbliżony do prostokąta, bez utrudnień w zagospodarowaniu. Działka położona w peryferyjnych rejonach obrębu Krośnice, poza terenami zabudowy, w sąsiedztwie gruntów rolnych i leśnych, w odległości około 2 km od Krośnice, przy granicy obrębu police. Wzdłuż południowej granicy biegnie rów. Teren nie wykazuje zmiany rzędnych wysokości, dający możliwość racjonalnego zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem. Nieruchomość nie jest zainwestowana obiektami kubaturowymi, jest uprawiana rolniczo, nieogrodzona. Uzbrojenie - działka nie jest uzbrojona w żadne media - sieć elektroenergetyczna, wodociągowa i kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448, a więc w odległości około 300 m. Dojazd do nieruchomości nieurządzoną drogą gruntową na odcinku około 300 m. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - drogi wojewódzkiej nr 448 o nawierzchni asfaltowej. Działka w użytkowaniu rolniczym: jest obciążona umową dzierżawy do 30 września 2023 roku z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, którego bieg rozpoczyna się od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu. Klasyfikacja gruntów Według danych ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Miliczu identyfikator JRG: JRG 021302_2.0009.G.124, działka nr 813/2 AM-1 sklasyfikowana jako: grunty orne RV- 1,6654 ha. Przeznaczenie nieruchomo ś ci Zgodnie z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krośnice zatwierdzonego przez Radę Gminy Krośnice, uchwałą nr XXXIII/186/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 751) działka nr 813/2 w obrębie wsi Krośnice, gmina Krośnice jest oznaczona symbolem: P/1 - przeznaczenie podstawowe - tereny działalności produkcyjnej: w tym handel hurtowy i półhurtowy , obowiązuje: Dopuszczalne funkcje uzupełniające : bazy, składy i magazyny, obiekty biurowe, obiekty rzemieślnicze, tereny obsługi komunikacyjnej i transportu, elementy reklamowe, zieleń urządzona, urządzenia towarzyszące. Dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych na terenach własnych inwestorów, służące obsłudze terenów na których są zlokalizowane oraz terenów sąsiednich. Działka leży w strefie „OW” ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych. W związku, że obszar objęty planem znajduje się w obrębie wsi o metryce średniowiecznej wprowadza się strefę ochrony konserwatorskiej „OW” dla zabytków archeologicznych. Map Informacje o przetargach Termin poprzedniego przetargu: 22 czerwca 2022 r. - zakończony wynikiem negatywnym. Kontakt Dodatkowe informacje można uzyskać w referacie Gospodarki Mieniem i Rolnictwa Urzędu Gminy, ul. Sportowa 4, pokój nr 3, tel. (71) 38 46 038. Przetarg odbędzie się dnia 23 sierpnia 2022 roku o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Krośnice, ul. Sportowa 4 (sala konferencyjna). Cena wywoławcza wynosi: 264.700,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset złotych ) + 23 % VAT od zaoferowanej ceny. Wadium: 26.470,00 zł Post ą pienie minimalne: 2.650,00 zł O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą. Przy sprzedaży niniejszej nieruchomości zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( tekst jednolity: Dz.U.2021.685 ze zm .). Zasady sprzedaży nieruchomości w trybie publicznego otwartego przetargu nieograniczonego. I. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości określonej w niniejszym ogłoszeniu, z takim rozliczeniem, aby należna kwota znalazła się na koncie gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 sierpnia 2022 r. Wpłaty należy dokonać na konto Gminy Krośnice w Banku Spółdzielczym w Krośnicach nr konta 77 9582 1023 2002 0200 0101 0004. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Gminy Krośnice. II. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym. Wadium przepada na rzecz Gminy Krośnice, w razie uchylenia si ę uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzeda ż y w terminie podanym w zawiadomieniu. III. W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne. IV. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu oraz w oryginale: osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej; podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego - odpis z Krajowego Rejestru Sądowego; pełnomocnicy - pełnomocnictwo oraz dokument stwierdzający ich tożsamość. V. Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające wspólność majątkową (ustawową lub umowną) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, za cenę wylicytowaną w przetargu. VI. Cudzoziemcy w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - (tekst jednolity:Dz.U.2017.2278 ze zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie, które jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości w przypadkach gdy zgoda ta jest wymagana. VII . Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia (w dniu przetargu na liście obecności), że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Krośnice w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości (podst. Prawna art. 6 ust. 1 lit a ) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.UE.L.119/1 ze zmianami) oraz, że zapoznały się z nieruchomością w terenie, ze stanem technicznym budynków i nie wnoszą z tytułu stanu technicznego oraz ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń. VIII. Przetarg jest ważny bez względu na ilość uczestników, jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała. IX. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z jego przeprowadzeniem do Wójta Gminy Krośnice w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu. X. Termin i miejsca zawarcia umowy sprzedaży (podpisanie aktu notarialnego) będą ustalone przez organizatora przetargu, po zakończeniu przetargu, nie później niż do 3-ch tygodni licząc od daty przetargu. XI. Wójt Gminy Krośnice zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu. XII. Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości dnia 19 lipca 2022 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Gminy w Krośnicach, na tablicach informacyjnych sołectw, na stronach internetowych Urzędu: http://bip.krosnice.