Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. × dodaj do ulubionych
garsonierka.pl > lista wyników wyszukiwania
dodaj do autoposzukiwacza

Sposób sortowania:

zdjecie Szklarska Poręba Data dodania: 28.01.21
Cena: 590000 PLN
Cena za m2: 1748 PLN
Powierzchnia: 337.5 m2
UWAGA!! Zmiana terminu przetargu oraz nowy termin wpłaty wadium Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujący przetarg ustny nieograniczony Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej wolnostojącym, dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym w złym stanie technicznym, o powierzchni użytkowej 337,5 m 2 i o powierzchni zabudowy 226 m 2 położonej w strefie pośredniej Szklarskiej Poręby przy ul. Izerskiej 24 w granicach działki gruntu nr 149/4 obr. 0001 o powierzchni 1451 m 2 . Działka o nieregularnym kształcie, nieogrodzona, niezagospodarowana, położona na południowym skłonie, z rozległą panoramą na góry, w sąsiedztwie terenów zielonych. Nieruchomość z przeciętnym dojazdem (utrudniony szczególnie odcinek 200 m dojazdu drogą szutrową), z dostępem do energii elektrycznej (z przebiegiem sieci ze słupem nad częścią działki) i sieci wodociągowej . W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolami: Bz (tereny rekreacyjno-wypoczynkowe), B (tereny mieszkaniowe). Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla tej nieruchomości i innych nieruchomości gminnych prowadzi księgę wieczystą KW NR JG1J/00092493/1. W chwili sprzedaży dla nieruchomości zostanie założona nowa księga wieczysta. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości: nieruchomość znajduje się na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie Białej Doliny w Szklarskiej Porębie (uchwała Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr LXII/673/18 z dnia 28 września 2018 r.) i oznaczona jest na rysunku planu symbolem MN,MP.3 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; tereny zabudowy pensjonatowej - z przeznaczeniem podstawowym jako: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; tereny zabudowy pensjonatowej oraz z przeznaczeniem uzupełniającym: a) tereny zabudowy usługowej; b) infrastruktura techniczna; c) drogi wewnętrzne i parkingi; d) wody powierzchniowe śródlądowe - cieki i zbiorniki wodne. Obiekty infrastruktury technicznej lokalizowane na wydzielonych działkach nie mogą zajmować więcej niż 10% powierzchni terenu. Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania określa rysunek planu. Termin zagospodarowania nieruchomości : brak określenia . Cena wywoławcza nieruchomości : 590.000,- zł, Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku od towarów i usług. Wadium: 10% ceny wywoławczej nieruchomości. Minimalne postąpienie: w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych. Ogólne warunki przetargu: Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu (w złotych) wadium na konto Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie w Santander Bank Polska S.A. 1 Oddział w Szklarskiej Porębie nr konta: 03 1090 1984 0000 0001 0081 0039 w terminie do dnia 07.05.2021 r. W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub banków wpłatę należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miejskiego w określonym w ogłoszeniu terminie. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt IV niniejszego ogłoszenia Burmistrz Szklarskiej Poręby może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Przed otwarciem przetargu komisji przetargowej należy przedłożyć: - dokument to ż samo ś ci, - dowód wniesienia wadium, - w przypadku osób fizycznych zamierzaj ą cych naby ć nieruchomo ść w zwi ą zku z prowadzon ą działalno ś ci ą gospodarcz ą - aktualne za ś wiadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalno ś ci Gospodarczej RP, - w przypadku osób prawnych oraz innych podmiotów nie posiadaj ą cych osobowo ś ci prawnej a podlegaj ą cych rejestracji - aktualny odpis z Krajowego Rejestru S ą dowego b ą d ź aktualną informację z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru S ą dowego oraz wła ś ciwe pełnomocnictwa osób reprezentuj ą cych podmiot, - notarialne pełnomocnictwo w przypadku występowania w przetargu przez pełnomocnika, - oświadczenie uczestnika o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości oraz warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, oświadczenie uczestnika, że nabywając nieruchomość nie będzie żądał od Gminy Szklarska Poręby świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, - małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pisemną zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości z własnoręcznym podpisem tego małżonka, poświadczonym przez notariusza (lub pracownika właściwego urzędu). Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O miejscu i terminie zawarcia umowy nabycia nieruchomości w formie aktu notarialnego osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona pisemnie, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Korzystanie z wszelkich urz ą dze ń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obci ąż a całkowicie nabywc ę nieruchomo ś ci. Istniej ą ce na nieruchomo ś ci urz ą dzenia infrastruktury technicznej i komunalnej mog ą by ć wykorzystywane przez nabywc ę tylko i wył ą cznie na warunkach okre ś lonych przez dysponenta tych urz ą dze ń . W przypadku, gdy przebiegaj ą ce sieci i urz ą dzenia wyst ę puj ą ce na nieruchomo ś ci koliduj ą z realizacj ą zamierzonej inwestycji nabywca zobowi ą zany jest do ich przeło ż enia własnym kosztem i staraniem w uzgodnieniu z jednostkami bran ż owymi i wła ś cicielami sieci. Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Jeleniej Górze z dnia 26 lutego 1980 r., nr A/1815/611/3 miasto Szklarska Poręba zostało wpisane do rejestrów zabytków jako obszar urbanistyczny. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości. Koszty aktu notarialnego, opłatę sądową i wznowienia granic przedmiotowej nieruchomości ponosi nabywca. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed podpisaniem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zezwolenie to jest wymagane. Burmistrz Szklarskiej Poręby może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów. Przetarg odbędzie się w dniu 10 maja 2021 r. o godz. 13 00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2 Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tut. Urzędu, pokój nr 11 lub telefonicznie (75) 75 47 710 lub (75) 75 47 715. Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów dostępne są również w internecie pod adresem: www.szklarskaporeba.pl Szklarska Poręba, dnia 25 stycznia 2021 r. (zmiana z 06.04.2021 r.) Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tut. Urzędu, pokój nr 11 lub telefonicznie (75) 75 47 710 lub (75) 75 47 715. Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
zdjecie Lubin Data dodania: 19.11.20
Cena: 950000 PLN
