Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. × dodaj do ulubionych
garsonierka.pl > lista wyników wyszukiwania

Ilość znalezionych ogłoszeń: 8779

dodaj do autoposzukiwacza

Sposób sortowania:

zdjecie Wałcz Data dodania: 17.04.21
Cena: 285000 PLN
Powierzchnia: 6552 m2
OGŁOSZENIE O CZWARTYM PRZETARGU Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2 tel. (0-59) 841 28 92, fax. (0-59) 841 32 61 działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Burmistrz Miasta Wałcz zapraszają do czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie na własność nieruchomość na terenie Podstrefy „Wałcz” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza. W skład mienia objętego drugim przetargiem wchodzi następująca nieruchomość stanowiąca własność Gminy Miejskiej Wałcz. Lp Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia (ha) Cena wywoławcza netto (zł) Wadium (zł) Postąpienie minimalne (zł) 1. Działka nr 5660/3 O pow. 0.6552 ha 285.000,00 zł (obniżona o 5%) 28.000,00 zł 2850,00 zł (nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych) Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Wałczu obręb 0001, powiat Wałcz, województwo zachodniopomorskie, w okolicy ul. Kołobrzeskiej - droga wojewódzka nr 163, dla której prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Wałczu nr KO1W/00033842/8. Dział III i IV księgi wieczystej bez obciążeń. Dojazd do nieruchomości bezpośredni od strony drogi gminnej - działka nr 5660/5. Klasyfikacja gruntu: RIVb i RV. Nieruchomość usytuowana jest w bliskim sąsiedztwie zrealizowanej obwodnicy miasta Wałcz - S10. Nieruchomość posiada możliwość podłączenia się do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej po uzyskaniu uzgodnień z gestorem sieci. Gaz i energia elektryczna biegną w drodze publicznej ul. Kołobrzeska. Możliwość uzyskania warunków podłączenia u gestorów sieci. Teren nieruchomości objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ( Uchwała nr VII/SLIII/345/18 Rady Miasta Wałcz z dnia 18.07.2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz dla terenu położonego pomiędzy ulicami Kołobrzeską i Nowomiejską (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018r. poz. 3870). Zgodnie z zapisami planu teren objęty planem znajduje się w granicach: Obszaru Natura 2000 PLB300012 - „Puszcza nad Gwdą”; Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy”; Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 125. Zgodnie z planem nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem 1UP - teren zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Zgodnie z planem: dopuszcza się lokalizację: obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, b) budynków usługowych, c) budynków biurowo-administracyjnych i socjalnych, d) budynków garażowo-gospodarczych, e) zbiorników retencyjnych i przeciwpożarowych, f) parkingów, g) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, h) dojść, dojazdów i stanowisk postojowych, i) zieleni izolacyjnej; ustala się wskaźniki zagospodarowania terenu: wskaźnik intensywności zabudowy: maksymalny - 1,40, minimalny - 0,001, maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 70%, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 5%; ustala się zasady kształtowania zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, maksymalna wysokość: obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, budynków usługowych oraz budynków biurowo - administracyjnych i socjalnych - nie więcej niż 16,0 m, budynków garażowo-gospodarczego - nie więcej niż 6,0 m, dopuszcza się podpiwniczenie budynków, geometria głównych połaci dachowych - dowolna. Zgodnie z zapisami w/w planu miejscowego zakazuje się na terenie nieruchomości lokalizowania: zakładów produkcji chemicznej, w tym farmaceutycznej, elektrowni, w tym elektrowni wiatrowych, jądrowych oraz elektrociepłowni, zakładów przetwarzania i składowania paliw jądrowych lub odpadów promieniotwórczych, zakładów przetwórstwa celulozy, składowisk odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych oraz instalacji do ich odzyskiwania, unieszkodliwiania lub utylizacji, przedsięwzięć związanych z chowem i hodowlą zwierząt, biogazowni, wytwórni mas asfaltowych, koksowni, zakładów związanych z pierwotnym i wtórnym wytopem surówki żelaza lub stali surowej, w tym instalacje do ciągłego odlewania stali, instalacji do prażenia lub spiekania rud metali, zakładów związanych z wydobywaniem azbestu lub instalacji do przetwarzania azbestu lub produktów zawierających azbest; Dodatkowe informacje: Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terenie Podstrefy „Wałcz” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ponosić będzie opłatę za świadczenie usług na rzecz Zarządzającego- bliższych informacji udziela się w Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. pod numerem 59 840-11-74, Istnieje możliwość uzyskania przez przedsiębiorcę decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, w przypadku spełnienia kryteriów, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz. U. z 2018, poz. 1713). W przypadku uzyskania decyzji o wsparciu opłata za świadczenie usług na rzecz PARR S.A. zostanie indywidualnie ustalona w oparciu o parametry inwestycji. W przypadku nieuzyskania decyzji o wsparciu Oferent zobowiązany będzie ponosić miesięczną opłatę za zarządzanie i administrowanie strefą w wysokości 0,10 zł/m2 nieruchomości do dnia 31.12.2026r. zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994r.o specjalnych strefach ekonomicznych - Zarządcy Strefy służy prawo pierwokupu w zakresie prawa własności i użytkowania wieczystego nieruchomości położonych na obszarze strefy ekonomicznej, dla nieruchomości brak jest badań geotechnicznych gruntu - brak informacji na