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w dzienniku internetowym Infopublikator.pl oraz wyciąg z ogłoszenia o niniejszym przetargu w prasie lokalnej „Gazeta lokalna Milicz”. XIII . W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, ze zm.) przetarg ustny nieograniczony lub przetarg ograniczony może być przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z § 30a oraz § 30b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Wójt Gminy Krośnice na okres co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu, zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu go obsługującego informację o przeprowadzeniu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazując, w jaki sposób przy użyciu tych środków uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć. XIV . W przypadku sprzedaży nieruchomości: - o przeznaczeniu rolnym prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy jej dzierżawcy na warunkach określonych w ustawie z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego a w przypadku braku uprawnionego, o którym mowa wyżej albo niewykonania przez niego tego prawa, prawo pierwokupu przysługuje Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa działającemu na rzecz Skarbu Państwa w myśl art. 3 ust. 4 ww. ustawy, - obejmującej grunt pod śródlądowymi wodami stojącymi prawo pierwokupu przysługuje Skarbowi Państwa. Prawo pierwokupu wykonuje starosta w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej w myśl art. 217 ust. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, - oznaczonej jako las w ewidencji gruntów i budynków lub przeznaczonej do zalesienia określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego prawo pierwokupu przysługuje Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe w myśl. art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Nieruchomości zostaną sprzedane pod warunkiem nie wykonania ww. prawa pierwokupu. W przypadku wykonania prawa pierwokupu Gmina zobowiązuje się zwrócić Nabywcy zapłacone wadium oraz cenę za nabycie nieruchomości w terminie 3. dni od daty wykonania przez organ przysługującemu mu prawa pierwokupu. Uwagi Zbycie nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w planie zagospodarowania przestrzennego i ewidencji gruntów. Gmina Krośnice nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzenia prac geodezyjnych. Nadto, sprzedaż odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego terenu, określonego w dniu sprzedaży tej nieruchomości na mapie zasadniczej prowadzonej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Miliczu. Geodezyjne okazanie granic przez uprawnionego geodetę może nastąpić na wniosek nabywcy za dodatkowa opłatą. Względem nieruchomości nie toczą się żadne postępowania administracyjne lub sądowe, których byłaby przedmiotem. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność w tym taksa notarialna i opłaty sądowe obciążają nabywcę. Nieruchomość jest obciążona umową dzierżawy do 30 września 2023 roku z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, którego bieg rozpoczyna się od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu. Ponadto nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi. Nie istnieją żadne nie wykonane roszczenia prywatnoprawne osób trzecich a nadto nie toczą się żadne postępowania administracyjne lub sądowe, których byłaby przedmiotem. Gmina Krośnice umożliwia przeprowadzenia przez oferenta na jego koszt wszelkich badań gruntu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami, w celu potwierdzenia możliwości realizacji zamierzonej przez oferenta inwestycji na przedmiotowej nieruchomości. Termin przeprowadzenia badań gruntu zostanie uprzednio ustalony z Wydziałem Gospodarki Mieniem i Rolnictwa Urzędu Gminy Krośnice. Gmina Krośnice nie ponosi odpowiedzialności za skład i nośność podłoża gruntowego przedmiotowej nieruchomości. Rada Gminy Krośnice podjęła uchwałę nr XXXIII/229/2021 Rady Gminy Krośnice z dnia 8 marca 2021 r., o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice, w granicami działek o nr ewidencyjnych m.in.: 25/1, 712/10, 712/11, 712/12, 813/1, 813/2, 813/3 i 813/4 obręb Krośnice. Wprowadzane zmiany w studium będą zmierzać do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym obszaru, a także do poprawy stanu środowiska. Zakres zmiany studium ogranicza się do dopuszczenia rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW oraz określenia zasad rozmieszczania tych urządzeń. Kontakt: Dodatkowe informacje można uzyskać w referacie Gospodarki Mieniem i Rolnictwa Urzędu Gminy, ul. Sportowa 4, pokój nr 3, tel. (71) 38 46 038. . Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
zdjecie Krośnice Data dodania: 21.07.22
Cena: 171400 PLN
Powierzchnia: 7000 m2
Krośnice, dnia 19 lipca 2022 r. RGMiR.6840.2.2.2022 OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, art. 39 ust.1, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity 2021.1899 ze zm.) oraz §3, §4, § 6 ust. 1-4, § 13 i § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U.2014.1490 ze zm.), zarządzenia nr 12/2022/RGMiR Wójta Gminy Krośnice z dnia 01 marca 2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości z zasobu mienia komunalnego. WÓJT GMINY KROŚNICE OGŁASZA II (drugi) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości Poło ż enie Wie ś Krośnice , Gmina Krośnice, działka nr 712/10 (AM-1) o powierzchni 0,7000 ha nieruchomość gruntowa niezabudowana. Wła ś ciciel Gmina Krośnice . Ksi ę ga wieczysta nr WR1M/00020206/2 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Miliczu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Miliczu. Lokalizacja i opis nieruchomo ś ci Działka gruntu nr 712/10 o powierzchni 0,7000 ha przeznaczona pod tereny działalności produkcyjnej (P/1), kształt foremny w rzucie zbliżony do prostokąta, bez utrudnień w zagospodarowaniu. Działka położona w peryferyjnych rejonach obrębu Krośnice, poza terenami zabudowy, w sąsiedztwie gruntów rolnych i leśnych, w odległości ok. 2 km od Krośnic, przy granicy obrębu Police. Teren nie wykazuje zmiany rzędnych wysokości, dający możliwość racjonalnego zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem. Na działce nie znajdują się obiekty kubaturowe, jest uprawiana rolniczo, nieogrodzona. Uzbrojenie - działka nie jest uzbrojona w żadne media - napowietrzna sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia przebiega przez działkę, a wodociągowa i kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448, a więc w bezpośrednim zasięgu działki. Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową-bezpośrednio z drogi wojewódzkiej nr 448 o nawierzchni asfaltowej. Klasyfikacja gruntów Według danych ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Miliczu identyfikator JRG: JRG 021302_2.0009.G.255, działka nr 712/10 (AM-1) sklasyfikowana jako: grunty orne RV- 0,7000 ha. Przeznaczenie nieruchomo ś ci Zgodnie z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krośnice zatwierdzonego przez Radę Gminy Krośnice, uchwałą nr XXXIII/186/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego pozycja 751) działka nr 712/10 w obrębie wsi Krośnice, gmina Krośnice jest oznaczona symbolem: P/1 - przeznaczenie podstawowe - tereny działalności produkcyjnej: w tym handel hurtowy i półhurtowy , obowiązuje: Dopuszczalne funkcje uzupełniające : bazy, składy i magazyny, obiekty biurowe, obiekty rzemieślnicze, tereny obsługi komunikacyjnej i transportu, elementy reklamowe, zieleń urządzona, urządzenia towarzyszące. Dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych na terenach własnych inwestorów, służące obsłudze terenów na których są zlokalizowane oraz terenów sąsiednich. Działka leży w strefie „OW” ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych. W związku, że obszar objęty planem znajduje się w obrębie wsi o metryce średniowiecznej wprowadza się strefę ochrony konserwatorskiej „OW” dla zabytków archeologicznych. Zasięg strefy uznaje się za równoznaczny z obszarem ujętym w wykazie zabytków. Obowiązują ustalenia: dla inwestycji związanych z pracami ziemnymi wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi. Przez działkę 712/10 przebiega linia sieci elektroenergetycznej średniego napięcia. Przez obszar objęty planem przechodzą linie napowietrzne 20kV - obowiązują strefy ograniczonego użytkowania zgodnie z przepisami odrębnymi. Mapa Informacje o przetargach Termin poprzedniego przetargu: 22 czerwca 2022 r. - zakończony wynikiem negatywnym. Kontakt Dodatkowe informacje można uzyskać w referacie Gospodarki Mieniem i Rolnictwa Urzędu Gminy, ul. Sportowa 4, pokój nr 3, tel. (71) 38 46 038. Przetarg odbędzie się dnia 23 sierpnia 2022 roku o godz. 09:00 w siedzibie Urzędu Gminy Krośnice, ul. Sportowa 4 (sala konferencyjna). Cena wywoławcza wynosi: 171.400,00 zł (słownie : sto siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta złotych ) + 23 % VAT od zaoferowanej ceny. Wadium: 17.140,00 zł Post ą pienie minimalne: 1.720,00 zł O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą. Przy sprzedaży niniejszej nieruchomości zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( tekst jednolity: Dz.U.2021.685 ze zm .). Zasady sprzedaży nieruchomości w trybie publicznego otwartego przetargu nieograniczonego. I. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości okre ś lonej w niniejszym ogłoszeniu, z takim rozliczeniem, aby nale ż na kwota znalazła si ę na koncie gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 sierpnia 2022 r. Wpłaty należy dokonać na konto Gminy Krośnice w Banku Spółdzielczym w Krośnicach nr konta 77 9582 1023 2002 0200 0101 0004. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Gminy Krośnice. II. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzeda ż y. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie pó ź niej ni ż w ci ą gu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamkni ę cia, uniewa ż nienia przetargu lub jego zako ń czenia wynikiem negatywnym. Wadium przepada na rzecz Gminy Krośnice, w razie uchylenia si ę uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzeda ż y w terminie podanym w zawiadomieniu. III. W przetargu mog ą uczestniczy ć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne. IV. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu oraz w oryginale: osoby fizyczne zobowi ą zane s ą przedstawi ć komisji przetargowej dokument stwierdzaj ą cy ich to ż samo ść , osoby fizyczne prowadz ą ce działalno ść gospodarcz ą za ś wiadczenie o wpisie do ewidencji działalno ś ci gospodarczej, umow ę spółki cywilnej; podmioty, na które przepisy ustaw nakładaj ą obowi ą zek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru S ą dowego - odpis z Krajowego Rejestru S ą dowego; pełnomocnicy - pełnomocnictwo oraz dokument stwierdzaj ą cy ich to ż samo ść . V. Przyst ę puj ą ce do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadz ą ce działalno ść gospodarcz ą ) pozostaj ą ce w zwi ą zku mał ż e ń skim i posiadaj ą ce wspólność maj ą tkową (ustawową lub umowną) obowi ą zane s ą zło ż y ć pisemne o ś wiadczenie współmał ż onka, i ż wyra ż a on zgod ę na nabycie nieruchomo ś ci b ę d ą cej przedmiotem przetargu, za cen ę wylicytowan ą w przetargu. VI. Cudzoziemcy w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - (tekst jednolity:Dz.U.2017.2278 ze zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie, które jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości w przypadkach gdy zgoda ta jest wymagana. VII . Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia (w dniu przetargu na liście obecności), że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Krośnice w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości (podst. Prawna art. 6 ust. 1 lit a ) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.UE.L.119/1 ze zmianami) oraz, że zapoznały się z nieruchomością w terenie, ze stanem technicznym budynków i nie wnoszą z tytułu stanu technicznego oraz ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń. VIII. Przetarg jest wa ż ny bez wzgl ę du na ilo ść uczestników, je ż eli cho ć jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno post ą pienie powy ż ej ceny wywoławczej. Po ustaniu zgłaszania post ą pie ń przewodnicz ą cy komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatni ą , najwy ż sz ą cen ę i zamyka przetarg, a nast ę pnie ogłasza imi ę i nazwisko albo nazw ę lub firm ę osoby, która przetarg wygrała. IX. Uczestnik przetargu mo ż e zaskar ż y ć czynno ś ci zwi ą zane z jego przeprowadzeniem do Wójta Gminy Krośnice w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu. X. Termin i miejsca zawarcia umowy sprzeda ż y (podpisanie aktu notarialnego) b ę d ą ustalone przez organizatora przetargu, po zako ń czeniu przetargu, nie pó ź niej ni ż do 3-ch tygodni licz ą c od daty przetargu. XI. Wójt Gminy Krośnice zastrzega sobie mo ż liwo ść odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu zostanie ogłoszona w formie wła ś ciwej dla ogłoszenia o przetargu. XII. Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomo ś ci dnia 19 lipca 2022 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Gminy w Krośnicach, na tablicach informacyjnych sołectw, na stronach internetowych Urzędu: http://bip.krosnice.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w dzienniku internetowym Infopublikator.pl oraz wyciąg z ogłoszenia o niniejszym przetargu w prasie lokalnej „Gazeta lokalna Milicz”. XIII . W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, ze zm.) przetarg ustny nieograniczony lub przetarg ograniczony może być przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z § 30a oraz § 30b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Wójt Gminy Krośnice na okres co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu, zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu go obsługującego informację o przeprowadzeniu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazując, w jaki sposób przy użyciu tych środków uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć. XIV . W przypadku sprzedaży nieruchomości: - o przeznaczeniu rolnym prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy jej dzierżawcy na warunkach określonych w ustawie z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego a w przypadku braku uprawnionego, o którym mowa wyżej albo niewykonania przez niego tego prawa, prawo pierwokupu przysługuje Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa działającemu na rzecz Skarbu Państwa w myśl art. 3 ust. 4 ww. ustawy, - obejmującej grunt pod śródlądowymi wodami stojącymi prawo pierwokupu przysługuje Skarbowi Państwa. Prawo pierwokupu wykonuje starosta w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej w myśl art. 217 ust. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, - oznaczonej jako las w ewidencji gruntów i budynków lub przeznaczonej do zalesienia określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego prawo pierwokupu przysługuje Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe w myśl. art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Nieruchomości zostaną sprzedane pod warunkiem nie wykonania ww. prawa pierwokupu. W przypadku wykonania prawa pierwokupu Gmina zobowiązuje się zwrócić Nabywcy zapłacone wadium oraz cenę za nabycie nieruchomości w terminie 3. dni od daty wykonania przez organ przysługującemu mu prawa pierwokupu Uwagi Zbycie nieruchomo ś ci odbywa si ę według stanu prawnego uwidocznionego w planie zagospodarowania przestrzennego i ewidencji gruntów. Gmina Krośnice nie ponosi odpowiedzialno ś ci za ewentualne pó ź niejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzenia prac geodezyjnych. Nadto, sprzeda ż odbywa si ę w stanie istniej ą cego uzbrojenia podziemnego i naziemnego terenu, okre ś lonego w dniu sprzeda ż y tej nieruchomo ś ci na mapie zasadniczej prowadzonej przez Powiatowy O ś rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Miliczu. Geodezyjne okazanie granic przez uprawnionego geodet ę mo ż e nast ą pi ć na wniosek nabywcy za dodatkowa opłat ą . Względem nieruchomości nie toczą się żadne postępowania administracyjne lub sądowe, których byłaby przedmiotem. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej przenosz ą cej własno ść w tym taksa notarialna i opłaty s ą dowe obci ąż aj ą nabywc ę . Gmina na wniosek nabywcy, złożony w okresie do 6 miesięcy od dnia nabycia przedmiotowej nieruchomości, na swój koszt podejmie działania w celu wydzielenia drogi dojazdowej (z działki 712/6) do m.in. przedmiotowej działki. Gmina Krośnice umożliwia przeprowadzenia przez oferenta na jego koszt wszelkich badań gruntu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami, w celu potwierdzenia możliwości realizacji zamierzonej przez oferenta inwestycji na przedmiotowej nieruchomości. Termin przeprowadzenia badań gruntu zostanie uprzednio ustalony z Wydziałem Gospodarki Mieniem i Rolnictwa Urzędu Gminy Krośnice. Gmina Krośnice nie ponosi odpowiedzialności za skład i nośność podłoża gruntowego przedmiotowej nieruchomości. Rada Gminy Krośnice podjęła uchwałę nr XXXIII/229/2021 Rady Gminy Krośnice z dnia 8 marca 2021 r., o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice, w granicami działek o nr ewidencyjnych m.in.: 25/1, 712/10, 712/11, 712/12, 813/1, 813/2, 813/3 i 813/4 obręb Krośnice. Wprowadzane zmiany w studium będą zmierzać do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym obszaru, a także do poprawy stanu środowiska. Zakres zmiany studium ogranicza się do dopuszczenia rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW oraz określenia zasad rozmieszczania tych urządzeń. Kontakt: Dodatkowe informacje można uzyskać w referacie Gospodarki Mieniem i Rolnictwa Urzędu Gminy, ul. Sportowa 4, pokój nr 3, tel. (71) 38 46 038. Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
zdjecie Data dodania: 14.07.22
Cena: 60000 PLN
Powierzchnia: 2000 m2