Cena za m2: 5441 PLN
Powierzchnia: 174.6 m2
Dom wolnostojący o pow. 165 m2 z garażem wolnostojący o pow. 60 m2 w Lubina Otoczony zadbanym ogrodem z systemem nawadniającym o powierzchni 28,5 ar na którą składają się współczesne nasadzenia, byliny, drzewa i krzewy kwitnące. PARTER: wyposażona w zabudowę kuchenną ze sprzętem AGD półotwarta kuchnia z przesuwnymi drzwiami z drewna bukowego o po.10,8 m2 oraz z spiżarką o po. 2,5 m2 jadalnia jednoprzestrzennie połączoną z salonem o pow. 40 m2 z którego wychodzi się na taras o po. 40 m2 z którego rozpościera się malowniczy widok na ogród. gabinet który może również służyć jako pokój o pow.12,7 m2 pomieszczenie gospodarczo techniczne o pow. 8,9 m2 z piecem , wyposażony w zabudowę kuchenną , wannę . wc dla gości hol wejściowy o po. 5,9 z szafą w zabudowie przedsionek wejściowy o pow. 3,5 m2 przedsionek wyjściowy na ogród o pow. 2,2 m2 PIĘTRO: duża sypialnia o pow. 21,6 m2 z wyjściem na balkon z własną garderobą i łazienką z wanną z hydromasażem o pow. 7,8 m2 dwie sypialnie o pow. 13,3 m2 i 12,3 m2 garderoba o pow.2,0 m2 łazienka wyposażona w natrysk, wannę, umywalkę i wc o pow. 7,6 m2 hall o pow. 11,7 m2 STANDARDY WYKOŃCZENIA: ​​​​​okna i parapety drewniane drewniane drzwi przesuwne bukowe drzwi Porta podłoga parter - parkiet bukowy na pierwszym piętrze - deska barlinecka ogrzewanie podłogowe w łazienkach, kuchni oraz w przedpokoju rolety antywłamaniowe alarm schody bukowe na ścianach gładzie nawodnienie ogrodu garaż 60 m2 z dwoma bramami i pomieszczeniem gospodarczym z osobnym wejściem. Cena 950 tyś. Do negocjacji ! KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI Zapraszam na prezentacje Joanna Wermuth-Kosiek tel: 790 590 355 FILAR NIERUCHOMOŚCI Lubin, ul. Kisielewskiego 3, Ustronie IV (wejście od ul. Jana Pawła II - naprzeciw marketu LIDL) Naszym klientom oferujemy : - GWARANCJĘ KORZYSTNEJ CENY - jeśli znajdą Państwo naszą nieruchomość w innym biurze z niższą ceną, i zgłoszą nam to - my gwarantujemy w 100%, że u nas kupią Państwo korzystniej !!! - GWARANCJĘ BEZPIECZNEJ TRANSAKCJI - nasze transakcje objęte są ochroną ubezpieczeniową przez T U HESTIA S.A, co daje naszym klientom pełne bezpieczeństwo prawne. Naszą wiedzę dodatkowo potwierdził Minister Infrastruktury nadając nam Licencję Państwową . - KORZYSTNY KREDYT HIPOTECZNY - z indywidualnie dobraną ratą kredytu najlepszą na rynku. Oferujemy bezpłatne doradztwo i pomoc w uzyskaniu kredytu - udzielamy również szeroką pomoc po podpisaniu umowy kredytowej - załatwiamy za klientów hipoteki i podatki. Nasza wiedza, profesjonalizm, zawodowe podejście do pracy pośrednika a także specjalistyczny sprzęt i zaawansowane narzędzia marketingowe pozwalają nam na wypromowanie naszych nieruchomości ponad konkurencję. FILAR NIERUCHOMOŚCI - największe regionalne biuro w Lubinie, jesteśmy z Państwem od 21 lat. ZAUFAJ PROFESJONALISTOM - czekamy na Ciebie w naszej placówce : FILAR NIERUCHOMOŚCI Lubin, ul. Kisielewskiego 3, Ustronie IV Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
zdjecie Data dodania: 29.10.20
Cena: 900000 PLN
Cena za m2: 4091 PLN
Powierzchnia: 220 m2