temat rodzaju gruntu, poziomu wód gruntowych i przydatności gruntu pod zabudowę. Nabywca przed nabyciem lub zainwestowaniem może wykonać badania geologiczne we własnym zakresie i na własny koszt (za zgodą właściciela), na terenie nieruchomości nie były prowadzone badania dotyczące występowania niewybuchów, z planem miejscowym można się zapoznać w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Środowiska Urzędu Miasta Wałcz pokój nr 203 lub 205, tel. 67 258 44 71 w. 44, nieruchomość jest zadrzewiona. W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącym drzewostanem, nabywca uzyska zezwolenie na wycinkę drzew zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokona ich wycinki na własny koszt, nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków zgodnym z wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Miejska Wałcz nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. przez nieruchomość mogą przebiegać sieci uzbrojenia podziemnego niezinwentaryzowane. Nabywca zapewni służbom specjalistycznym swobodny dostęp do sieci. Niezbędną infrastrukturę do funkcjonowania obiektu, nabywca wykona we własnym zakresie w porozumieniu z właścicielami sieci. Pierwszy przetarg odbył się 18.09.2020r., drugi przetarg odbył się 26.11.2020r., trzeci przetarg odbył się 12.03.2021r. Przetarg odbędzie się 28 maja 2021r. w Urzędzie Miasta Wałcz Pl. Wolności 1 w sali Nr 109 o godzinie 11:00 Osoby wyrażające chęć wzięcia udziału w przetargu winny wpłacić wadium w wysokości 28.000,00 zł na konto Gminy Miejskiej Wałcz Nr 38 1240 3712 1111 0000 4363 6633 PKO S.A. I O/Wałcz. Ustalona kwota wadium musi znaleźć się na koncie Gminy najpóźniej dnia 21 maja 2021r. Wadium wniesione po terminie nie będzie uwzględnione, Postąpienie nie może być niższe niż 2.850,00 zł. (nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych). Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23% zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium. Warunki dodatkowe udziału w przetargu: osoba fizyczna będąca uczestnikiem przetargu, winna stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście i przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika takiej osoby za okazaniem dokumentu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie, upoważniającego do uczestnictwa w przetargu. W sytuacji, gdy nieruchomość nabywana będzie w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, a w przetargu uczestniczy jeden z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody (oryginał) współmałżonka lub złożenie do protokołu oświadczenia osoby przystępującej do przetargu o wyrażeniu zgody małżonka na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego; W przypadku rozdzielności majątkowej, na wpłacie winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość; Powyższe dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. spółki cywilne uczestniczące w przetargu winny być reprezentowane w terminie i miejscu przetargu przez wspólnika dysponującego dokumentem tożsamości i oryginałem pełnomocnictwa notarialnego do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez wszystkich wspólników. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika spółki cywilnej posiadającego dowód tożsamości i oryginał pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie udzielonego przez wszystkich wspólników spółki cywilnej; podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego będący uczestnikiem przetargu, reprezentowany jest przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w jego imieniu zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Osoba ta lub osoby winny stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście z dokumentem tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika podmiotu podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego za okazaniem dowodu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w imieniu tego podmiotu, zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie z art. 41 ustawy o gospodarce nieruchomościami organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dani odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Gmina Miejska Wałcz unieważni przetarg jeżeli: wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym Gminy, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub postępowanie jest obarczone wadą uniemożlwiającą zawarcie umowy notarialnej. Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej lub nikt nie wpłaci wadium wówczas przetarg zakończy się wynikiem negatywnym. Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu będzie doliczony podatek VAT 23%. Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega w całości zapłacie nie później niż dzień przed dniem zawarcia umowy notarialnej warunkowej, prawo pierwokupu przysługuje Zarządcy Strefy Ekonomicznej. Koszty zawarcia umów notarialnych (warunkowej i przeniesienia własności), odtworzenie punktów granicznych nieruchomości, usunięcia z działki zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją ponosi Nabywca. Przy wpłacie wadium, na dowodzie wpłaty należy określić nieruchomość poprzez podanie numeru. W przypadku jeśli wpłata następuje z konta innej osoby niż nabywająca nieruchomość, na dowodzie wpłaty wadium należy również podać imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Wałcz. Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 4330) Gmina zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania również w sytuacji, gdy zawarcie umowy nie będzie możliwe z uwagi na utrudnienia związane z trwaniem stanu zagrożenia epidemicznego. Bliższych informacji udziela się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Wałcza, pokój nr 115 lub telefonicznie pod numerem 67 258-44-71 w. 30. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie PARR S.A. Słupsk ul. Obrońców Wybrzeża 2, ponadto na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wałcza Pl. Wolności 1. Ogłoszenie opublikowano na stronach internetowych: www.bip.walcz.pl w zakładce sprzedaż nieruchomości - przetargi na sprzedaż/dzierżawę nieruchomości, www.sse.słupsk.pl oraz w dzienniku Puls Biznesu. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zmianami). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miejską Wałcz można uzyskać na stronie www.bip.walcz.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”. Zapraszamy do udziału w przetargu Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
