Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. × dodaj do ulubionych
garsonierka.pl > lista wyników wyszukiwania
dodaj do autoposzukiwacza

Sposób sortowania:

zdjecie Ostroróg Data dodania: 16.07.22
Cena: 280000 PLN
Cena za m2: 1750 PLN
Powierzchnia: 160 m2
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 7, art. 37 ust. 1 i art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) oraz Zarządzenia Nr 197/22 Wojewody Wielkopolskiego, z dnia 29 kwietnia 2022 r., w sprawie sprzedaży, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej własność Skarbu Państwa zabudowanej nieruchomości położonej w Ostrorogu przy ul. Wronieckiej 4 i Zarządzenia Nr 15/2022 Starosty Szamotulskiego, z dnia 11 maja 2022 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny wywoławczej i wysokości wadium w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości zabudowanej położonej w Ostrorogu, Starosta Szamotulski ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Ostrorogu Przetarg odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2022 r., o godz. 10 30 , w siedzibie Starostwa Powiatowego w Szamotułach, przy ul. Wojska Polskiego 4, w budynku B, sala nr 5. Opis nieruchomości : Nieruchomość jest położona w Ostrorogu, oznaczona ewidencyjnie jako: jednostka ewidencyjna: 302405_4 Ostroróg - miasto, obręb 0001 Ostroróg, ark. m. 1, działka nr 34, o powierzchni 0,0616 ha , zapisana w księdze wieczystej nr PO1A/00010209/7 jako własność Skarbu Państwa . Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest dwukondygnacyjnym budynkiem, wybudowanym w technologii tradycyjnej murowanej, o powierzchni użytkowej 160 m 2 oraz budynkiem garażowym, wykonanym w technologii tradycyjnej murowanej, o powierzchni użytkowej 33 m 2 . Otoczenie działki stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren niezabudowany oraz drogi. Teren nieruchomości nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostroróg (Uchwała Rady Miejskiej w Ostrorogu Nr XXIX/252/2021 z dnia 29 lipca 2021 r.) przedmiotowa działka położona jest na terenie oznaczonym jako tereny wielofunkcyjnej zabudowy miejskiej i podmiejskiej tym zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej, mieszkaniowo - usługowej. Nieruchomość wolna jest od obciążeń na rzecz osób trzecich. Cena wywoławcza wynosi: 280 000,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 ) Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U z 2022 r. poz. 931 ze zm.). Wadium wynosi: 28 000 ,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100) Minimalne postąpienie wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w podanej powyżej wysokości, w pieniądzu, na rachunek bankowy sprzedającego - Powiatu Szamotulskiego, ul. Wojska Polskiego 4, 64-500 Szamotuły, prowadzony przez Bank Spółdzielczy Duszniki nr 83 9072 0002 2004 0410 7149 0001 , w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 12 sierpnia 2022 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Powiatu Szamotulskiego. Przy wpłacie wadium należy wpisać tytuł wpłaty: „Przetarg - Ostroróg, dz. nr 34” oraz dane wpłacającego, które muszą być zgodne z danymi uczestnika przetargu. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru, ewentualnie zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej, w przypadku cudzoziemców - osób prawnych odpis z właściwego rejestru uwierzytelniony przez tłumacza przysięgłego (wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy). Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. W przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonania czynności przetargowych (licytacji) konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, przedkładającego zgodę drugiego małżonka do dokonywania czynności przetargowej - licytacji. Cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), powinien w przypadkach określonych ustawą, przed zawarciem warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości, przedłożyć zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości, pod rygorem utraty wadium. Uczestnik przetargu, przed przystąpieniem do przetargu, obowiązany jest złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz regulaminu przetargu i zaakceptowaniu warunków podanych w ich treści, zapoznaniu się z przedmiotem przetargu, oraz że nie będzie występował z ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia. Termin zawarcia aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu a wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się, bez usprawiedliwienia, w miejscu i w terminie podanym przez sprzedającego w zawiadomieniu, w celu podpisania umowy, Starosta Szamotulski może odstąpić od jej zawarcia. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Cena nieruchomości płatna jest jednorazowo, w pieniądzu, na rachunek bankowy Powiatu Szamotulskiego, najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy sprzedaży. Koszty zawarcia umowy notarialnej związanej z nabyciem własności nieruchomości, w tym koszty sądowe oraz podatkowe, ponosi nabywca. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. Starosta Szamotulski nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów powstałe na skutek prowadzenia prac geodezyjnych. Geodezyjne okazanie granic przez uprawnionego geodetę odbywa się na koszt i staraniem nabywcy. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Istnieje możliwość obejrzenia nieruchomości po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym daty oględzin. Szczegółowe informacje dotyczące zbywanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Szamotułach, przy ul. Wojska Polskiego 4, budynek C, pokoje nr 115 i 113 oraz pod nr tel. 61 29 28 782; 61 29 28 781 w godzinach pracy urzędu. Starosta Szamotulski zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Szamotułach (budynek C, korytarz na I piętrze) i w Urzędzie Miasta i Gminy Ostroróg, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Szamotułach (www.powiat-szamotuly.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Szamotułach oraz w dzienniku internetowym infopublikator.pl, natomiast wyciąg z ogłoszenia został opublikowany w drukowanej prasie lokalnej. Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
zdjecie Data dodania: 08.08.21
Cena: 720000 PLN
Cena za m2: 4768 PLN
Powierzchnia: 151 m2
Zapraszam do zapoznania się z ofertą nowoczesnego i w pełni bezobsługowego domu, zlokalizowanego w malowniczej miejscowości obok Rogoźna. Miejsce dla ludzi ceniących sobie ciszę, spokój i bezpieczeństwo. Idealny dla rodziny z dziećmi oraz osób pragnących wyrwać się z gwaru miasta i zamieszkać w spokojnym, bezpiecznym miejscu. Miejsce dla osób ceniących sobie kontakt z przyrodą, spacery na łonie natury i wycieczki rowerowe. Możesz cieszyć się tym wszystkim, a jednocześnie sprawnie i szybko dojechać do miast leżących w okolicy. Jeżeli poszukujesz oazy z dala od miejskiego zgiełku oraz szukasz domu w pełni wyposażonego, zaaranżowanego i wykończonego z dbałością o każdy szczegół, to ta oferta jest dla Ciebie! L O K A L I Z A C J A - ok. 4 min do Rogoźna, - ok. 15 min do Obornik, - ok. 20 min do Wągrowca, - ok. 45 min do Poznania - w okolicy: pola, lasy, liczne obszary objęte ochroną Natura 2000, rzeka Wełna, sklepy spożywcze, apteki, droga krajowa K-11, - najbliższa szkoła podstawowa w Rogoźnie (codziennie kursujący autobus szkolny) P O W I E R Z C H N I A Całkowita: 151,03 m ² Użytkowa: 114,92 m ² Działki: 1823 m ² U K Ł A D - hall (5,40 m²) - korytarz (11,48 m² ) - kuchnia z jadalnią (17,34 m²) - łazienka (11,18 m²) - pokój dzienny (21,50 m²) - pokój nr 1(13,23 m²) - pokój nr 2 (12,00 m²) - pokój nr 3 (13,44 m²) - przedsionek (3,51 m²) - kotłownia (5,84 m²) - garaż: 2 stanowiska (36,11 m²) K O N D Y G N A C J A