Duży dom 220 m2 garaż wolnostojący 3,4 km od Lubina Otoczony własnym sadem o powierzchni 27 ar na który składa się okazały starodrzew, współczesne nasadzenia, byliny, drzewa i krzewy kwitnące. Wyjątkowy klimat w pięknym zakątku zapewni drewniana altana z której roztacza się widok na urokliwy ogród. Piękny dom w stylu dworkowym położony zaledwie 4 minuty od Lubina w miejscowości Księginice . PARTER: wyposażona w zabudowę kuchenną drewnianą ze sprzętem AGD półotwarta kuchnia na salon z kamiennym kominkiem z płaszczem wodnym , na który składa się część wypoczynkowa oraz jadalniana z której wychodzi się na zadaszony taras z którego rozpościera się malowniczy widok na ogród. jasny pokój gościnny z wyjściem na taras sypialnia pokój idealnie nadający się na gabinet łazienka dla gości wyposażona w natrysk, umywalkę, bidet i wc wc dla gości hol wejściowy z szafą w zabudowie pomieszczenie gospodarczo techniczne z piecem gazowym PIĘTRO: duża sypialnia z wyjściem na zadaszony balkon z widokiem na ogród pomieszczenie gospodarcze przystosowane jako pralnia dwie duże sypialnie łazienka wyposażona w natrysk, wannę, umywalkę i wc Na posesji posadowiony jest garaż wolnostojący z pomieszczeniem gospodarczym Na bogato zagospodarowanej działce znajduje się wymurowana studnia z wodą służącą do podlewania ogrodu. Posesja w całości ogrodzona , wjazd przesuwną bramą z napędem elektrycznym. STANDARDY WYKOŃCZENIA: ​​​​​okna PCV w kolorze drewna drewniane drzwi w całym domu znajduje się niedawno cyklinowany parkiet - deska barlinecka ogrzewanie podłogowe w łazienkach, kuchni oraz w przedpokoju rolety antywłamaniowe alarm schody dębowe na ścianach gładzie Cena 900 tyś. Do negocjacji ! KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI Zapraszam na prezentacje Joanna Wermuth-Kosiek tel: 790 590 355 FILAR NIERUCHOMOŚCI Lubin, ul. Kisielewskiego 3, Ustronie IV (wejście od ul. Jana Pawła II - naprzeciw marketu LIDL) Naszym klientom oferujemy : - GWARANCJĘ KORZYSTNEJ CENY - jeśli znajdą Państwo naszą nieruchomość w innym biurze z niższą ceną, i zgłoszą nam to - my gwarantujemy w 100%, że u nas kupią Państwo korzystniej !!! - GWARANCJĘ BEZPIECZNEJ TRANSAKCJI - nasze transakcje objęte są ochroną ubezpieczeniową przez T U HESTIA S.A, co daje naszym klientom pełne bezpieczeństwo prawne. Naszą wiedzę dodatkowo potwierdził Minister Infrastruktury nadając nam Licencję Państwową . - KORZYSTNY KREDYT HIPOTECZNY - z indywidualnie dobraną ratą kredytu najlepszą na rynku. Oferujemy bezpłatne doradztwo i pomoc w uzyskaniu kredytu - udzielamy również szeroką pomoc po podpisaniu umowy kredytowej - załatwiamy za klientów hipoteki i podatki. Nasza wiedza, profesjonalizm, zawodowe podejście do pracy pośrednika a także specjalistyczny sprzęt i zaawansowane narzędzia marketingowe pozwalają nam na wypromowanie naszych nieruchomości ponad konkurencję. FILAR NIERUCHOMOŚCI - największe regionalne biuro w Lubinie, jesteśmy z Państwem od 21 lat. ZAUFAJ PROFESJONALISTOM - czekamy na Ciebie w naszej placówce : FILAR NIERUCHOMOŚCI Lubin, ul. Kisielewskiego 3, Ustronie IV Zobacz Wirtualny Spacer: https://panoramy.galactica.pl/virgo/286663 Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
zdjecie Data dodania: 13.10.20
Cena: 665000 PLN
Cena za m2: 5684 PLN
Powierzchnia: 117 m2