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU Zarząd Powiatu Oleśnickiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Ostrowinie, Jedn. ew. Oleśnica- obszar wiejski, Nr jedn. rejestrowej: G.4, KW WR1E/00102823/4 Nr działki Pow. działki (ha) Cena wywoławcza netto (zł) Wadium (zł) Minimalne postąpienie (zł) Termin wpłaty wadium Termin przetargu Uwagi 50/1 AM-2 0,2000 60 000 6 000 600 05.08.2022r. 11.08.202r. o godz. 10:00 - 50/2 AM-2 0,2000 60 000 6 000 600 05.08.2022r. 11.08.2022r. o godz. 10:20 sprzedaż każdej z działek następuje wraz z udziałem w 1/9 części w dz. nr 50/3 50/6 AM-2 0,2001 50 025 5 010 510 05.08.2022r. 11.08.2022r. o godz. 10:40 50/7 AM-2 0,2194 54 850 5 500 550 05.08.2022r. 11.08.2022r. o godz. 11:00 50/8 AM-2 0,2000 50 000 5 000 500 05.08.2022r. 11.08.2022r. o godz. 11:20 50/9 AM-2 0,2194 54 850 5 500 550 05.08.2022r. 11.08.2022r. o godz. 11:40 50/10 AM-2 0,2000 50 000 5 000 500 05.08.2022r. 11.08.2022r. o godz. 12:00 50/11 AM-2 0,2194 54.825 5 500 550 05.08.2022r. 11.08.2022r. o godz. 12:20 50/12 AM-2 0,5975 149 375 15 000 1 500 05.08.2022r. 11.08.2022r. o godz. 12:40 Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Działki prostokątne w terenie płaskim, porośnięte pojedynczymi samosiejkami sosny, położone w odległości około 14 km od Oleśnicy. Działki nr 50/1 oraz nr 50/2 AM-2, mają bezpośredni dostęp do drogi publicznej. W sąsiedztwie znajduje się kompleks leśny, użytki rolne, istniejąca i planowana zabudowana jednorodzinna. Prąd, woda w drodze. Przez teren działek nr 50/1 oraz nr 50/2 przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna. W sąsiedztwie nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska, a także emitujących pyły lub zanieczyszczenia. Działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 50/3 AM-2 o powierzchni 0,1426 ha (w tym: RV 0,0449ha, RVI 0,0636ha, ŁV 0,0341ha) to nieurządzona droga wewnętrzna, która stanowi współwłasność: w udziale 8/9 części Powiatu Oleśnickiego, uregulowana w księdze wieczystej Nr WR1E/00085297/1, jedn. Rejestrowa nr 316. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/167/16 Rady Gminy Oleśnica z dnia 09.11.2016r. przedmiotowe działki położone są na terenie, oznaczonym symbolem MNU/6: 1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, 2) przeznaczenie uzupełniające: a) usługi nieuciążliwe, b) budynki gospodarcze i garaże, c) urządzenia towarzyszące, d) drogi wewnętrzne o szer. min. 6 m, e) zieleń urządzona. Działka nr 50/3 posiada następujące przeznaczenie w MPZP: KDW/14 - drogi wewnętrze . Ponadto ww. działki znajdują się w strefie „OW” ochrony konserwatorskiej dla zabytków archeologicznych równoznacznym z obszarem ujętym w gminnej ewidencji zabytków. Przetarg odbędzie się dnia 11.08.2022r. w kolejności ustalonej w tabeli powyżej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oleśnicy przy ul. Słowackiego 10, pokój 211 (sala sesyjna), I piętro. W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium na ww. działki w pieniądzu, nie później niż do dnia 05.08.2022r. na konto Nr: 90 9584 0008 2001 0000 9999 0004. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane wyżej konto. Celem prawidłowej identyfikacji uczestników przetargu w tytule wadium należy wskazać właściwy numer działki. Ogłoszenie pełnej treści zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa na stronie internetowej oraz stronie BIP Starostwa. Informacja tel. (71) 314 01 39, (71) 314 01 66 , marcin.drab@powiat-olesnicki.pl , naczelnik-sn@powiat-olesnicki.pl Starosta Oleśnicki - Sławomir Kapica Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
zdjecie Data dodania: 14.07.22
Cena: 50000 PLN
Powierzchnia: 918 m2
( _________________________________ Działając na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7, art.38, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2021.1899 ze zm.), Zarządzenia nr 104 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Zbytowej, gmina Bierutów, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 607/3, o powierzchni 0,0918 ha i §4, §6, § 13-14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. 2021.2213) podaje do publicznej wiadomości Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Zbytowej, gmina Bierutów, KW WR1E/00088458/9, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Oleśnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych, Jednostka rejestrowa nr G138 Przedmiotem sprzedaży jest działka wskazana w tabeli poniżej Nr działki Pow. działki w ha Cena wywoławcza netto (zł) Wadium (zł) Minimalne postąpienia (zł) 607/3 0,0918 50 000 5 000 500 Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% Opis nieruchomości: Działka położona jest w północno zachodniej części wsi Zbytowa i stanowi niezabudowany i nieogrodzony teren, w całości zadrzewiony. Działka położona jest w otoczeniu gruntów rolnych oraz pojedynczej zabudowy mieszkaniowej. Nieruchomość posiada regularny, prostokątny kształt, teren płaski. Dostęp do działki z drogi gruntowej, nieutwardzonej. Dostępne sieci uzbrojenie terenu: energia elektryczna i woda. Przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - Uchwała nr XLIV/298/2002 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 23 maja 2002 r. MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej oraz częściowo, na niewielkim fragmencie w północno zachodnim narożniku działki na terenie oznaczonym symbolem D - Tereny dróg dojazdowych Przetarg odbędzie się 12 sierpnia 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, ul. Słowackiego 10, pokój 210, I piętro. W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium dla ww. działki w pieniądzu, w wyżej określonej wysokości nie później niż do dnia 5 sierpnia 2022 roku , na konto Starostwa Powiatowego w Oleśnicy Nr 90 9584 0008 2001 0000 9999 0004. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane wyżej konto . Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo nabycia nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2021.1899 ze zm.) upłynął 22 czerwca 2022 r. W powyższym terminie nie wpłynęły wnioski spełniające warunki określone w ww. ustawie Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu z tym, ze postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek. Przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy złożyć: - pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, - dokument tożsamości, - w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą aktualny odpis z właściwego rejestru nie starszy niż 2 miesiące od daty przetargu, - w przypadku cudzoziemców (w myśl ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców) uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego odpisy z właściwego rejestru, zgodę lub promesę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, - w przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków w sytuacji wspólności ustawowej konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka. Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. 2020.1359) do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej. Wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Ponadto wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. - upoważnienie do reprezentowania osoby ubiegającej się o nabycie nieruchomości w formie aktu notarialnego, chyba , że podmiot ubiegający się o nabycie nieruchomości bierze udział w przetargu osobiście. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu przetargu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na konto wskazane przez uczestnika przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia własności nieruchomości. Wyklucza się możliwość dokonania płatności jakimikolwiek wierzytelnościami. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę sprzedawanej nieruchomości (pomniejszoną o wcześniej wpłacone wadium), nie później niż na jeden dzień przed zawarciem umowy przenoszącej własność. Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz w umowie notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Starosta Oleśnicki może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenia w siedzibie Starostwa oraz ogłoszenie w prasie lokalnej, podając przyczynę odwołania przetargu. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej. Wydanie nieruchomości nastąpi w dniu sporządzenia umowy notarialnej przenoszącej własność. Na wniosek zainteresowanego inwestora: - w kwestii możliwości przyszłego zagospodarowania tej nieruchomości informacji udzieli Urząd Miasta i Gminy w Bierutowie. - z przebiegiem sieci uzbrojenia terenu można zapoznać się w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Oleśnicy. Uwaga: wskazania granic działki 607/3 na gruncie przez geodetę może dokonać Starostwo Powiatowe w Oleśnicy na koszt nabywcy. Ogłoszenie o przetargu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Oleśnicy i BIP, oraz przesłane do Urzędu Miasta Oleśnica, Urzędów Miast i Gmin: Twardogóra, Międzybórz, Syców, Bierutów, Urzędów Gmin: Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Oleśnica celem ich wywieszenia. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zostanie zamieszczony w prasie o zasięgu powiatowym. Komisja przetargowa przeprowadzi przetarg zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami( Dz. U. 2021.1899 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. 2021.2213). Informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Wydziale Środowiska i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Oleśnicy przy ul. Słowackiego 10, pokój 112, parter, telefonicznie pod nr (71) 314 01 36, (71) 314 01 66 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej ajaworska@powiat-olesnicki.pl , naczelnik-sn@powiat-olesnicki.pl Oleśnica, dnia ……………………..2022 r. Starosta Oleśnicki Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
zdjecie Data dodania: 14.07.22
Cena: 6000000 PLN
Powierzchnia: 99999.9 m2
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU Zarząd Powiatu Oleśnickiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony działki niezabudowanej, własność Powiat Oleśnicki, położonej w Ostrowinie, Jedn. ew. Oleśnica- obszar wiejski, Nr jedn. rejestrowej: G.4, KW WR1E/00056396/3 Nr działki Pow. działki (ha) Rodzaj i pow. użytków (ha) Cena wywoławcza netto (zł) Wadium (zł) Minimalne postąpienie (zł) 211/9 AM-2 17,39 RIVa -0,49 RIVb-1,33 RV-8,28 RVI-7,16 PsVI-0,04 N-0,09 6 000 000 600 000 60 000 Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Działka położona we wsi Ostrowina w województwie dolnośląskim, w powiecie oleśnickim, gmina Oleśnica. Wieś oddalona o około 14 km od miasta Oleśnica oraz ok. 10 km od zjazdu z drogi ekspresowej S8 węzeł Gęsia Górka. Działka niezabudowana, częściowo zadrzewiona, posiadająca dostęp do dróg publicznych - droga krajowa nr 25 oraz droga gmina. Przez teren działki przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna SN. W bliskim sąsiedztwie działki zlokalizowana jest sieć wodociągowa. Nieruchomość jest przedmiotem umowy dzierżawy nr OR.032.05.2022.SN dnia 19.01.2022r., zawartej na czas nieoznaczony. Termin wypowiedzenia przewidziany w umowie dzierżawy wynosi 3 miesiące ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Po wyłonieniu nabywcy nieruchomości w trybie przetargu, Powiat Oleśnicki wypowie niezwłocznie umowę dzierżawy o której powyżej. Nieruchomość jest objęta porozumieniem o współpracy zawartym pomiędzy Powiatem Oleśnickim a Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Nr XXIV/167/16 Rady Gminy Oleśnica z dnia 09.11.2016r. działka nr 211/9 AM-2 położona na terenie oznaczonym symbolem AG1 jako tereny aktywizacji gospodarczej - przemysł, bazy, składy , KDG/1 jako tereny komunikacji - drogi klasy głównej oraz KDL/3 jako tereny komunikacji- drogi klasy lokalnej oraz znajduje się w strefie „OW” ochrony konserwatorskiej dla zbytków archeologicznych równoznacznym z obszarem ujętym w gminnej ewidencji zabytków. zabytków. Wadium płatne gotówką do dnia 08.09.2022r . na konto Nr 90 9584 0008 2001 0000 9999 0004. Przetarg odbędzie się w dniu 15.09.2022r., o godz. 12:00 w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy przy ul. Słowackiego 10, pok. 211 (sala sesyjna), I piętro . Ogłoszenie pełnej treści zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa na stronie internetowej oraz stronie BIP Starostwa. Informacja tel. (71) 314 01 39, (71) 314 01 66 , mdrab@powiat-olesnicki.pl , naczelnik-sn@powiat-olesnicki.pl Starosta - Sławomir Kapica Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