zdjecie Goleniów Data dodania: 17.04.21
Cena: 98670 PLN
Powierzchnia: 3300 m2
https://www.kerner-nieruchomosci.pl Polecamy Państwu działkę rolną o powierzchni: 3300 m2, położoną w miejscowości Niewiadowo, gm. Goleniów w odległości ok.12 km od Goleniowa, 50 km od Szczecina i 50 km od morza (Międzyzdroje). Działka znajduje się w kompleksie 4 działek. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działki przeznaczone będą pod budownictwo mieszkaniowe. Powierzchnie 3 sąsiednich działek oscylują w przedziale: 3260 - 3531 m2. Istnieje możliwość podzielenia na mniejsze areały. Działki położone przy ścianie lasu, dojazd drogą asfaltową a następnie gruntową. Media na działce: przyłącze energetyczne. Oferta dla osób ceniących ciszę i spokój, bardzo dobry dojazd do Szczecina, Goleniowa, Nowogardu i nad morze. Okoliczne lasy to tereny atrakcyjne turystycznie, w pobliżu znajduje się leśne jezioro Czerńsko. Cena do negocjacji. Polecamy i Zapraszamy na Prezentację. KERNER NIERUCHOMOŚCI mgr Dawid Kerner 72-100 Goleniów ul. Konstytucji 3 Maja 51/3a Mobile GSM: 500 700 758 https://www.kerner-nieruchomosci.pl Nieruchomości Goleniów | Sprzedaj Nieruchomość | Kup Nieruchomość DRONHOME.PL "z nami zobaczysz więcej". USŁUGI DRONEM - FOTOGRAFIA LOTNICZA: Zdjęcia, filmy, panoramy sferyczne 360, transmisje (relacje) "na żywo", spoty reklamowe, wesela, imprezy, ochrona (monitoring), inspekcje wizualne budynków, budowli, obiektów, zdjęcia i filmy firmowe, produktowe, współpraca z deweloperami, biurami nieruchomości, geodetami, rolnikami do monitorowania upraw i inne usługi związane z użyciem bezzałogowych statków powietrznych (dronów). https://www.dronhome.pl "widzimy więcej...możemy więcej...". Jesteśmy także na: Facebook https://www.facebook.com/KernerRealEstate/ Instagram https://www.instagram.com/kernernieruchomosci/ Twitter https://twitter.com/kernerestate/ #goleniów #goleniow #nieruchomości #nieruchomosci #realestate #forsale #nasprzedaż #nasprzedaz #domy #mieszkania #lokale #działki #dzialki #grunty #magazyny #hale #obiektykomercyjne #nawynajem #forrent #inwestycje #kernernieruchomosci #dronhome #nowogard #szczecin #stargard #zachodniopomorskie #poland #vipoffer #nieruchomościgoleniów #nieruchomoscigoleniow #mieszkanienasprzedaż #mieszkanienasprzedaz #domynasprzedaż #domynasprzedaz #działkinasprzedaż #dzialkinasprzedaz #magazynynasprzedaż #magazynynasprzedaz #halenasprzedaż #halenasprzedaz #restauracje #hotele #noclegi #pokoje #kwatery #kwaterypracownicze #kupno #sprzedaż #sprzedaz #najem #wynajem #podnajem #zamiana #flip #deweloper #developer #biuro #biuronieruchomości #biuronieruchomosci #agencja #agencjanieruchomosci #agencjanieruchomości #agencjaobrotunieruchomościami #agencjaobrotunieruchomosciami #realestateagency ::oferta eksportowana z programu mediaRent::
zdjecie Nidzica Data dodania: 13.04.21
Cena: 96200 PLN
Powierzchnia: 1066 m2
Nidzica, 09 kwietnia 2021 r. GMKR.6840.13.2020 BURMISTRZ NIDZICY OGŁASZA kolejny (trzeci) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w obrębie 4 m. Nidzica, KW OL1N/00009484/1, oznaczonej jako działka numer: 9/3 o pow. 0,1066 ha, opis użytku: Bp . Działka położona na obrzeżach strefy centralnej miasta, przy ul. Ogrodowej. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa handlowo-usługowa oraz garażowa. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość nie jest wyposażona w elementy infrastruktury technicznej. Sieć elektroenergetyczna i kanalizacyjna w ulicy Ogrodowej. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta. Ukształtowanie terenu korzystne. W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Nidzica działka położona na obszarze oznaczonym symbolem C-195 KS przeznaczonym pod parking samochodowy, z dopuszczeniem zabudowy garażowej w przypadku uzyskania odstępstwa w ograniczeniu zagospodarowania terenu zgodnie z przepisami Prawa wodnego oraz C-53 KX (1,15% powierzchni nieruchomości) z przeznaczeniem pod ciąg pieszy. Ponad 80% powierzchni działki położona jest na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, w związku z czym obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu terenu zgodnie z przepisami Prawa wodnego. Szczegółowe ustalenia dotyczące przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy nieruchomości zawiera ww. miejscowy plan dostępny na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Plany, strategie, opracowania oraz nidzica.intergis.pl. Niezależnie od podanych wyżej informacji nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka. Na nieruchomości nie ma ustanowionych obciążeń. Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 96 200,00 zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 17 988,62 zł (siedemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych 62/100). Wadium w wysokości: 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych 00/100). Minimalne postąpienie : o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej na rachunek Gminy Nidzica. Nabywca ponosi dodatkowe koszty w postaci kosztów notarialnych i opłat sądowych, płatnych w dniu podpisania umowy notarialnej. Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się 11 lutego 2021 r., natomiast drugi 25 marca 2021 r. Przetarg odbędzie się dnia 18 maja 2021 roku o godzinie 10 00 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz). W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, jeżeli w terminie do 13 maja 2021 r. wpłacą na rachunek Gminy Nidzica w PKO BP S.A. Regionalne Centrum Korporacyjne w Olsztynie nr 66 1020 3613 0000 6402 0004 8454 wa dium (w pieniądzu). Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku Gminy najpóźniej w dniu 13 maja 2021 r. - pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Wpłacone wadium: 1. zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu, 2. nie podlega zwrotowi w przypadku nieprzystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży, w terminie określonym przez organizatora przetargu, 3. podlega niezwłocznie zwrotowi - uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania bądź zamknięcia przetargu. Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać ze sobą: dowód tożsamości oraz w przypadku małżeństw - pisemną zgodę współmałżonka na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy ma ona zostać nabyta do małżeńskiego majątku wspólnego, a do przetargu przystępuje tylko jeden ze współmałżonków lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego. Osoba występująca w imieniu uczestnika przetargu powinna okazać się pełnomocnictwem upoważniającym ją do dokonywania czynności przetargowych. Pełnomocnictwo winno zostać udzielone na piśmie w obecności pracownika Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy lub przedłożone z notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu. Firmy lub Spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami. W przypadku, gdy w wyniku przetargu, kandydatem na nabywcę nieruchomości zostanie wyłoniony cudzoziemiec wówczas jest on zobowiązany przed zawarciem umowy notarialnej do okazania zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na zasadach i trybie określonym w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia. W przypadku nie przedłożenia wymaganego zezwolenia wpłacone wadium przepada, a przetarg zostaje unieważniony. Okazanie punktów granicznych nieruchomości następuje na wniosek przyszłego właściciela w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od podpisania aktu notarialnego. Po tym terminie okazanie granic nastąpi wyłącznie na koszt nabywcy. Przetarg ma formę przetargu ustnego nieograniczonego i zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.). Właściciel zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Tekst ogłoszenia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz opublikowany na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Ogłoszenia o przetargach oraz www.nidzica.pl w zakładce: Przetargi > Ogłoszenia o przetargach Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod numerem 89 625 07 44 do dnia 13 maja 2021 r. Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
zdjecie Pasym Data dodania: 13.04.21
Cena: 49000 PLN
Powierzchnia: 1067 m2
Pasym, dnia 08.04.2021 r. BURMISTRZ MIASTA PASYM ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntow ej położon ej w Pasymiu przy ul. Warszawskiej, przeznaczon e j na działalność usługową, oznaczon ej w ewidencji gruntów obrębu nr 4 miasta Pasym jako działk a : - nr 408 o pow. 1067 m 2 - cena wywoławcza wynosi 49 000,00 zł. Sprzedaż nieruchomości jest objęta podatkiem VAT w wysokości 23%. Należna kwota podatku zostanie doliczona do ceny nieruchomości wylicytowanej w przetargu. Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Szczytnie dla ww. działk i prowadzi księgę wieczystą KW Nr OL1S/00046729/6. Działka graniczy z drogą krajową nr 53, dostępność komunikacyjna z ul. Warszawskiej. Tranzyt z drogi nr 7 z Nidzicy lub Olsztynka na Mazury, w kierunku Mrągowa, Mikołajek, Ruciane Nida, Ostrołęki, Łomży, Białegostoku oraz z Olsztyna odbywa się przez drogę krajową nr 53, w sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości Działka o kształcie nieregularnym, teren falisty. Część działki porośnięta roślinnością bagienną. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Pasymiu Nr XXVII/180/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2013 r. poz. 2565, przedmiotowa działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem B41U - tereny zabudowy usługowej. Powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 400 m 2 . W ewidencji gruntów działka sklasyfikowana jest jak grunty orne (RIVa). Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie jest przedmiotem zobowiązań i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu. zabudowy Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się dnia 17.05.2021 r. w pokoju nr 7 Urzędu Miasta i Gminy Pasym o g odz. 8 : 3 0 . W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne i inne podmioty które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej netto na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Pasym w Banku Spółdzielczym Szczytno Oddział Pasym nr 32 8838 1060 2009 0600 0101 0003 w terminie do dnia 10.05.2021 r. z oznaczeniem numeru działki. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Miasta Pasym najpóźniej 10.05.2021 r. - pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej: dowód wniesienia wadium, oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym, formalno-prawnym i stanem zagospodarowania nieruchomości przedmiotu przetargu i nieniesieniu z tego tytułu żadnych zastrzeżeń, oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń w przypadku osób fizycznych - dokument tożsamości (dowód tożsamości lub paszport), a w przypadku reprezentowania innej osoby dodatkowo pełnomocnictwo, w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - odpis z KRS (w przypadku podmiotu niewpisanego do KRS aktualny dokument potwierdzający status tego podmiotu, sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed przetargiem ) i dokument tożsamości osób reprezentujących podmiot a w przypadku pełnomocników - dokument tożsamości i pełnomocnictwa upoważniające do reprezentacji podmiotu, w przypadku wspólników spółki cywilnej - dokumenty tożsamości wspólników, umowę spółki cywilnej, a w przypadku pełnomocników - dokument tożsamości i pełnomocnictwa upoważniające do reprezentacji podmiotu, w przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, w przypadku udziału w przetargu jednego z małżonków, zobowiązane są do przedłożenia pełnomocnictwa udzielonego przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2086) do dokonania czynności prawnej prowadzącej do odpłatnego nabycia potrzebna jest zgoda drugiego małżonk a w przypadku wspólności ustawowej. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy prze drugiego małżonka. W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać stosowny dokument. Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Wzory ww. oświadczeń dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu, ul. Rynek 8, 12-130 Pasym, pok. 14 w godzinach pracy Urzędu oraz poniżej ogłoszenia o przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Cena osiągnięta w przetargu, po zaliczeniu wadium, płatna będzie jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Pasym. Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wydanie nieruchomości nastąpi wraz z podpisaniem aktu notarialnego. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Osoba ustalona na nabywcę, ponosi koszty notarialne i sądowe związane ze spisaniem umowy notarialnej. Uchylenie się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej, spowoduje odstąpienie sprzedającego i utratę wpłaconego wadium. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończeniu przetargu. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Rozwoju Gminy Urzędu Miasta Pasym pokój nr 14, tel. (0-89) 621-20-11 wew. 34, e-mail: nieruchomosci@pasym.pl. Działka do sprzedaży oznaczona krzyżykiem Burmistrz Miasta Pasym /-/ Cezary Łachmański … ..........................., dnia...................................... ...................................................................................... IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO ..................................................................................... ZAMIESZKAŁY (-A) ...................................................................................... LEGITYMUJĄCY (-A) SIĘ ...................................................................................... NUMER PESEL OŚWIADCZENIE Oświadczam, że zapoznałem/łam się ze stanem faktycznym, formalno-prawnym i stanem zagospodarowania nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr………..……… ., obr. geod………………………………, gm. Pasym i nie wnoszę z tego tytułu żadnych zastrzeżeń. ………………………………………….. podpis …..........................., dnia...................................... ...................................................................................... IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO ..................................................................................... ZAMIESZKAŁY (-A) ...................................................................................... LEGITYMUJĄCY (-A) SIĘ ...................................................................................... NUMER PESEL OŚWIADCZENIE Oświadczam, że zapoznałem/łam się z warunkami przetargu ogłoszonego na dzień …..................... przez Burmistrza Miasta Pasym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr ……………………………., obr. geod……………………………., gm. Pasym i nie wnoszę z tego tytułu żadnych zastrzeżeń. ………………………………………….. podpis Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
zdjecie Data dodania: 30.03.21
Cena: 11000 PLN
Powierzchnia: 20190 m2
Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert w konkursie ofert, którego przedmiotem jest sprzedaż prawa własności: - nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki nr 2807 i 2809 o obszarze odpowiednio 0,9821 ha i 1,0369 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Łubno, gminie Dynów w powiecie rzeszowskim, województwie Podkarpackim za cenę nie niższą niż 11.000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych). Operat szacunkowy jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa w godz. 9.00 - 16.00 po uprzednim umówieniu się na termin oględzin oraz w aktach sprawy sygn. akt: XIX GUp 32/20 w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa. Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 11.000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych). Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 27 kwietnia 2021 roku do godz. 16.00 na adres biura syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do biura syndyka. Oferta, która wpłynęła do biura syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 kwietnia 2021 roku o godzinie 10.00 w biurze syndyka przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa. Szczegółowy regulamin zawierający warunki składania ofert na nabycie nieruchomości i uczestnictwa w konkursie ofert dostępny jest w biurze syndyka oraz na stronie internetowej www.syndycy.com.pl w zakładce licytacje/nieruchomości. Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
zdjecie Olkusz Data dodania: 25.03.21
Cena: 141000 PLN
Powierzchnia: 637 m2