NOWY DOM W OBORZE Położony w bardzo dobrej lokalizacji, komfortowy, wykończony zgodnie z najnowszymi trendami. Na parterze zlokalizowano : - przestronny, jasny salon z wyjściem na duży taras i działkę z której rozciąga się widok na południową stronę ( duża przestrzeń oraz prywatność - brak bezpośredniej zabudowy naprzeciw ) - kuchnię wyposażoną w meble w zabudowie wraz ze sprzętem AGD jednoprzestrzenne połączoną z jadalnią i salonem - łazienkę z prysznicem i WC - dodatkowy pokój - hol - garaż - przedpokój Na piętro prowadzą podświetlane drawnianie dębowe schody . PRZESTRZEŃ PIĘTRA (pozbawiona skosów) OBEJMUJE : - sypialnię rodziców z garderobą i balkonem - dwa pokoje dziecięce ( każdy z wyjściem na wspólny balkon) - dużą łazienkę z wanną, WC oraz dwoma umywalkami Dom w zabudowie szeregowej, energooszczędny. Generuje bardzo niskie koszty eksploatacji. STANDARD WYKOŃCZENIA: panele oraz gres na podłogach gładzie gipsowe nowoczesne meble kuchenne w zabudowie wraz ze sprzętem AGD: lodówka, zmywarka, płyta gazowa, piekarnik elektryczny drewniane podświetlane schody dębowe CO gazowe , piec z zasobnikiem (podłogowe : na parterze + łazienka na górze) podwieszane sufity zagospodarowana działka brama garażowa na pilota Cena 665 tys. do negocjacji!!! Kupujący nie płaci prowizji. Tel. Mariusz Zimnica tel. 668 114 971 FILAR NIERUCHOMOŚCI Lubin, ul. Kisielewskiego 3, Ustronie IV (wejście od ul. Jana Pawła II - naprzeciw marketu LIDL) Naszym klientom oferujemy : - GWARANCJĘ KORZYSTNEJ CENY - jeśli znajdą Państwo naszą nieruchomość w innym biurze z niższą ceną, i zgłoszą nam to - my gwarantujemy w 100%, że u nas kupią Państwo korzystniej !!! - GWARANCJĘ BEZPIECZNEJ TRANSAKCJI - nasze transakcje objęte są ochroną ubezpieczeniową przez T U HESTIA S.A, co daje naszym klientom pełne bezpieczeństwo prawne. Naszą wiedzę dodatkowo potwierdził Minister Infrastruktury nadając nam Licencję Państwową . - KORZYSTNY KREDYT HIPOTECZNY - z indywidualnie dobraną ratą kredytu najlepszą na rynku. Oferujemy bezpłatne doradztwo i pomoc w uzyskaniu kredytu - udzielamy również szeroką pomoc po podpisaniu umowy kredytowej - załatwiamy za klientów hipoteki i podatki. Nasza wiedza, profesjonalizm, zawodowe podejście do pracy pośrednika a także specjalistyczny sprzęt i zaawansowane narzędzia marketingowe pozwalają nam na wypromowanie naszych nieruchomości ponad konkurencję. FILAR NIERUCHOMOŚCI - największe regionalne biuro w Lubinie, jesteśmy z Państwem od 21 lat. ZAUFAJ PROFESJONALISTOM - czekamy na Ciebie w naszej placówce : FILAR NIERUCHOMOŚCI Lubin, ul. Kisielewskiego 3, Ustronie IV (wejście od ul. Jana Pawła II - naprzeciw marketu LIDL) Zobacz Wirtualny Spacer: https://panoramy.galactica.pl/virgo/283357 Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Katarzyna Krakowska-Zimnica (licencja nr: 7577) Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
zdjecie Data dodania: 13.10.20
Cena: 930000 PLN
Cena za m2: 2325 PLN
Powierzchnia: 400 m2
DWOREK PO GENERALNYM REMONCIE otoczony własnym zabytkowym parkiem o powierzchni 73 ara, na który składa się liczny okazały starodrzew, współczesne nasadzenia, byliny ,drzewa i krzewy kwitnące. Wyjątkowy klimat w pięknym zakątku, w sąsiedztwie lasu - oaza spokoju i odpoczynku. (istnieje możliwość dodatkowo dokupienia przylegającego gruntu budowlano - leśnego o pow. 3,11 ha ) Klimatyczna rezydencja położona zaledwie 15 minut od Lubina - miejscowość Trzmielów Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego 282 m 2 na którą składa się: PARTER wysoki na 3,20 m dwu częściowy salon z marmurowym kominkiem, o pow 64,8 m 2 na który składa się część wypoczynkowa oraz jadalniana z której rozpościera się malowniczy widok na ogród. kuchnia wyposażona w zabudowę kuchenną w stylu angielskim wraz ze sprzętem AGD. jasny pokój gościnny o pow.19 m 2 . łazienka dla gości wyposażona w natrysk, wc i umywalkę. dwu poziomowe