zdjecie Szklarska Poręba Data dodania: 30.06.22
Cena: 800000 PLN
Powierzchnia: 3239 m2
Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujący przetarg ustny nieograniczony drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w pośredniej części Szklarskiej Poręby przy ul. Sudeckiej w granicach działki gruntu nr 373/1 obr. 0001 o powierzchni 3239 m 2 . Nieruchomość o nieregularnym kształcie, niezagospodarowana, zadrzewiona i zakrzaczona, położona w bardzo dobrym sąsiedztwie, na południowo-zachodnim skłonie, z widokiem na Karkonosze. Działka z dobrym dojazdem, w zasięgu: energii elektrycznej, wody, kanalizacji i telefonu oraz z przebiegiem sieci kanalizacyjnej i przy granicy napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia ze słupem (do przełożenia własnym kosztem i staraniem w uzgodnieniu z jednostkami bran ż owymi i wła ś cicielami sieci). W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem: PsV (pastwiska). Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla tej działki oraz dla innych gminnych nieruchomości prowadzi księgę wieczystą KW NR JG1J/00092510/7. W chwili sprzedaży dla nieruchomości zostanie założona nowa księga wieczysta. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 23.05.2022 r. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość znajduje się na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie Białej Doliny w Szklarskiej Porębie (uchwała Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr LXII/673/18 z dnia 28 września 2018 r.). Działka oznaczona jest na rysunku planu symbolem MN,MP.25 z przeznaczeniem podstawowym: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy pensjonatowej, oraz z przeznaczeniem uzupełniającym: tereny zabudowy usługowej, infrastruktura techniczna, drogi wewnętrzne i parkingi, wody powierzchniowe śródlądowe - cieki i zbiorniki wodne. Obiekty infrastruktury technicznej lokalizowane na wydzielonych działkach nie mogą zajmować więcej niż 10% powierzchni terenu. Linie rozgraniczające tereny o różnych przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania określa rysunek planu. Termin zagospodarowania: brak określenia. Cena wywoławcza nieruchomości: 800.000,- zł Wadium: 10% ceny wywoławczej nieruchomości. Minimalne postąpienie: w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%. Ogólne warunki przetargu: Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu (w złotych) wadium na konto Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie w Santander Bank Polska S.A. 1 Oddział w Szklarskiej Porębie nr konta: 03 1090 1984 0000 0001 0081 0039 w terminie do dnia 02.09.2022 r. W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub banków wpłatę należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miejskiego w określonym w ogłoszeniu terminie. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości podlegającej zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt IV niniejszego ogłoszenia Burmistrz Szklarskiej Poręby może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Przed otwarciem przetargu komisji przetargowej należy przedłożyć: - dokument to ż samo ś ci, - dowód wniesienia wadium, - w przypadku osób fizycznych zamierzaj ą cych naby ć nieruchomo ść w zwi ą zku z prowadzon ą działalno ś ci ą gospodarcz ą - aktualne za ś wiadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalno ś ci Gospodarczej RP, - w przypadku osób prawnych oraz innych podmiotów nie posiadaj ą cych osobowo ś ci prawnej a podlegaj ą cych rejestracji - aktualny odpis z Krajowego Rejestru S ą dowego b ą d ź aktualną informację z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru S ą dowego oraz wła ś ciwe pełnomocnictwa osób reprezentuj ą cych podmiot, - notarialne pełnomocnictwo w przypadku występowania w przetargu przez pełnomocnika, - oświadczenie uczestnika o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości oraz warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, - małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pisemną zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości z własnoręcznym podpisem tego małżonka, poświadczonym przez notariusza (lub pracownika właściwego urzędu). Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O miejscu i terminie zawarcia umowy nabycia nieruchomości w formie aktu notarialnego osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona pisemnie, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Korzystanie z wszelkich urz ą dze ń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obci ąż a całkowicie nabywc ę nieruchomo ś ci. Istniej ą ce na nieruchomo ś ci urz ą dzenia infrastruktury technicznej i komunalnej mog ą by ć wykorzystywane przez nabywc ę tylko i wył ą cznie na warunkach okre ś lonych przez dysponenta tych urz ą dze ń . W przypadku, gdy przebiegaj ą ce sieci i urz ą dzenia wyst ę puj ą ce na nieruchomo ś ci koliduj ą z realizacj ą zamierzonej inwestycji nabywca zobowi ą zany jest do ich przeło ż enia własnym kosztem i staraniem w uzgodnieniu z jednostkami bran ż owymi i wła ś cicielami sieci. Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Jeleniej Górze z dnia 26 lutego 1980 r., nr A/1815/611/3 miasto Szklarska Poręba zostało wpisane do rejestrów zabytków jako obszar urbanistyczny. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości. Koszty aktu notarialnego, opłatę sądową i wznowienia granic przedmiotowej nieruchomości ponosi nabywca. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed podpisaniem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zezwolenie to jest wymagane. Burmistrz Szklarskiej Poręby może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów. Przetarg odbędzie się w dniu 05 września 2022 r. o godz. 13 00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2 Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tut. Urzędu, pokój nr 11 lub telefonicznie (75) 75 47 710 lub (75) 75 47 715. Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów dostępne są również w internecie pod adresem: www.szklarskaporeba.pl Szklarska Poręba, dnia 28 czerwca 2022 r. Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