Poniższa informacja nie jest ofertą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Nieruchomości niezabudowane, położone przy ul. Ks. Prał. H. Januchty w Olkuszu przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu. Przedmiotem sprzedaży jest 6 odrębnych nieruchomości budowlanych składających się z działek o numerach: - działka nr 1231/5 o powierzchni 500m2 wraz z działką nr 1232/8 o powierzchni 137m2- łącznie 637m2, - działka nr 1231/6 o powierzchni 500m2 wraz z działką nr 1232/9 o powierzchni 143m2- łącznie 643m2, - działka nr 1231/7 o powierzchni 500m2 wraz z działką nr 1232/10 o powierzchni 159m2- łącznie 659m2, - działka nr 1231/9 o powierzchni 500m2 wraz z działką nr 1232/11 o powierzchni 159m2 - łącznie 659m2, położonych w Olkuszu przy ul. Ks. Prał. H. Januchty. Nieruchomości położone są w otoczeniu terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w sąsiedztwie kościoła. Nieruchomości są niezabudowane, nie ogrodzona, porośnięte trawą i krzewami. Dostęp do mediów od ul. Jasnej oraz ul. Miłej. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio z drogi publicznej asfaltowej - ulicy Ks.Prał.H.Januchty. Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części dzielnicy północnej Olkusza w rejonie ul. Księdza Prałata Henryka Januchty, zatwierdzoną Uchwałą Nr XL/680/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 2 października 2018r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 7074) działki znajdują się w terenie oznaczonym symbolem: „1.M/U” oraz „2.M/U” - opisanym jako: „ Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub wielorodzinnej z towarzyszącą zabudową usługową”. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu, jako 6 odrębnych nieruchomości. Ceny wywoławcze do przetargu ogłoszonego na dn. 20.04.2021 netto wynoszą : - działka nr 1231/5 wraz z działką nr 1232/8 - łącznie 637m2: 141 000,00zł ., - działka nr 1231/6 wraz z działką nr 1232/9 - łącznie 643m2: 139 000,00 zł ., - działka nr 1231/7wraz z działką nr 1232/10 - łącznie 659m2: 145 000,00zł ., - działka nr 1231/9 waz z działką nr 1232/11 - łącznie 659m2: 142 000,00zł., Pełny tekst ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Olkusz obok pok. 207, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu www.umig.olkusz.pl w dziele Nieruchomości oraz na stronie internetowej www.bip.malopolska.pl/umigolkusz w dziale: zamówienia publiczne i ogłoszenia różne. Bliższe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 8.00 - 15.00, pok.125, tel. 32 626 01 25. Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
zdjecie Olkusz Data dodania: 25.03.21
Cena: 80000 PLN
Powierzchnia: 677 m2
Poniższa informacja nie jest ofertą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Nieruchomość niezabudowana, położona przy ul. Wiejskiej w Olkuszu przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana stanowiąca działkę nr 2020/2 o pow. 677 m2, położona przy ul. Wiejskiej w Olkuszu. Nieruchomość położona jest w pośredniej strefie miasta. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dalsze otoczenie zabudowa wielorodzinna. Działka jest niezabudowana i ogrodzona z trzech stron ogrodzeniami nieruchomości sąsiednich. Powierzchnia równa, porośnięta trawą, krzewami oraz samosiejkami. Nieruchomość o regularnym kształcie prostokąta, posiada dostęp do drogi publicznej oraz dostęp do infrastruktury technicznej: wodociągowej, energetycznej i gazowej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wschodniej części dzielnicy północnej Olkusza, zatwierdzonym Uchwałą Nr XIII/131/2003 Rady Miejskiej w Olkuszu, z dnia 25.06.2003r. (Dz. U. Woj. Mał. Nr 247 z 2003r., poz 2910) - działka nr 2020/2 w południowej części znajduje się w terenie oznaczonym symbolem - „13.MJU” - opisanym jako : „ Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi” natomiast w północnej części znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „1RO” - opisanym jako: „ Tereny ogrodów ”, ponadto w granicy terenu górniczego ZGH Bolesław. Cena wywoławcza do przetargu ogłoszonego na dn. 27.04.2021 wynosi: 80 000,00zł., (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych) . Pełny tekst ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu www.umig.olkusz.pl w dziele Nieruchomości oraz www.bip.malopolska.pl/umigolkusz w dziale: zamówienia publiczne i ogłoszenia różne. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w godzinach od 8.00 do 15.00 w pokoju 125, tel. 32 6260125. Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
zdjecie Data dodania: 22.03.21
Cena: 192003 PLN
Powierzchnia: 3512 m2
Nidzica, 18 marca 2021 r. GMKR.6840.20.2020 BURMISTRZ NIDZICY OGŁASZA II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica, położonych w obrębie Jabłonka, gm. Nidzica, KW OL1N/00008106/1, oznaczonych jako: działka nr 488 o pow. 0,3512 ha, opis użytku: ŁV 0,2103 ha, PsVI 0,0408 ha, RV 0,0919 ha, RVI 0,0082 ha. Nieruchomość niezabudowana, położona w miejscowości Jabłonka, gm. Nidzica, w odległości ok. 20 km na północny-wschód od Nidzicy. Działka położona w północnej strefie zabudowy wsi. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa i letniskowa oraz jezioro Omulew (w odległości ok. 200 m). Dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej, a na odcinku ok. 250 m drogą gruntową. Działka posiada dostęp do powiatowej drogi publicznej Nr 1603 N poprzez drogi dojazdowe oznaczone w miejscowym planie symbolem II/KD.D.12 (dz. nr 347 i 486) oraz dojazdy oznaczone w miejscowym planie symbolem 15/10.2.KDW.X (dz. nr 475/1). Kształt działki regularny, korzystny do zagospodarowania. Przez południowo-wschodnią część nieruchomości przebiega podziemny kabel niskiego napięcia. działka nr 490 o pow. 0,0929 ha, opis użytku: ŁV 0,0017 ha, RV 0,0245 ha, RVI 0,0667 ha. Nieruchomość niezabudowana, położona w miejscowości Jabłonka, gm. Nidzica, w odległości ok. 20 km na północny-wschód od Nidzicy. Działka położona w północnej strefie zabudowy wsi. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa i letniskowa oraz jezioro Omulew (w odległości ok. 170 m). Dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej, a na odcinku ok. 300 m drogą gruntową. Działka posiada dostęp do powiatowej drogi publicznej Nr 1603 N poprzez drogi dojazdowe oznaczone w miejscowym planie symbolem II/KD.D.12 (dz. nr 347 i 486) oraz dojazdy oznaczone w miejscowym planie symbolem 15/10.2.KDW.X (dz. nr 475/1). Kształt działki regularny, korzystny do zagospodarowania. działka nr 492 o pow. 0,1624 ha, opis użytku: RV 0,1100 ha, ŁV 0,0524 ha. Nieruchomość niezabudowana, położona w miejscowości Jabłonka, gm. Nidzica, w odległości ok. 20 km na północny-wschód od Nidzicy. Działka położona w północnej strefie zabudowy wsi. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa i letniskowa oraz jezioro Omulew (w odległości ok. 170 m). Dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej, a na odcinku ok. 300 m drogą gruntową. Działka posiada dostęp do powiatowej drogi publicznej Nr 1603 N poprzez drogi dojazdowe oznaczone w miejscowym planie symbolem II/KD.D.12 (dz. nr 347 i 486) oraz dojazdy oznaczone w miejscowym planie symbolem 15/10.2.KDW.X (dz. nr 475/1). Kształt działki regularny, korzystny do zagospodarowania. Nieruchomości nie są uzbrojone w elementy infrastruktury technicznej, położone w zasięgu oddziaływania sieci elektroenergetycznej. Zaopatrzenie w: wodę z indywidualnego ujęcia, jako rozwiązanie tymczasowe do czasu wybudowania sieci wodociągowej; kanalizację z indywidualnego systemu gromadzenia lub oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych - zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, jako rozwiązanie tymczasowe do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej; energię energetyczną z sieci energetycznej na warunkach określonych przez gestora sieci. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wikno, Jabłonka, Natać Wielka, Natać Mała gmina Nidzica: działki nr 488 i 492 położone są na terenie oznaczonym symbolem II/ML.15 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę letniskową z dopuszczeniem lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, usług turystycznych w formie kempingów i pól namiotowych, z czego: ponad połowa powierzchni działki nr 488 oraz północna część działki nr 492 stanowią teren wydzielenia wewnętrznego - 15/3.1 gdzie obowiązuje zakaz zabudowy oraz zagospodarowanie jako powierzchni biologicznie czynnej roślinnością zapewniającą stabilizację stoków; działka nr 490 położona jest na terenie oznaczonym symbolem II/ML.15 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę letniskową z dopuszczeniem lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, usług turystycznych w formie kempingów i pól namiotowych. Szczegółowe ustalenia dotyczące przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy nieruchomości zawiera ww. miejscowy plan dostępny na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Plany, strategie, opracowania oraz nidzica.intergis.pl. Niezależnie od podanych wyżej informacji nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka. Na nieruchomościach nie ma ustanowionych obciążeń. Nieruchomości nie są przedmiotem zobowiązań. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: działka nr 488 - 192 003,00 zł (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzy złote 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 35 903,00 zł (trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset trzy złote 00/100); działka nr 490 - 102 090,00 zł (sto dwa tysiące dziewięćdziesiąt złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 19 090,00 zł (dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt złotych 00/100); działka nr 492 - 103 320,00 zł (sto trzy tysiące trzysta dwadzieścia złotych 00/100), w tym podatek VAT 23% w kwocie 19 320,00 zł (dziewiętnaści tysięcy trzysta dwadzieścia złotych 00/100). Wadium w wysokości: 29 000,00 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych 00/100) dla działki nr 488 oraz 16 000,00 zł (szesnaście tysięcy złotych 00/100) dla działek nr: 490 i 492 osobno dla każdej działki, ze wskazaniem w tytule przelewu jej numeru. Minimalne postąpienie : o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej na rachunek Gminy Nidzica. Nabywca ponosi dodatkowe koszty w postaci kosztów notarialnych i opłat sądowych, płatnych w dniu podpisania umowy notarialnej. Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 09 marca 2021 r. Przetarg odbędzie się dnia 27 kwietnia 2021 roku o godzinie 10 00 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz). W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, jeżeli w terminie do 22 kwietnia 2021 r. wpłacą na rachunek Gminy Nidzica w PKO BP S.A. Regionalne Centrum Korporacyjne w Olsztynie nr 66 1020 3613 0000 6402 0004 8454 wa dium (w pieniądzu). Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku Gminy najpóźniej w dniu 22 kwietnia 2021 r. - pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Wpłacone wadium: 1. zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu, 2. nie podlega zwrotowi w przypadku nieprzystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży, w terminie określonym przez organizatora przetargu, 3. podlega niezwłocznie zwrotowi - uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania bądź zamknięcia przetargu. Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać ze sobą: dowód tożsamości oraz w przypadku małżeństw - pisemną zgodę współmałżonka na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy ma ona zostać nabyta do małżeńskiego majątku wspólnego, a do przetargu przystępuje tylko jeden ze współmałżonków lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego. Osoba występująca w imieniu uczestnika przetargu powinna okazać się pełnomocnictwem upoważniającym ją do dokonywania czynności przetargowych. Pełnomocnictwo winno zostać udzielone na piśmie w obecności pracownika Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy lub przedłożone z notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu. Firmy lub Spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami. W przypadku, gdy w wyniku przetargu, kandydatem na nabywcę nieruchomości zostanie wyłoniony cudzoziemiec wówczas jest on zobowiązany przed zawarciem umowy notarialnej do okazania zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na zasadach i trybie określonym w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia. W przypadku nie przedłożenia wymaganego zezwolenia wpłacone wadium przepada, a przetarg zostaje unieważniony. Przetarg ma formę przetargu ustnego nieograniczonego i zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.). Właściciel zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Tekst ogłoszenia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz opublikowany na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Ogłoszenia o przetargach oraz www.nidzica.pl w zakładce: Przetargi > Ogłoszenia o przetargach Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod numerem 89 625 07 44 do dnia 22 kwietnia 2021 r. Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
zdjecie Data dodania: 22.03.21
Cena: 1580000 PLN
Powierzchnia: 13213 m2
Syndyk masy upadłości Banku Spółdzielczego w Nadarzynie z siedzibą w Nadarzynie zaprasza do składania ofert w konkursie ofert, którego przedmiotem jest sprzedaż prawa własności: - niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej we wsi Książenice, powiat grodziski, ul. Mazowiecka i Al. Sadowa, obręb 0019 Książenice, woj. mazowieckie, składającej się z działek ewidencyjnych nr 141/10, 141/11, 141/12, 141/13, 141/14, 141/15, 141/16, 141/18, 141/19, 141/20, 141/21 i 141/22 o łącznej powierzchni 13.213 m² - niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej we wsi Książenice, powiat grodziski, ul. Mazowiecka i Al. Sadowa, obręb 0019 Książenice, woj. mazowieckie, składającej się z działek ewidencyjnych nr 92/1, 92/2, 92/3, 92/4 o łącznej powierzchni 6.230 m² - niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej we wsi Książenice, powiat grodziski, ul. Mazowiecka i Al. Sadowa, obręb 0019 Książenice, woj. mazowieckie, składającej się z działki ewidencyjnej nr 141/17 o powierzchni 2.170 m² za cenę nie niższą niż 1.580.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych). Operat szacunkowy jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka Lechosława Kochańskiego - ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa w godz. 9.00 - 16.00 po uprzednim umówieniu się na termin oględzin oraz w aktach sprawy sygn. akt: XVIII GUp 121/19 w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa. Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 1.580.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych). .Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 27 kwietnia 2021 roku do godz. 16.00 na adres biura syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do biura syndyka. Oferta, która wpłynęła do biura syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 kwietnia 2021 roku o godzinie 9.30 w biurze syndyka przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa. Szczegółowy regulamin zawierający warunki składania ofert na nabycie nieruchomości i uczestnictwa w konkursie ofert dostępny jest w biurze syndyka oraz na stronie internetowej www.syndycy.com.pl w zakładce licytacje/nieruchomości. Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
zdjecie Puławy Data dodania: 22.03.21
Cena: 150000 PLN
Powierzchnia: 20000 m2
Syndyk masy upadłości Banku Spółdzielczego w Nadarzynie z siedzibą w Nadarzynie zaprasza do składania ofert w konkursie ofert, którego przedmiotem jest sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Puławach, powiat puławski, ul. Szwedzka, obręb 0003, Wólka Profecka, woj. lubelskie, składającej się z działki ewidencyjnej nr 552/2 o powierzchni 20.000 m², za cenę nie niższą niż 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Operat szacunkowy jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka Lechosława Kochańskiego - ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa w godz. 9.00 - 16.00 po uprzednim umówieniu się na termin oględzin oraz w aktach sprawy sygn. akt: XVIII GUp 121/19 w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa. Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 27 kwietnia 2021roku do godz. 16.00 na adres biura syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do biura syndyka. Oferta, która wpłynęła do biura syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 kwietnia 2021 roku o godzinie 9.00 w biurze syndyka przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa. Szczegółowy regulamin zawierający warunki składania ofert na nabycie nieruchomości i uczestnictwa w konkursie ofert dostępny jest w biurze syndyka oraz na stronie internetowej www.syndycy.com.pl w zakładce licytacje/nieruchomości. Operat szacunkowy dotyczący nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii syndyka - ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa (tel. 22 639 45 55) Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
legenda
Wyszukiwanie
 • wpisz kilka, oddzielając przecinkiem
 • wpisz kilka, oddzielając przecinkiem
 • wpisz kilka, oddzielając przecinkiem
 • wpisz kilka, oddzielając przecinkiem
 • -
 • -
 • -
Dodatkowe opcje rozwiń zwiń
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 • Wyświetlaj oferty
Wyczyść kryteria