Niski parterowy dom bez poddasza S T A N D A R D - wybudowany w 2017 r., - wysoki standard materiałów, - dach płaski pokryty membraną, - okna PCV - pięcioszybowe trzy komorowe, - wszystkie okna posiadają rolety zewnętrzne (sterowane elektrycznie salon i kuchnia), - ogrzewanie podłogowe w całym domu, - w pełni wyposażony aneks kuchenny, (zmywarka, lodówka, płyta indukcyjna, ekspres, pochłaniacz, piekarnik), - każdy pokój wyposażony w szafę wnękową typu komandor, - dwa tarasy, - klimatyzacja, - filtr wodny oraz stacja uzdatniania, - alarm oraz monitoring (możliwość podglądu z telefonu), - robot sprzątający (samo-opróżniający), - robot koszący trawę, - wiata na narzędzia, - ogród wraz z trawnikiem wyposażony w system nawadniania zasilany wodą ze studni, - ogródek warzywny, - teren całkowicie monitorowany oraz ogrodzony, - brama i furtka otwierana elektrycznie, A T U T Y - dom energooszczędny i bezobsługowy, - wyposażenie w cenie, - duży i słoneczny taras, - zadbany i przestronny ogród, - garaż dwu stanowiskowy, - podjazd oraz chodniki z kostki brukowej, - ogrzewanie podłogowe, - garderoba do każdej sypialni, - woda ze studni do podlewania ogrodu, - bliskość terenów zielonych, - bezpieczny system alarmowy, - klimatyzacja, - niskie koszty użytkowania, M E D I A - ogrzewanie gazowe (piec gazowy dwu funkcyjny), - prąd, - woda miejska, - woda ze studni - służy wyłącznie do podlewania ogrodu, - szambo 10 m3, Zapraszam na prezentacje. Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
zdjecie Poznań Data dodania: 15.07.21
Cena: 930000 PLN
Cena za m2: 4043 PLN
Powierzchnia: 230 m2
Na sprzedaż dom położony na poznańskim Umultowie przy ul. Rubinowej w bliskim sąsiedztwie lasu nadwarciańskiego. Składa się z parteru, pierwszego piętra oraz poddasza użytkowego o łącznej powierzchni 230m2 w skład którego wchodzi 6 pokoi, 4 łazienki, 2 kuchnie, kotłownia oraz garaż. Dom został wybudowany w 2003 roku zaprojektowany z myślą o dużej rodzinie. Mimo swojego ogromu, dom jest niezwykle przytulny. Z uwagi na wyjątkowo korzystne usytuowanie względem stron świata (północ, południe, zachód), wpada do niego dużo naturalnego światła. Budynek cechuje funkcjonalny układ pomieszczeń oraz praktyczny układ każdej z kondygnacji. Znajduje się na działce o powierzchni 400m2. - UKŁAD DOMU - PARTER: - duży salon (ok. 44m2) z wyjściem do ogrodu - jadalnia - kuchnia - WC - kotłownia - przedpokój z wydzielonym przedsionkiem od strony głównych drzwi zewnętrznych I. PIĘTRO: - duża sypialnia z wyjściem na balkon oraz wejściem do pokoju kąpielowego - łazienka z prysznicem - pokój ok. 10,5m2 - pokój ok. 13,5m2 - przedpokój / klatka schodowa PODDASZE UŻYTKOWE: - pokój ok. 26m2 - pokój ok.15m2 - pokój 15m2 - kuchnia - przedpokój / klatka schodowa Okolica jest wyjątkowo cicha i spokojna. Działka gruntu zlokalizowana jest w sąsiedztwie domów mieszkalnych jednorodzinnych z bliskim dostępem do lasu oraz Warty. - INFORMACJE DODATKOWE - - ogrzewanie gazowe piecem gazowym dwufunkcyjnym - kominek z cyrkulacją ciepłego powietrza na salon, 4 pokoje i 2 łazienki - dach o konstrukcji drewnianej pokryty dachówką - stolarka okienna: PCV - instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacyjna, gazowa, c.o. - wszystkie meble widoczne na zdjęciach mogą zostać w domu na prośbę przyszłego nabywcy - środek domu oraz elewacja odmalowana ok. 2 lata temu - czujniki ruchu - ochrona - rodzaj własności: pełna własność Serdecznie polecam i zapraszam na prezentację ! Cena : 930 000zł Jesteśmy z Tobą od prezentacji do przekazania kluczy. Sprawnie przygotujemy dla Ciebie dokumenty do zakupu, a z naszym doradcą finansowym wybierzesz najlepszą ofertę kredytu. Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
zdjecie Kiekrz Data dodania: 16.06.21
Cena: 495000 PLN
Cena za m2: 6314 PLN
Powierzchnia: 78.4 m2