brak_zdjecia Bierutów Data dodania: 29.06.22
Cena: 2600000 PLN
Powierzchnia: 99999.9 m2
ZARZĄD POWIATU OLEŚNICKIEGO ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki nr 1 AM-8, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonych w Bierutowie, powiat oleśnicki, KW WR1E/00102821/0 Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla miasta Bierutów, uchwalonym na podstawie Uchwały Nr XXIX/263/12 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 27.12.2012r.: R 1.04 - grunty rolne (pokrycie ok. 86 % pow. działki), P/U 2.04 - produkcja oraz usługi komercyjne (pokrycie ok. 14 % pow. działki), KDW 3.08 - komunikacja wewnętrzna (pokrycie < 1 % pow. działki), MN/U 2.13 - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi komercyjne (pokrycie < 1 % pow. działki) Ponadto część działki znajduje się w strefie „OW” obserwacji archeologicznej. Nr działki Pow. [ha] Rodzaj i powierzchnia użytków [ha] Obręb Cena wywoławcza nieruchomości netto [zł] Wadium (zł) Minimalne postąpienie (zł) Termin przetargu 1 AM-8 27,6906 RIIIa - 6,0593 RIIIb - 8,9498 RIVa - 7,4492 RIVb - 3,8364 ŁIII - 1,2472 W-ŁIII - 0,1487 Bierutów 2 600 000 260 000 26 000 31.08.2022r. o godz. 12:00 Część powierzchni działki, przeznaczona w MPZP jako grunty rolne, zwolniona jest z podatku VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1, pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022r., poz. 931 ze zm.) . Osoba zamierzająca wziąć udział w przetargu zobowiązana jest złożyć do dnia 16.08.2022r. oświadczenie uczestnictwa w przetargu, do którego muszą być dołączone dokumenty i oświadczenia wymienione w ogłoszeniu o przetargu. W sytuacji wykonywania zadań przez Starostwo Powiatowe w Oleśnicy w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, należy zgłosić wolę złożenia oświadczenia o zgłoszeniu uczestnictwa w przetargu wraz z niezbędnymi dokumentami po numerem tel. (71) 314 01 66 lub (71) 314 01 39 w celu umożliwienia ich osobistego złożenia. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w siedzibie tutejszego urzędu przy ulicy Słowackiego 10 na tablicy ogłoszeń (parter) oraz na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Oleśnicy do dnia 19.08.2022r. Termin wpłaty wadium upływa w dniu 25.08.2022r. na konto Nr 90 9584 0008 2001 0000 9999 0004. Przetarg odbędzie się w dniu 31.08.2022r., o godzinie 12:00 w siedzibie Starostwa, pok. 211, I piętro. Ogłoszenie o przetargu zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu oraz stronie BIP. Informacja tel. (71) 314 01 39, (71) 314 01 66 . Pełna treść ogłoszenia: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-olesnicki/i-przetarg-ustny-ograniczony-na-sprzedaz-dzialki-niezabudowanej-nr-1-am-8-obreb-bierutow Starosta Oleśnicki - Sławomir Kapica Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
zdjecie Szklarska Poręba Data dodania: 14.06.22
Cena: 990000 PLN
Powierzchnia: 2059 m2
Nieruchomość pod zabudowę usługową z zielenią towarzyszącą Działka o powierzchni 2059 m 2 położona w centralnej części Szklarskiej Poręby przy ul. Parkowej to znakomite miejsce na lokalizację działalności w zacisznym miejscu, z widokami na góry Rodzaj nieruchomości: nieruchomość niezabudowana Oznaczenie w ewidencji gruntów i budynków : nr 46/6 obr. 0006 Powierzchnia działki: 2059 m 2 Lokalizacja: w strefie centralnej części miasta przy ul. Parkowej Sytuacja prawna: własność Gminy Szklarska Poręba Nr Księgi wieczystej Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla tej działek oraz dla innych gminnych nieruchomości prowadzi księgę wieczystą KW NR JG1J/00093664/8. Sposób udostepnienia nieruchomości: sprzedaż Tryb nabycia: przetarg ustny nieograniczony Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość znajduje się na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów tzw. „Nowego Centrum” w Szklarskiej Porębie (uchwała Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr XIX/184/19 z dnia 28 listopada 2019 r.). Działka oznaczona jest na rysunku planu symbolem Uz.6 z przeznaczeniem podstawowym jako tereny zabudowy usługowej z zielenią towarzyszącą oraz z przeznaczeniem uzupełniającym: infrastruktura techniczna, lokale mieszkalne, towarzyszące przeznaczeniu podstawowemu, drogi wewnętrzne i parkingi. Obiekty infrastruktury technicznej lokalizowane na wydzielonych działkach nie mogą zajmować więcej niż 10% powierzchni terenu. Linie rozgraniczające tereny o różnych przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania określa rysunek planu. Przez zabudowę usługową z zielenią towarzyszącą należy rozumieć zabudowę służącą działalności z zakres: - gastronomii - kultury i sztuki, rozrywki - sportu i rekreacji - turystyki i hotelarstwa, - ochrony zdrowia i odnowy biologicznej - oświaty i wychowania - opieki społecznej, zlokalizowaną na terenach, których min. 50% powierzchni stanowi zieleń urządzona lub terenowe obiekty sportowe i rekreacyjne, przy czym określa się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 50%. Termin zagospodarowania nieruchomości : brak określenia Istniejące uzbrojenie działka z dojazdem drogą gruntową, w zasięgu energii elektrycznej, wody, kanalizacji, gazu i telefonu. Opis nieruchomości: nieruchomość o nieregularnym kształcie, niezagospodarowana, zadrzewiona i zakrzaczona, na lekkim północno-wschodnim skłonie Informacja o terenach przyległych: położona w sąsiedztwie zabudowy pensjonatowej i mieszkalnej oraz terenów rekreacyjno-sportowych. Cena wywoławcza nieruchomości: 990.000 ,- zł netto (do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%). Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
legenda
Wyszukiwanie
 • wpisz kilka, oddzielając przecinkiem
 • wpisz kilka, oddzielając przecinkiem
 • wpisz kilka, oddzielając przecinkiem
 • wpisz kilka, oddzielając przecinkiem
 • -
 • -
 • -
Dodatkowe opcje rozwiń zwiń
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 • Wyświetlaj oferty
Wyczyść kryteria