pomieszczenie gospodarcze (pierwszy poziom wyposażony w piec na paliwo stałe, drugi poziom wyposażony w piec gazowy z zasobnikiem. hol wejściowy z szafą w zabudowie. drugi doświetlony oknami hol wejściowy od strony ogrodu z wyjściem na zadaszony taras o pow.22 m 2 z którego roztacza się widok na urokliwy ogród oraz monumentalny starodrzew. PIĘTRO duża jasna sypialnia o pow.23 m 2 wyposażona w szafy w zabudowie , garderobę o pow.11 m 2 oraz prywatną łazienkę z wanną, umywalką, wc oraz pralką i suszarką. sypialnia o pow.16 m 2 z dużą zabudową wnękową sypialnia o pow.16 m 2 jasna doświetlona oknem łazienka wykończona w stylu angielskim, wyposażona w wannę, natrysk, wc oraz dwie umywalki. doświetlony oknem hol z wyjściem przeszklonymi drzwiami na górny taras z widokiem na park oraz las. Na posesji posadowiony jest dwustanowiskowy wolnostojący garaż o pow.56 m 2 z wjazdem szeroką bramą na pilota - nad garażem znajduje strych gospodarczy. Na bogato zagospodarowanej działce wykopana jest własna studnia z hydrofornią oraz drewutnia. Posesja w całości ogrodzona, wjazd przesuwną bramą z napędem elektrycznym. Nieruchomość przeszła generalny remont, wymienione zostały wszystkie instalację, dach, okna, tynki, schody, stropy, drzwi wewnętrzne i zewnętrzne wraz z ościeżnicami, centralne ogrzewanie, docieplenie-elewacja. Cena 930 tys do negocjacji - Kupujący nie płaci prowizji do biura. Zapraszam na prezentację, Joanna Wermuth-Kosiek tel.790 590 355 Więcej informacji o ofercie i podobnych ofert znajdziesz na naszej stronie: nieruchomosci.lubin.pl/oferty FILAR NIERUCHOMOŚCI Lubin, ul. Kisielewskiego 3, Ustronie IV (wejście od ul. Jana Pawła II - naprzeciw marketu LIDL) Zobacz Wirtualny Spacer: https://panoramy.galactica.pl/virgo/267719 Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
zdjecie Lubin Data dodania: 09.10.20
Cena: 790000 PLN
Cena za m2: 3160 PLN
Powierzchnia: 250 m2
Dom wolnostojący na os. Ustronie - działka 4,5 ara. Powierzchnia całkowita około 250 m2 powierzchnia użytkowa około 240 m2. Budynek z możliwością wynajmu pokoi umieszczonych w części piwnicznej. Parter: wiatrołap, przedpokój, dwie sypialnie, duży salon z wyjściem na taras, łazienka z wc (wanna z hydromasażem), kuchnia. Piętro: przedpokój, trzy pokoje , salon z wyjściem na duży balkon, łazienka z wc, kuchnia z wyjściem na balkon Piwnica: 5 pomieszczeń gospodarczych z czego 3 mogą być użytkowane jako pokoje gdyż mają dostęp do łazienek lub można je zlikwidować i przywrócić garaż. Oferta idealna dla dwupokoleniowej rodziny a umieszczone w piwnicy pokoje mogą być wynajmowane i generować dodatkowy dochód. Cicha i spokojna okolica. Standardy wykończenia: - budynek po termomodernizacji - okna nowszego typu z drewna wraz z roletami zewnętrznymi - drewniane schody - meble kuchenne : jeden zestaw dębowych, drugi z forniru egzotycznego-obydwa zestawy wraz z agd : zmywarka, piekarnik, płyta i okap - węzeł ciepłowniczy wymieniony 2,5 roku temu - instalacja elektryczna miedziana - gładzie na ścianach i sufitach w pokojach, łazienki w glazurze - dach robiony 5 lat temu Działka ogrodzona, obsadzona drzewami owocowymi, na działce znajduje się nieduży basen. Wydanie do 2 m-cy od zapłaty ceny. Więcej informacji o ofercie i podobnych ofert znajdziesz na naszej stronie: nieruchomosci.lubin.pl/oferty Cena 790 tys. zł do negocjacji. KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI ! Zapraszam na prezentację, Irena Wiszniowska