Na sprzedaż dom w zabudowie bliźniaczej w Kiekrzu przy ul. Muzealnej położony na działce o powierzchni 338m2. Dom umiejscowiony jest w ślepej uliczce przy zabytkowym wiatraku. W sąsiedztwie znajdują się domy jednorodzinne. Spokojna i urokliwa okolica z bliskim dostępem do terenów zielonych i jeziora Kierskiego ok 1 km. Wygodny dostęp do pełnej infrastruktury niezbędnej do codziennego życia, to niewątpliwie zalety tej lokalizacji (sklepy oraz liczne punkty handlowo usługowe, szkoła, kościół, poczta ok 1,5km, przystanek autobusowy ok 1 km). Doskonałe połączenie z trasą S11. Łączna powierzchnia domu to 78,38m2 na którą składa się : PARTER - 42,79m2 - Salon z otwartą kuchnią i wyjściem na taras - ok. 35m2 - Wiatrołap - 2,89m2 - Pomieszczenie gospodarcze - 3,75m2 - WC - 1,15m2 PIĘTRO - 35,67m2 - I sypialna - 8,37m2 - II sypialnia - 9,08m2 - III sypialnia - 5,61m2 - Łazienka - 3,32m2 - Komunikacja - 9,29m2 Dom wybudowany został z najlepszej jakości materiałów, z dbałością o każdy szczegół. Funkcjonalny projekt i rozkład pomieszczeń pozwalają na komfortowe codzienne życie. Parter domu to część dzienna z otwartym salonem i kuchnią. Z salonu jest bezpośrednie wyjście na ogród. Na piętrze znajdują się trzy sypialnie i łazienka. Dom posiada również pomieszczenie na strychu. Miejsce postojowe na dwa samochody. Możliwość wybrania sobie rodzaju i wzoru kostki brukowej. Ogrodzenie panelowe. Ogrzewanie piecem gazowym dwufunkcyjnym. Na całym parterze ogrzewanie podłogowe, na piętrze tylko w łazience. Reszta pomieszczeń ogrzewana przez grzejniki. W oknach zamontowane rolety zewnętrzne. Bliźniak do objęcia od zaraz :) Cena : 495 000zł Serdecznie polecam i zapraszam na prezentację ! Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
zdjecie Poznań Data dodania: 16.06.21
Cena: 490000 PLN
Cena za m2: 6250 PLN
Powierzchnia: 78.4 m2
Na sprzedaż dom w zabudowie bliźniaczej w Kiekrzu przy ul. Muzealnej położony na działce o powierzchni 293m2. Dom umiejscowiony jest w ślepej uliczce przy zabytkowym wiatraku. W sąsiedztwie znajdują się domy jednorodzinne. Spokojna i urokliwa okolica z bliskim dostępem do terenów zielonych i jeziora Kierskiego ok 1 km. Wygodny dostęp do pełnej infrastruktury niezbędnej do codziennego życia, to niewątpliwie zalety tej lokalizacji (sklepy oraz liczne punkty handlowo usługowe, szkoła, kościół, poczta ok 1,5km, przystanek autobusowy ok 1 km). Doskonałe połączenie z trasą S11. Łączna powierzchnia domu to 78,38m2 na którą składa się : PARTER - 42,79m2 - Salon z otwartą kuchnią i wyjściem na taras - ok. 35m2 - Wiatrołap - 2,89m2 - Pomieszczenie gospodarcze - 3,75m2 - WC - 1,15m2 PIĘTRO - 35,67m2 - I sypialna - 8,37m2 - II sypialnia - 9,08m2 - III sypialnia - 5,61m2 - Łazienka - 3,32m2 - Komunikacja - 9,29m2 Dom wybudowany został z najlepszej jakości materiałów, z dbałością o każdy szczegół. Funkcjonalny projekt i rozkład pomieszczeń pozwalają na komfortowe codzienne życie. Parter domu to część dzienna z otwartym salonem i kuchnią. Z salonu jest bezpośrednie wyjście na ogród. Na piętrze znajdują się trzy sypialnie i łazienka. Dom posiada również pomieszczenie na strychu. Miejsce postojowe na dwa samochody. Możliwość wybrania sobie rodzaju i wzoru kostki brukowej. Ogrodzenie panelowe. Ogrzewanie piecem gazowym dwufunkcyjnym. Na całym parterze ogrzewanie podłogowe, na piętrze tylko w łazience. Reszta pomieszczeń ogrzewana przez grzejniki. W oknach zamontowane rolety zewnętrzne. Bliźniak do objęcia od zaraz :) Cena : 490 000zł Serdecznie polecam zapraszam na prezentację ! Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
legenda
Wyszukiwanie
 • wpisz kilka, oddzielając przecinkiem
 • wpisz kilka, oddzielając przecinkiem
 • wpisz kilka, oddzielając przecinkiem
 • wpisz kilka, oddzielając przecinkiem
 • -
 • -
 • -
 • -
Dodatkowe opcje rozwiń zwiń
 • -
 • -
 • -
  •  
  •  
  •  
  •  
 • Wyświetlaj oferty
Wyczyść kryteria