tel. 793 298 935 FILAR NIERUCHOMOŚCI Lubin, ul. Kisielewskiego 3, Ustronie IV (wejście od ul. Jana Pawła II - naprzeciw marketu LIDL) Naszym klientom oferujemy : - GWARANCJĘ KORZYSTNEJ CENY - jeśli znajdą Państwo naszą nieruchomość w innym biurze z niższą ceną, i zgłoszą nam to - my gwarantujemy w 100%, że u nas kupią Państwo korzystniej !!! - GWARANCJĘ BEZPIECZNEJ TRANSAKCJI - nasze transakcje objęte są ochroną ubezpieczeniową przez T U HESTIA S.A, co daje naszym klientom pełne bezpieczeństwo prawne. Naszą wiedzę dodatkowo potwierdził Minister Infrastruktury nadając nam Licencję Państwową . - KORZYSTNY KREDYT HIPOTECZNY - z indywidualnie dobraną ratą kredytu najlepszą na rynku. Oferujemy bezpłatne doradztwo i pomoc w uzyskaniu kredytu - udzielamy również szeroką pomoc po podpisaniu umowy kredytowej - załatwiamy za klientów hipoteki i podatki. Nasza wiedza, profesjonalizm, zawodowe podejście do pracy pośrednika a także specjalistyczny sprzęt i zaawansowane narzędzia marketingowe pozwalają nam na wypromowanie naszych nieruchomości ponad konkurencję. FILAR NIERUCHOMOŚCI - największe regionalne biuro w Lubinie, jesteśmy z Państwem od 21 lat. ZAUFAJ PROFESJONALISTOM - czekamy na Ciebie w naszej placówce : FILAR NIERUCHOMOŚCI Lubin, ul. Kisielewskiego 3, Ustronie IV (wejście od ul. Jana Pawła II - naprzeciw marketu LIDL) Więcej informacji o ofercie i podobnych ofert znajdziesz na naszej stronie: nieruchomosci.lubin.pl/oferty Cena ….. KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI ! Zapraszam na prezentację, Irena Wiszniowska tel. 793 298 935 FILAR NIERUCHOMOŚCI Lubin, ul. Kisielewskiego 3, Ustronie IV (wejście od ul. Jana Pawła II - naprzeciw marketu LIDL) Naszym klientom oferujemy : - GWARANCJĘ KORZYSTNEJ CENY - jeśli znajdą Państwo naszą nieruchomość w innym biurze z niższą ceną, i zgłoszą nam to - my gwarantujemy w 100%, że u nas kupią Państwo korzystniej !!! - GWARANCJĘ BEZPIECZNEJ TRANSAKCJI - nasze transakcje objęte są ochroną ubezpieczeniową przez T U HESTIA S.A, co daje naszym klientom pełne bezpieczeństwo prawne. Naszą wiedzę dodatkowo potwierdził Minister Infrastruktury nadając nam Licencję Państwową . - KORZYSTNY KREDYT HIPOTECZNY - z indywidualnie dobraną ratą kredytu najlepszą na rynku. Oferujemy bezpłatne doradztwo i pomoc w uzyskaniu kredytu - udzielamy również szeroką pomoc po podpisaniu umowy kredytowej - załatwiamy za klientów hipoteki i podatki. Nasza wiedza, profesjonalizm, zawodowe podejście do pracy pośrednika a także specjalistyczny sprzęt i zaawansowane narzędzia marketingowe pozwalają nam na wypromowanie naszych nieruchomości ponad konkurencję. FILAR NIERUCHOMOŚCI - największe regionalne biuro w Lubinie, jesteśmy z Państwem od 21 lat. ZAUFAJ PROFESJONALISTOM - czekamy na Ciebie w naszej placówce : FILAR NIERUCHOMOŚCI Lubin, ul. Kisielewskiego 3, Ustronie IV (wejście od ul. Jana Pawła II - naprzeciw marketu LIDL) Zobacz Wirtualny Spacer: https://panoramy.galactica.pl/virgo/255879 Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Katarzyna Krakowska-Zimnica (licencja nr: 7577) Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
legenda
Wyszukiwanie
 • wpisz kilka, oddzielając przecinkiem
 • wpisz kilka, oddzielając przecinkiem
 • wpisz kilka, oddzielając przecinkiem
 • wpisz kilka, oddzielając przecinkiem
 • -
 • -
 • -
 • -
Dodatkowe opcje rozwiń zwiń
 • -
 • -
 • -
  •  
  •  
  •  
  •  
 • Wyświetlaj oferty
Wyczyść kryteria